ОДОБРЯВАМ:

ТОДОР БРАТАНОВ

ДИРЕКТОР

ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” СЛИВЕН

 

ПРОТОКОЛ

 

Днес, 30.07.2015 г. на основание Заповед № РД-10-217 от 30.07.2015 г. на Директора на ОД ”Земеделие” Сливен в изпълнение на § 2е от Допълнителните разпоредби от ЗСПЗЗ се проведе заседание на комисия в състав:

Председател: Руси Радев – Главен секретар в ОД”Земеделие” Сливен;

и членове:

 

 1. Адриана Георгиева Иванова – Главен експерт в ОД”Земеделие” Сливен;

 2. Тодор Василев Тодоров - Началник на ОСЗ – Сливен

 3. Бадър Исмаилов Хасанов – Юрисконсулт в ОД”Земеделие” Сливен;

 4. Милен Тодоров Користилов – Началник на ОСЗ – Нова Загора

 5. Айше Нуриева Селимова – Келешева – Главен експерт в ОСЗ – Котел

 

Със задача: „Да определи размера на средното годишно рентно плащане за 2015 г. в лв./дка за общините: Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица по населени места, разграничени по НТП на имотите с оглед регистрираните многогодишни договори за наем/аренда вписани в Службата по вписванията и регистрирани в базата данни на ОСЗ Сливен, ОСЗ Нова Загора и ОСЗ Котел“.

 

КОМИСИЯТА

 

определи средното годишно рентно плащане в изпълнение на одобрена и утвърдена на основание чл. 77б от ППЗСПЗЗ от Министъра на земеделието и храните - Десислава Танева Методика за определяне на средното годишно рентно плащане № РД-04.6/08.07.2015 г., предоставена с писмо изх. № 9166-77/13.07.2015 г. на Дирекция „ПОК” към МЗХ и предоставените от общинските служби на територията на областта данни за средната стойност на рентните вноски с писма изходящи № както следва:

 • ОСЗ Сливен – № РД-04-1594/28.07.2015 г.

 • ОСЗ Нова Загора – № РД-04-478 17.07.2015 г

 • ОСЗ Котел № РД-03-325/28.07.2015 г.

І. Регламент

ЗСПЗЗ, Допълнителни разпоредби

§ 2е. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) Размерът на средното годишно рентно плащане за съответното землище от общината за предходната година се определя в левове за декар от комисия, назначена със заповед на директора на областната дирекция "Земеделие", въз основа на данни, предоставени от съответната общинската служба по земеделие, за средната стойност на рентните вноски, изчислена на база повече от половината договори, вписани в службата по вписванията и регистрирани в общинската служба по земеделие.

(2) В комисията се включват представители на областната дирекция "Земеделие" и началниците на съответните общински служби по земеделие.

(3) Определеният размер на средното годишно рентно плащане се публикува на интернет страницата на съответната областна дирекция "Земеделие".

 

ІІ. Методика

Средното годишно рентно плащане се изчислява на база повече от половината от вписани в Службата по вписвания и регистрирани договори за ползване на земеделските земи.

Комисията по § 2е от Допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ изчислява стойностите на средното годишно рентно плащане за всяко землище, по начин на трайно ползване на имотите по вписаните в Службата по вписвания договори.

Стойността на средното годишно рентно плащане представлява средно претеглена цена, получена като частно между делимо (числител), представляваща сумата от дължимото рентно плащане по договорите, и делител (знаменател), представляваща общата площ на имотите по същите договори.

 

или:

Стойността на средното годишно рентно плащане представлява средно претеглена цена

където:

СПЦ – средно претеглена цена = средно годишно рентно плащане

ДРПiдължимо рентно плащане на декар (лева)

Плiплощ на имотите по договори със съответното ДРП (декари)

 

Комисията определи размера на средното годишно рентно плащане за землищата в област Сливен, въз основа на данните, предоставени от съответните ОСЗ за всички вписани в Службата по вписвания и регистрирани в регистъра на ползването договори, по землища, в т. ч.:

 • включените в договорите имоти, разграничени по начин на трайно ползване;

 • площ на имотите по начин на трайно ползване;

 • стойност на рентното плащане по договорите, по начин на трайно ползване на включените в договорите имоти;

Комисията определи стойностите на средното годишно рентно плащане съобразно предоставените й данни за имотите по начин на трайно ползване. Така за землище, в което са регистрирани вписани договори за ниви, пасища и мери, ливади и трайни насаждения са определени четири стойности на средно годишно рентно плащане, за всеки начин на трайно ползване – за ниви, за пасища и мери, за ливади и за трайни насаждения.

Стойността на средното годишно рентно плащане се определя като цяло число, в лева на декар.

В случай, че за дадено землище не са налични вписани договори, то за него се определя средното годишно рентно плащане, изчислено за съседно землище, с близки топографски (географски) характеристики.

