ОДОБРЯВАМ : ……п….………….

ЛИДИЯ СТАНКОВА

ДИРЕКТОР ОД ”ЗЕМЕДЕЛИЕ”

 

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 25.08.2017 г. в ОД „Земеделие” гр.Бургас, в изпълнение на Заповед № РД 11-260/07.08.2017 г. на Директора на ОД „Земеделие” Бургас се проведе заседание на комисия в следният състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Венета Златева – гл.експерт ОД»Земеделие» - Бургас

и

ЧЛЕНОВЕ:

1.Валентина Чобанова – гл.експерт ОД»Земеделие» - Бургас

2.Валерия Димитрова-Даалова – гл.юрисконсулт ОД»Земеделие» - Бургас

3.Радостина Димитрова – началник ОС»Земеделие» - Айтос

4.Нели Лазарова – началник ОС»Земеделие» - Бургас

5.Валентина Калева - началник ОС»Земеделие» - Камено

6.Бонка Куцарова - началник ОС»Земеделие» - Карнобат

7.Йордан Сачанов - началник ОС»Земеделие» - Несебър

8.Иванка Павлова - началник ОС»Земеделие» - Поморие

9.Бончо Бончев - началник ОС»Земеделие» - Руен

10.Елеонора Кюмюрджиева - началник ОС»Земеделие» - Созопол

11.Антоанета Колеолова - началник ОС»Земеделие» - Средец

12.Милка Стоева - началник ОС»Земеделие» - Сунгурларе

13.Стоян Димитров – вр.ид. началник ОС»Земеделие» - Приморско-Царево

Комисията определи средното годишно рентно плащане в изпълнение на одобрена и утвърдена на основание чл.77 б от ППЗСПЗЗ от Министъра на земеделието и храните – Десислава Танева - Методика за определяне на средното годишно рентно плащане №РД 04.6/08.07.20115г., предоставена с писмо изх.№9166-77/13.07.2015г. на Дирекция ПОК към МЗХ.

І. Регламент

ЗСПЗЗ, Допълнителни разпоредби

§ 2е. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) Размерът на средното годишно рентно плащане за съответното землище от общината за предходната година се определя в левове за декар от комисия, назначена със заповед на директора на областната дирекция "Земеделие", въз основа на данни, предоставени от съответната общинската служба по земеделие, за средната стойност на рентните вноски, изчислена на база повече от половината договори, вписани в службата по вписванията и регистрирани в общинската служба по земеделие.

(2) В комисията се включват представители на областната дирекция "Земеделие" и началниците на съответните общински служби по земеделие.

(3) Определеният размер на средното годишно рентно плащане се публикува на интернет страницата на съответната областна дирекция "Земеделие".

ІІ. Методика

Средното годишно рентно плащане се изчислява на база повече от половината от вписани в Службата по вписвания и регистрирани договори за ползване на земеделските земи.

Комисията по § 2е от Допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ изчислява стойностите на средното годишно рентно плащане за всяко землище, по начин на трайно ползване на имотите по вписаните в Службата по вписвания договори.

Стойността на средното годишно рентно плащане представлява средно претеглена цена, получена като частно между делимо (числител), представляваща сумата от дължимото рентно плащане по договорите, и делител (знаменател), представляваща общата площ на имотите по същите договори.

или:

средно годишно рентно плащане

където:

СПЦ – средно претеглена цена = средно годишно рентно плащане

ДРПiдължимо рентно плащане на декар (лева)

Плiплощ на имотите по договори със съответното ДРП (декари)

Комисията определи размера на средното годишно рентно плащане за землищата в област Бургас, въз основа на данните, предоставени от съответните ОСЗ, за всички вписани в Службата по вписвания и регистрирани в регистъра на ползването договори, по землища, в т. ч.:

  • включените в договорите имоти, разграничени по начин на трайно ползване;

  • площ на имотите по начин на трайно ползване;

  • стойност на рентното плащане по договорите, по начин на трайно ползване на включените в договорите имоти;

Комисията определи стойностите на средното годишно рентно плащане съобразно предоставените й данни за имотите по начин на трайно ползване. Така за землище, в което са регистрирани вписани договори за ниви, пасища и мери, ливади и трайни насаждения следва да се определят четири стойности на средно годишно рентно плащане, за всеки начин на трайно ползване – за ниви, за пасища и мери, за ливади и за трайни насаждения;

Стойността на средното годишно рентно плащане се определя като цяло число, в лева на декар.

