ОДОБРЯВАМ : ……/п/…………..

СТОЯН КУНЕВ

ДИРЕКТОР ОД ”ЗЕМЕДЕЛИЕ”

 

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 16.08.2017 г. в ОД „Земеделие” гр.Ямбол, в изпълнение на Заповед № РД 07-2199-112/24.07.2017 г. на Директора на ОД “Земеделие” Ямбол се проведе заседание на комисия в следният състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антоанета Димитрова Вачева – старши експерт ОД”Земеделие” - Ямбол

и

ЧЛЕНОВЕ:

1.Станислава Петрова Георгиева– старши експерт ОД “Земеделие” - Ямбол

2.инж. Диана Н. Чолакова-Майсторова – старши експерт ОД”Земеделие” - Ямбол

3.Пенка Михайлова Трифонова – Началник ОС”Земеделие” - гр. Елхово

4.Тодор Жеков Железов – Началник ОС”Земеделие” - гр. Стралджа

5. Тодорка Василева Марчева – главен експерт ОС”Земеделие”-“Тунджа-

Ямбол”, град Ямбол

 

Комисията определи средното годишно рентно плащане в изпълнение на одобрена и утвърден на основание чл.77 б от ППЗСПЗЗ от Министъра на земеделието и храните-Методика за определяне на средното годишно рентно плащане.

І. Регламент

ЗСПЗЗ, Допълнителни разпоредби

§ 2е. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) Размерът на средното годишно рентно плащане за съответното землище от общината за предходната година се определя в левове за декар от комисия, назначена със заповед на Директора на областната дирекция "Земеделие", въз основа на данни, предоставени от съответната общинска служба по земеделие, за средната стойност на рентните вноски, изчислена на база повече от половината договори, вписани в службата по вписванията и регистрирани в общинската служба по земеделие.

(2) В комисията се включват представители на областната дирекция "Земеделие" и началниците на съответните общински служби по земеделие.

(3) Определеният размер на средното годишно рентно плащане се публикува на интернет страницата на съответната областна дирекция "Земеделие".

ІІ. Методика

Средното годишно рентно плащане се изчислява на база повече от половината от вписани в Службата по вписвания и регистрирани договори за ползване на земеделските земи.

Комисията по § 2е от Допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ изчислява стойностите на средното годишно рентно плащане за всяко землище, по начин на трайно ползване на имотите по вписаните в Службата по вписвания договори.

Стойността на средното годишно рентно плащане представлява средно претеглена цена, получена като частно между делимо (числител), представляваща сумата от дължимото рентно плащане по договорите, и делител (знаменател), представляваща общата площ на имотите по същите договори.

или:

Комисията определи размера на средното годишно рентно плащане за землищата в област Ямбол

където:

СПЦ – средно претеглена цена = средно годишно рентно плащане

ДРПiдължимо рентно плащане на декар (лева)

Плiплощ на имотите по договори със съответното ДРП (декари)

 

Комисията определи размера на средното годишно рентно плащане за землищата в област Ямбол, въз основа на данните, предоставени от съответните ОСЗ, за всички вписани в Службата по вписвания и регистрирани в регистъра на ползването договори, по землища, в т. ч.:

  • включените в договорите имоти, разграничени по начин на трайно ползване;

  • площ на имотите по начин на трайно ползване;

  • стойност на рентното плащане по договорите, по начин на трайно ползване на включените в договорите имоти;

Комисията определи стойностите на средното годишно рентно плащане, съобразно предоставените й данни за имотите по начин на трайно ползване. Така за землище, в което са регистрирани вписани договори за ниви, пасища и мери, ливади и трайни насаждения следва да се определят четири стойности на средно годишно рентно плащане, за всеки начин на трайно ползване – за ниви, за пасища и мери, за ливади и за трайни насаждения;

Стойността на средното годишно рентно плащане се определя като цяло число, в лева на декар.

 

В случай, че за дадено землище не са налични вписани договори, то за него се определя средното годишно рентно плащане, изчислено за съседно землище, с близки топографски (географски) характеристики.