Когато в договорите е посочена рента в натура, комисията остойности продуктите по средна текуща цена от 31 борсова сесия на Национална стокова борса – 0,29лв/кг..

 

КОМИСИЯТА ОПРЕДЕЛИ:

Р А З М Е Р

на средното годишно рентно плащане за ползване на земеделски земи, през стопанската 2015-2016 г., в левове на декар, съгласно §2е от ЗИД на ЗСПЗЗ на база предходната стопанска година 2014/2015 г., за землищата на територията на област Сливен както следва:

 

Община Сливен

по ред

Землище

Размер на средно годишно рентно плащане по начин на трайно ползване за 2014/2015 г. лв./дка

Ниви

Ливади

Пасища, мери

Трайни насаждения

1

Биково*

22.00*

10.00*

7.00*

15.00*

2

Бинкос*

9.00

7.00*

7.00*

40.00*

3

Блатец*

17.00

7.00*

7.00*

18.00*

4

Божевци*

9.00*

8.00*

8.00*

10.00*

5

Бозаджии*

11.00

10.00*

7.00*

15.00*

6

Бяла*

9.00*

8.00*

8.00

10.00*

7

Въглен*

9.00*

8.00*

8.00*

10.00*

8

Г.Александрово*

20.00*

7.00*

7.00*

18.00*

9

Глушник*

18.00

7.00*

7.00

20.00

10

Гавраилово*

14.00

7.00*

7.00*

7.00

11

Глуфишево*

20.00

7.00*

6.00*

22.00

12

Драгоданово*

20.00

35.00

7.00*

18.00*

13

Жельо войвода*

19.00

7.00*

7.00*

18.00

14

Злати войвода*

24.00

10.00*

7.00

26.00*

15

Зайчари*

9.00*

8.00*

6.00*

10.00*

16

Калояново*

8.00

7.00*

16.00

25.00*

17

Камен*

12.00

7.00*

6.00*

18.00*

18

Ковачите

27.00

10.00

6.00

26.00

19

Кермен*

22.00

10.00*

7.00*

18.00

20

Крушаре*

24.00

7.00*

10.00

18.00*

21

Малко Чочовени*

14.00*

7.00*

7.00*

34.00

22

Мечкарево*

31.00

7.00*

17.00

19.00

по ред

Землище

Размер на средно годишно рентно плащане по начин на трайно ползване за 2014/2015 г. лв./дка

Ниви

Ливади

Пасища, мери

Трайни насаждения

23

Младово*

36.00

21.00

7.00*

48.00

24

Николаево*

13.00

29.00

7.00*

36.00

25

Панаретовци*

32.00

7.00*

7.00*

19.00

26

Раково*

9.00*

7.00*

7.00*

10.00*

27

Сливен*

19.00

7.00*

7.00

17.00

28

Самуилово*

17.00

7.00*

7.00*

18.00*

29

Скобелево*

27.00

10.00*

7.00*

15.00*

30

Селиминово*

14.00

7.00*

7.00*

40.00*

31

Старо село*

21.00

10.00*

7.00*

26.00*

32

Струпец*

12.00

7.00*

7.00*

40.00

33

Стара река*

9.00*

8.00*

6.00

10.00*

34

Тополчане*

14.00

7.00

7.00*

71.00

35

Трапоклово*

12.00

7.00*

6.00

18.00*

36

Чинтулово*

31.00

7.00*

7.00*

29.00

37

Чокоба*

12.00

7.00*

6.00

12.00

38

Новачево*

9.00*

8.00*

8.00*

10.00*

39

Градско*

9.00*

8.00*

8.00*

10.00*

40

Изгрев*

14.00

8.00

6.00

10.00*

41

Г. Чочовен*

11.00

7.00*

11.00

10.00*

42

Гергевец*

35.00

7.00*

7.00*

18.00*

43

Сотиря*

25.00

7.00*

7.00*

10.00*

44

Ичера*

9.00*

7.00*

6.00*

10.00*

45

Средорек*

9.00*

8.00*

6.00*

10.00*

 

Община Нова Загора

по ред

Землище

Размер на средно годишно рентно плащане по начин на трайно ползване за 2014/2015 г. лв./дка