В случай, че за дадено землище не са налични вписани договори, то за него се определя средното годишно рентно плащане, изчислено за съседно землище, с близки топографски (географски) характеристики.

Когато в договорите е посочена рента в натура, комисията остойности продуктите по средна текуща цена от 32 борсова сесия на Софийска стокова борса - 0,26 лв./дка

 

КОМИСИЯТА ОПРЕДЕЛИ :

 

Средната стойност на рентните вноски за ползване на земеделски земи, определени съгласно § 2”е” от ПЗр ЗИД ЗСПЗЗ и чл.77 ”б” от ППЗСПЗЗ, на база предходната стопанска 2016/2017 година за територията на Област Бургас по общини и по землища както следва :

 

Община АЙТОС с общ брой 17 землища

по ред

Землище

Средна рентна вноска за ниви/лв.дка

Средна рентна вноска за пасища,мери/лв.дка

Средна рентна

вноска за ливади/лв.дка

Средна рентна

вноска за овощни насаждения/лв.дка

Средна рентна

вноска за лозя/лв.дка

1

Айтос

28.00

6.00

6.00

25.00

35.00

2

Дрянковец

23.00

6.00

8.00

16.00

25.00

3

Зетьово

28.00

20.00

6.00

25.00

35.00

4

Карагеоргиево

30.00

6.00

6.00

20.00

21.00

5

Караново

24.00

6.00

19.00

31.00

25.00

6

Лясково

19.00

6.00

6.00

10.00

35.00

7

Малка поляна

21.00

6.00

6.00

20.00

35.00

8

Мъглен

27.00

6.00

6.00

65.00

25.00

9

Пещерско

19.00

6.00

6.00

38.00

25.00

10

Пирне

23.00

6.00

6.00

10.00

25.00

11

Поляново

28.00

6.00

16.00

10.00

25.00

12

Раклиново

19.00

6.00

25.00

16.00

27.00

13

Съдиево

17.00

6.00

6.00

25.00

35.00

14

Тополица

30.00

6.00

30.00

20.00

30.00

15

Черна могила

21.00

6.00

6.00

35.00

25.00

16

Черноград

28.00

6.00

25.00

21.00

27.00

17

Чукарка

18.00

6.00

6.00

21.00

25.00

 

Община БУРГАС с общ брой 13 землища

по ред

Землище

Средна рентна вноска за ниви/лв.дка

Средна рентна вноска за пасища,мери/лв.дка

Средна рентна

вноска за ливади/лв.дка

Средна рентна

вноска за овощни насаждения/лв.дка

Средна рентна

вноска за лозя/лв.дка

1

Бургас

30.00

9.00

10.00

18.00

47.00

2

Българово

15.00

8.00

10.00

11.00

12.00

3

Братово

31.00

1.00

10.00

10.00

33.00

4

Брястовец

20.00

7.00

10.00

20.00

20.00

5

Драганово

28.00

7.00

10.00

20.00

20.00

6

Изворище

17.00

7.00

10.00

28.00

20.00

7

Миролюбово

26.00

8.00

10.00

11.00

12.00

8

Равнец

23.00

1.00

10.00

18.00

16.00

9

Рудник

29.00

8.00

10.00

43.00

20.00

10

Димчево

27.00

9.00

10.00

18.00

39.00

11

Маринка

21.00

10.00

10.00

30.00

1.00

12

Твърдица

28.00

9.00

10.00

30.00

1.00

13

Извор

37.00

11.00

10.00

36.00

39.00

 