Когато в договорите е посочена рента в натура, комисията остойности продуктите по средна текуща цена от 33 борсова сесия на Софийска стокова борса - 0,26 лв./кг

 

КОМИСИЯТА ОПРЕДЕЛИ :

Средната стойност на рентните вноски за ползване на земеделски земи, определени съгласно § 2 е от ПЗр ЗИД ЗСПЗЗ и чл.77 б от ППЗСПЗЗ, на база предходната стопанска 2016/2017 година, в лева на декар, дължими за стопанската 2017/2018 година, за територията на Област Ямбол по общини и по землища както следва:

 

Община Болярово с общ брой 20 землища

по ред

Землище

Средна рентна вноска за ниви

лв/дка

Средна рентна вноска за пасища,мери лв/дка

Средна рентна

вноска за ливади

лв/дка

Средна рентна

вноска за трайни

насаждения

лв/дка

1

Болярово

16.00

11.00

11.00

13.00

2

Воден

10.00

10.00

11.00

8.00

3

Вълчи извор

9.00

16.00

16.00

-

4

Горска поляна

11.00

11.00

20.00

-

5

Голямо Крушево

10.00

10.00

11.00

-

6

Денница

11.00

12.00

16.00

-

7

Дъбово

18.00

10.00

11.00

-

8

Златиница

13.00

10.00

11.00

-

9

Иглика

11.00

10.00

11.00

-

10

Камен връх

13.00

10.00

11.00

-

11

Крайново

10.00

10.00

11.00

-

12

Малко Шарково

10.00

10.00

11.00

10.00

13

Мамарчево

13.00

10.00

11.00

-

14

Оман

13.00

10.00

11.00

-

15

Попово

18.00

10.00

11.00

-

16

Ружица

10.00

13.00

13.00

-

17

Ситово

9.00

11.00

13.00

-

18

Стефан Караджово

10.00

11.00

12.00

9.00

19

Странджа

8.00

10.00

10.00

-

20

Шарково

18.00

10.00

11.00

20.00

 

Община Елхово с общ брой 22 землища

по ред

Землище

Средна рентна вноска за ниви

лв/дка

Средна рентна вноска за пасища,мери

лв/дка

Средна рентна

вноска за ливади

лв/дка

Средна рентна

вноска за трайни насаждения

лв/дка

1

Елхово

16.00

-

-

-

2

Борисово

27.00

-

-

-

3

Бояново

15.00

6.00

-

-

4

Вълча поляна

15.00

7.00

-

-

5

Голям Дервент

9.00

11.00

-

-

6

Гранитово

22.00

6.00

-

25.00

7

Добрич

13.00

6.00

-

-

8

Жребино

12.00

11.00

-

-

9

Изгрев

10.00

10.00

-

5.00

10

Кирилово

24.00

22.00

-

-

11

Лалково

20.00

7.00

-

53.00

12

Лесово

5.00

9.00

-

-

13

Малко Кирилово

8.00

-

-

-

14

Маломирово

17.00

6.00

-

-

15

Малък манастир

19.00

6.00

-

14.00

16

Мелница

14.00

6.00

-

10.00

17

Пчела

20.00

6.00

-

-

18

Раздел

14.00

15.00

-

-

19

Славейково

13.00

-

-

-

20

Стройно

22.00

-

-

7.00

21

Трънково

21.00

-

-

-

22

Чернозем

5.00

8.00

-

-

 

Община Стралджа с общ брой 22 землища

по ред

Землище

Средна рентна вноска за

ниви

лв/дка

Средна рентна вноска за пасища,мери

лв/дка

Средна рентна

вноска за ливади

лв/дка

Средна рентна

вноска за трайни насаждения

лв/дка

1

Стралджа

30.00

10.00

-

-

2

Александрово

19.00

 

-

-

3

Атолово

17.00

 

-

-

4

Богорово

21.00

 

-

-

5

Воденичане

25.00

15.00

-

-

6

Войника

26.00

 

-

-

7

Джинот

29.00

 

-

-

8

Зимница

32.00

8.00

-

-

9

Иречеково

26.00

 