Ниви

Ливади

Пасища, мери

Трайни насаждения

1

Асеновец*

28.00

6.00

6.00

28.00*

2

Баня*

13.00

6.00

6.00

13.00*

3

Богданово*

29.00

6.00

6.00

29.00*

4

Брястово*

25.00

6.00

6.00

25.00*

5

Бял кладенец*

25.00

6.00

6.00

25.00*

6

Дядово*

30.00

6.00

6.00

30.00*

7

Езеро*

25.00

6.00

6.00

25.00*

8

Еленово*

29.00

6.00

6.00

29.00*

9

Загорци*

30.00

6.00

6.00

30.00*

10

Каменово*

32.00

6.00

6.00

32.00*

11

Караново*

28.00

6.00

6.00

28.00*

12

Коньово*

29.00

6.00

6.00

29.00*

13

Кортен*

29.00

6.00

6.00

29.00*

14

Крива круша*

15.00*

6.00

6.00

15.00*

15

Любенец*

33.00

6.00

6.00

33.00*

16

Любенова махала*

29.00

6.00

6.00

29.00*

17

Млекарево*

32.00

6.00

6.00

32.00*

18

Научене*

21.00*

6.00

6.00

21.00*

19

Нова Загора*

23.00

6.00

6.00

23.00*

20

Новоселец*

32.00

6.00

6.00

32.00*

21

Омарчево*

24.00

6.00

6.00

24.00*

22

Пет могили*

27.00

6.00

6.00

27.00*

23

Питово*

18.00

6.00

6.00

18.00*

24

Полко пъдарево*

24.00*

6.00

6.00

24.00*

25

Прохорово*

29.00

6.00

6.00

29.00*

26

Радево*

25.00

6.00

6.00

25.00*

27

Радецки*

29.00

6.00

6.00

29.00*

по ред

Землище

Размер на средно годишно рентно плащане по начин на трайно ползване за 2014/2015 г. лв./дка

Ниви

Ливади

Пасища, мери

Трайни насаждения

28

Сокол*

29.00

6.00

6.00

29.00*

29

Ст. Войвода*

26.00

6.00

6.00

26.00*

30

Събрано*

29.00

6.00

6.00

29.00*

31

Съд. Поле*

21.00

6.00

6.00

21.00*

32

Съдиево*

39.00

6.00

6.00

39.00*

33

Ценино*

29.00*

6.00

6.00

29.00*

 

Община Твърдица

по ред

Землище

Размер на средно годишно рентно плащане по начин на трайно ползване за 2014/2015 г. лв./дка

Ниви

Ливади

Пасища, мери

Трайни насаждения

1

Боров дол*

12.00*

12.00*

7.00

18.00*

2

Оризари*

15.00

12.00

7.00

18.00*

3

Сборище*

29.00

12.00*

11.00

18.00

4

Твърдица

18.00

20.00

7.00

23.00

5

Шивачево*

25.00

12.00*

7.00

18.00

6

Червенаково*

21.00

12.00*

9.00

18.00*

7

Близнец*

19.00

12.00*

7.00

18.00*

8

Бяла паланка*

12.00

12.00

7.00

18.00*

9

Жълт бряг*

16.00

12.00*

7.00*

18.00*

10

Сърцево*

19.00*

12.00*

7.00*

18.00*

 

Община Котел

по ред

Землище

Размер на средно годишно рентно плащане по начин на трайно ползване за 2014/2015 г. лв./дка

Ниви

Ливади

Пасища, мери

Тр. насаждения

1

Котел

6.00

8.00

12.00

7.00

2

Градец

6.00

7.00

7.00

7.00

3

Ябланово

7.00

6.00

7.00

4.00

4

Тича

7.00

14.00

14.00

15.00

5

Мокрен*

16.00

7.00*

6.00*

15.00

6

Филаретово*

6.00

5.00

6.00

7.00*

7

Малко село*

14.00

6.00*

7.00

7.00

8

Пъдарево*

11.00

7.00*

6.00*

14.00

9

Соколарци*

7.00

6.00

7.00

7.00*

10

Кипилово*

14.00

6.00

11.00

5.00*

11

Жеравна

7.00

10.00

7.00

14.00

12

Стрелци

7.00

5.00

8.00

5.00

13

Нейково

10.00

5.00

7.00

7.00

14

Медвен

8.00

7.00

8.00

16.00

15

Орлово*

5.00

5.00

10.00

15.00*

16

Остра могила*

5.00

4.00*

3.00

27.00

17

Боринци*

6.00

11.00

10.00

5.00*

18

Топузево*

21.00

5.00*

8.00

7.00*

19

Дъбова*

6.00

12.00

6.00

5.00*

20

Седларево*

18.00

7.00*

6.00

15.00*

21

Катунище*

3.00

2.00

12.00

14.00*

22

Братан*

5.00*

4.00

6.00

27.00*

Забележка: За землищата със * се приема средно годишно рентно плащане за съседно землище с близки топографски (географски) характеристики.

 

Настоящият протокол може да бъде обжалван в 14-дневен срок.

Настоящият протокол се състави в пет еднообразни екземпляра.

 

КОМИСИЯ:

Председател: ………………………

/Руси Радев/

Членове:

1……………………… 3. ……………………………

/Адриана Иванова/ /Бадър Хасанов/

 

2. ……………………… 4. ……………………………

/Тодор Тодоров/ /Милен Користилов /

 

5…………………………..

/Айше Селимова-Келешева/