Община КАМЕНО с общ брой 12 землища

по ред

Землище

Средна рентна вноска за ниви/лв.дка

Средна рентна вноска за пасища,мери/лв.дка

Средна рентна

вноска за ливади/лв.дка

Средна рентна

вноска за овощни насаждения/лв.дка

Средна рентна

вноска за лозя/лв.дка

1

Винарско

13.00

8.00

20.00

15.00

50.00

2

Вратица

16.00

8.00

20.00

20.00

50.00

3

Желязово

23.00

8.00

20.00

30.00

50.00

4

Камено

31.00

8.00

20.00

20.00

50.00

5

Константиново

18.00

8.00

20.00

19.00

50.00

6

Кръстина

24.00

8.00

20.00

20.00

50.00

7

Ливада

24.00

8.00

20.00

19.00

50.00

8

Полски извор

36.00

8.00

20.00

19.00

50.00

9

Русокастро

22.00

8.00

20.00

30.00

50.00

10

Трояново

26.00

8.00

20.00

31.00

50.00

11

Тръстиково

25.00

8.00

20.00

19.00

50.00

12

Черни връх

23.00

8.00

20.00

19.00

50.00

 

Община КАРНОБАТ с общ брой 31 землища

по ред

Землище

Средна рентна вноска за ниви/лв.дка

Средна рентна вноска за пасища,мери/лв.дка

Средна рентна

вноска за ливади/лв.дка

Средна рентна

вноска за овощни насаждения/лв.дка

Средна рентна

вноска за лозя/лв.дка

1

Аспарухово

30.00

6.00

15.00

16.00

29.00

2

Венец

30.00

6.00

27.00

21.00

30.00

3

Глумче

32.00

6.00

27.00

26.00

29.00

4

Деветак

29.00

6.00

15.00

21.00

30.00

5

Деветинци

30.00

6.00

15.00

21.00

30.00

6

Детелина

25.00

6.00

27.00

32.00

29.00

7

Добриново

37.00

6.00

15.00

16.00

29.00

8

Драганци

24.00

6.00

27.00

16.00

29.00

9

Драгово

32.00

6.00

27.00

29.00

29.00

10

Екзарх Антимово

31.00

6.00

15.00

16.00

29.00

11

Железник

29.00

6.00

15.00

21.00

29.00

12

Житосвят

32.00

6.00

15.00

16.00

29.00

13

Зимен

34.00

6.00

27.00

26.00

29.00

14

Искра

31.00

8.00

27.00

30.00

30.00

15

Карнобат

31.00

6.00

27.00

32.00

30.00

16

Кликач

29.00

6.00

27.00

50.00

29.00

17

Козаре

29.00

6.00

27.00

29.00

29.00

18

Крумово градище

30.00

6.00

15.00

21.00

29.00

19

Крушово

28.00

6.00

15.00

16.00

29.00

20

Мъдрино

29.00

6.00

27.00

26.00

29.00

21

Невестино

29.00

6.00

27.00

26.00

30.00

22

Огнен

31.00

6.00

27.00

30.00

29.00

23

Раклица

25.00

6.00

27.00

26.00

29.00

24

Сан-Стефано

34.00

6.00

15.00

16.00

29.00

25

Сигмен

30.00

6.00

27.00

26.00

29.00

26

Смолник

28.00

6.00

15.00

16.00

29.00

27

Соколово

29.00

6.00

27.00

26.00

29.00

28

Сърнево

36.00

6.00

15.00

16.00

29.00

29

Хаджиите

30.00

6.00

15.00

29.00

29.00

30

Церковски

30.00

6.00

15.00

21.00

30.00

31

Черково

31.00

6.00

15.00

16.00

29.00

 

Община МАЛКО ТЪРНОВО с общ брой 13 землища

по ред

Землище

Средна рентна вноска за ниви/лв.дка

Средна рентна вноска за пасища,мери/лв.дка

Средна рентна

вноска за ливади/лв.дка

Средна рентна

вноска за овощни насаждения/лв.дка

1

Близнак

8.00

6.00

13.00

8.00

2

Бръшлян

11.00

5.00

13.00

8.00

3

Бяла вода

8.00

10.00

13.00

9.00

4

Визица

20.00

7.00

13.00

8.00

5

Граматиково

11.00

11.00

13.00

8.00

6

Евренозово

12.00

7.00

13.00

8.00

7

Заберново

10.00

12.00

13.00

8.00

8

Звездец

12.00

7.00

13.00

8.00

9

Калово

10.00

6.00

13.00

8.00

10

Малко Търново

9.00

5.00

18.00

7.00

11

Младежко

5.00

8.00

13.00

8.00

12

Сливарово

8.00

16.00

13.00

8.00

13

Стоилово

8.00

9.00

7.00

8.00

 