-

-

10

Каменец

27.00

 

-

-

11

Леярово

24.00

 

-

-

12

Лозенец

22.00

 

11.00

-

13

Люлин

16.00

 

-

-

14

Маленово

26.00

 

-

-

15

Недялско

18.00

 

-

-

16

Палаузово

23.00

 

-

-

17

Поляна

21.00

 

-

-

18

Правдино

16.00

8.00

-

-

19

Първенец

21.00

 

-

-

20

Саранско

27.00

 

-

-

21

Тамарино

18.00

 

-

-

22

Чарда

37.00

 

8.00

-

-

 

Община Тунджа с общ брой 44 землища

по ред

Землище

Средна рентна вноска за ниви

лв/дка

Средна рентна вноска за пасища,

мери

лв/дка

Средна

рентна

вноска за ливади

лв/дка

Средна рентна

вноска за трайни насаждения

лв/дка

1

Асеново

28.00

6.00

-

-

2

Безмер

33.00

-

-

-

3

Болярско

26.00

9.00

-

 

4

Ботево

31.00

7.00

-

24.00

5

Бояджик

27.00

7.00

-

-

6

Веселиново

21.00

-

-

-

7

Видинци

28.00

7.00

-

-

8

Генерал Инзово

28.00

7.00

-

-

9

Генерал Тошево

22.00

7.00

-

-

10

Голям манастир

21.00

7.00

-

-

11

Гълъбинци

25.00

8.00

-

-

12

Дражево

28.00

7.00

-

30.00

13

Драма

24.00

-

-

-

14

Дряново

21.00

5.00

-

-

15

Завой

28.00

-

-

-

16

Златари

21.00

7.00

-

-

17

Кабиле

27.00

-

-

41.00

18

Калчево

28.00

6.00

-

-

19

Каравелово

24.00

7.00

-

-

20

Козарево

24.00

7.00

-

50.00

21

Коневец

26.00

-

-

-

22

Кукорево

33.00

7.00

-

-

23

Крумово

28.00

5.00

-

-

24

Маломир

22.00

7.00

-

-

25

Меден кладенец

28.00

-

-

-

26

Межда

28.00

7.00

-

-

27

Миладиновци

26.00

7.00

-

-

28

Могила

29.00

7.00

-

-

29

Овчи кладенец

27.00

-

-

-

30

Окоп

29.00

7.00

-

-

31

Победа

28.00

7.00

-

-

32

Роза

28.00

7.00

-

28

33

Робово

17.00

8.00

-

-

34

Савино

28.00

-

-

-

35

Симеоново

27.00

7.00

-

-

36

Скалица

27.00

8.00

-

-

37

Сламино

28.00

9.00

-

-

38

Стара река

37.00

9.00

-

-

39

Тенево

28.00

7.00

-

-

40

Търнава

29.00

-

-

-

41

Хаджидимитрово

30.00

-

-

32.00

42

Ханово

29.00

7.00

-

-

43

Чарган

30.00

-

-

-

44

Челник

26.00

-

-

-

 

Община Ямбол с общ брой 1 землище

по ред

Землище

Средна рентна вноска за

ниви

лв/дка

Средна рентна вноска за пасища,

мери

лв/дка

Средна

рентна

вноска за ливади

лв/дка

Средна рентна

вноска за трайни

лв/дка

1

Ямбол

30.00

-

-

-

 

Определени са средните стойности на рентните вноски за 109 бр. землища на територията на областта.

Копие от протокола ще бъде обявен на информационните табла на всички ОСЗ, на ОД „Земеделие” и ще се публикува на интернет страницата на ОД „Земеделие” Ямбол.

 

КОМИСИЯ:

 

Председател : ......./п/...................

/Антоанета Вачева /

 

Членове :

1......./п/...................

/Станислава Георгиева/

 

2......./п/...................

/Диана Чолакова- Майсторова/

 

3. ......./п/...................

/Пенка Трифонова /

 

4. ......./п/...................

/Тодор Железов/

 

5......./п/...................

/ Тодорка Марчева /