Община НЕСЕБЪР с общ брой 14 землища

по ред

Землище

Средна рентна вноска за ниви/лв.дка

Средна рентна вноска за пасища,мери/лв.дка

Средна рентна

вноска за овощни насаждения/лв.дка

Средна рентна

вноска за лозя/лв.дка

1

Баня

1.00

6.00

5.00

1.00

2

Гюльовца

1.00

6.00

19.00

1.00

3

Емона

1.00

6.00

5.00

1.00

4

Козница

3.00

3.00

19.00

39.00

5

Кошарица

1.00

6.00

19.00

39.00

6

Несебър

20.00

6.00

1.00

7.00

7

Обзор

1.00

6.00

5.00

1.00

8

Оризаре

30.00

6.00

19.00

30.00

9

Паницово

5.00

6.00

19.00

39.00

10

Приселци

5.00

6.00

44.00

1.00

11

Равда

12.00

6.00

1.00

55.00

12

Раковсково

28.00

6.00

44.00

1.00

13

Свети Влас

-

-

-

-

14

Тънково

21.00

6.00

1.00

55.00

 

Община ПОМОРИЕ с общ брой 17 землища

по ред

Землище

Средна рентна вноска за ниви/лв.дка

Средна рентна вноска за пасища,мери/лв.дка

Средна рентна

вноска за ливади/лв.дка

Средна рентна

вноска за овощни насаждения/лв.дка

Средна рентна

вноска за лозя/лв.дка

1

Александрово

19.00

8.00

7.00

18.00

54.00

2

Ахелой

17.00

8.00

7.00

15.00

15.00

3

Бата

21.00

7.00

8.00

34.00

30.00

4

Белодол

4.00

7.00

8.00

6.00

23.00

5

Габерово

41.00

9.00

7.00

20.00

17.00

6

Горица

7.00

7.00

8.00

30.00

23.00

7

Гълъбец

29.00

7.00

8.00

22.00

23.00

8

Дъбник

20.00

7.00

7.00

18.00

17.00

9

Каблешково

11.00

9.00

7.00

19.00

17.00

10

Каменар

27.00

7.00

7.00

41.00

14.00

11

Козичино

25.00

6.00

8.00

35.00

23.00

12

Косовец

27.00

7.00

8.00

34.00

18.00

13

Лъка

54.00

7.00

7.00

19.00

78.00

14

Медово

24.00

7.00

7.00

19.00

17.00

15

Поморие

19.00

8.00

7.00

39.00

15.00

16

Порой

33.00

8.00

7.00

33.00

23.00

17

Страцин

24.00

7.00

7.00

26.00

18.00

 

Община ПРИМОРСКО с общ брой 6 землища

по ред

Землище

Средна рентна вноска за ниви/лв.дка

Средна рентна вноска за пасища,мери/лв.дка

Средна рентна

вноска за ливади/лв.дка

Средна рентна

вноска за овощни насаждения/лв.дка

1

Веселие

7.00

7.00

11.00

12.00

2

Китен

31.00

22.00

11.00

32.00

3

Ново Паничарево

13.00

22.00

22.00

2.00

4

Писменово

7.00

7.00

11.00

12.00

5

Приморско

31.00

22.00

11.00

32.00

6

Ясна поляна

17.00

22.00

22.00

12.00

 

Община РУЕН с общ брой 41 землища

по ред

Землище

Средна рентна вноска за ниви/лв.дка

Средна рентна вноска за пасища,

мери/лв.дка

Средна

рентна

вноска за ливади/

лв.дка

Средна рентна

вноска за овощни насаждения/лв.дка

Средна рентна

вноска

за лозя/лв.дка

1

Билка

10.00

10.00

10.00

14.00

12.00

2

Вишна

4.00

4.00

4.00

14.00

12.00

3

Вресово

6.00

6.00

6.00

30.00

12.00

4

Добра поляна

11.00

8.00

8.00

10.00

21.00

5

Добромир

11.00

11.00

11.00

17.00

12.00

6

Дропла

26.00

10.00

10.00

14.00

12.00

7

Дъскотна

15.00

10.00

10.00

14.00

12.00

8

Дюля

4.00

4.00

4.00

11.00

12.00

9

Заимчево

7.00

5.00

5.00

14.00

12.00

10

Зайчар

6.00

6.00

6.00

14.00

12.00

11

Звезда

4.00

4.00

4.00

11.00

12.00

12

Каменяк

11.00

8.00

8.00

10.00

21.00

13

Каравельово

7.00

11.00

11.00

14.00

12.00

14

Листец

4.00

4.00

4.00

11.00

12.00

15

Люляково

17.00

11.00

11.00

18.00

12.00

16

Мрежичко

11.00

11.00

11.00

10.00

12.00

17

Планиница

4.00

4.00

4.00

11.00

12.00

18

Подгорец

5.00

11.00

11.00

11.00

12.00

19

Преображенци

25.00

11.00

17.00

26.00

30.00

20

Припек

10.00

11.00

11.00

14.00

12.00

21

Просеник

17.00

11.00

11.00

10.00

43.00

22

Разбойна

28.00

11.00

11.00

11.00

27.00

23

Речица

30.00

11.00

11.00

14.00

12.00

24

Рожден

5.00

11.00

11.00

10.00

12.00

25

Рудина

11.00

11.00

11.00

10.00

12.00

26

Руен

20.00

11.00

17.00

19.00

20.00

27

Рупча

17.00

11.00

11.00

14.00

18.00

28

Ръжица

25.00

11.00

11.00

18.00

30.00

29

Сини рид

15.00

10.00

10.00

14.00

12.00

30

Скалак

27.00

11.00

11.00

14.00

12.00

31

Снежа

7.00

5.00

5.00

14.00

12.00

32

Снягово

6.00

6.00

6.00

30.00

12.00

33

Соколец

14.00

10.00

10.00

14.00

12.00

34

Средна махала

12.00

10.00

10.00

12.00

12.00

35

Струя

4.00

11.00

11.00

12.00

12.00

36

Топчийско

11.00

11.00

11.00

9.00

12.00

37

Трънак

8.00

10.00

10.00

14.00

12.00

38

Череша

9.00

11.00

11.00

18.00

12.00

39

Шиварово

20.00

11.00

11.00

14.00

12.00

40

Ябълчево

30.00

10.00

11.00

10.00

12.00

41

Ясеново

15.00

11.00

11.00

20.00

12.00

 

Община СОЗОПОЛ с общ брой 11 землища

по ред

Землище

Средна рентна вноска за ниви/лв.дка

Средна рентна вноска за пасища,мери/лв.дка

Средна рентна

вноска за овощни насаждения/лв.дка

Средна рентна

вноска за лозя/лв.дка

Средна рентна

вноска за др.с.стоп.територия/лв.дка

1

Вършило

5.00

8.00

4.00

4.00

5.00

2

Габър

25.00

8.00

4.00

4.00

8.00

3

Зидарово

24.00

4.00

4.00

4.00

24.00

4

Индже войвода

3.00

5.00

4.00

4.00

3.00

5

Крушевец

10.00

10.00

14.00

14.00

5.00

6

Присад

24.00

4.00

14.00

4.00

24.00

7

Равадиново

15.00

15.00

34.00

34.00

15.00

8

Равна гора

25.00

25.00

14.00

14.00

25.00

9

Росен

26.00

26.00

34.00

34.00

26.00

10

Созопол

18.00

10.00

34.00

34.00

10.00

11

Черноморец

18.00

10.00

34.00

34.00

10.00

 

Община СРЕДЕЦ с общ брой 32 землища

по ред

Землище

Средна рентна вноска за ниви/лв.дка

Средна рентна вноска за пасища,мери/лв.дка

Средна

рентна

вноска за ливади/

лв.дка

Средна рентна

вноска за овощни насаждения/лв.дка

Средна рентна

вноска за лозя/лв.дка

1

Белеврен

15.00

7.00

10.00

10.00

14.00

2

Белила

22.00

7.00

10.00

10.00

14.00

3

Бистрец

13.00

7.00

10.00

10.00

14.00

4

Богданово

5.00

7.00

10.00

10.00

14.00

5

Варовник

8.00

7.00

10.00

10.00

14.00

6

Вълчаново

10.00

7.00

10.00

10.00

14.00

7

Голямо Буково

13.00

7.00

10.00

10.00

14.00

8

Горно Ябълково

11.00

7.00

10.00

10.00

14.00

9

Гранитец

14.00

7.00

10.00

10.00

14.00

10

Граничар

12.00

7.00

10.00

10.00

14.00

11

Дебелт

15.00

7.00

10.00

10.00

14.00

12

Долно Ябълково

13.00

7.00

10.00

10.00

14.00

13

Драка

10.00

7.00

10.00

10.00

14.00

14

Драчево

18.00

7.00

10.00

10.00

14.00

15

Дюлево

20.00

7.00

10.00

10.00

14.00

16

Загорци

15.00

7.00

10.00

10.00

14.00

17

Зорница

19.00

7.00

10.00

10.00

14.00

18

Кирово

9.00

7.00

10.00

10.00

14.00

19

Кубадин

19.00

7.00

10.00

10.00

14.00

20

Малина

28.00

7.00

10.00

10.00

14.00

21

Момина църква

10.00

7.00

10.00

10.00

14.00

22

Орлинци

15.00

7.00

10.00

10.00

14.00

23

Проход

15.00

7.00

10.00

10.00

14.00

24

Пънчево

14.00

7.00

10.00

10.00

14.00

25

Радойново

10.00

7.00

10.00

10.00

14.00

26

Росеново

11.00

7.00

10.00

10.00

14.00

27

Светлина

20.00

7.00

10.00

10.00

14.00

28

Синьо камене

15.00

7.00

10.00

10.00

14.00

29

Сливово

20.00

7.00

10.00

10.00

14.00

30

Средец

15.00

7.00

10.00

10.00

14.00

31

Суходол

15.00

7.00

10.00

10.00

14.00

32

Факия

10.00

7.00

10.00

10.00

14.00

 

Община СУНГУРЛАРЕ с общ брой 29 землища

по ред

Землище

Средна рентна вноска за ниви/лв.дка

Средна рентна вноска за пасища,мери/лв.дка

Средна рентна

вноска за ливади/лв.дка

Средна рентна

вноска за овощни насаждения/лв.дка

Средна рентна

вноска за лозя/лв.дка

1

Бероново

12.00

8.00

8.00

29.00

16.00

2

Босилково

16.00

10.00

14.00

14.00

14.00

3

Ведрово

14.00

10.00

14.00

14.00

14.00

4

Везенково

13.00

8.00

3.00

29.00

16.00

5

Велислав

16.00

8.00

3.00

29.00

16.00

6

Вълчин

24.00

10.00

8.00

19.00

20.00

7

Горово

21.00

10.00

8.00

20.00

20.00

9

Грозден

28.00

10.00

8.00

30.00

5.00

9

Дъбовица

10.00

8.00

8.00

29.00

16.00

10

Есен

15.00

8.00

8.00

29.00

16.00

11

Завет

14.00

10.00

14.00

14.00

14.00

12

Каменско

10.00

10.00

10.00

14.00

14.00

13

Камчия

15.00

10.00

10.00

14.00

14.00

14

Климаш

17.00

10.00

19.00

14.00

18.00

15

Костен

19.00

10.00

19.00

14.00

18.00

16

Лозарево

17.00

10.00

16.00

19.00

18.00

17

Лозица

19.00

10.00

19.00

30.00

18.00

18

Манолич

15.00

8.00

8.00

14.00

14.00

19

Подвис

14.00

10.00

10.00

14.00

14.00

20

Прилеп

14.00

10.00

10.00

14.00

14.00

21

Пчелин

15.00

8.00

10.00

14.00

14.00

22

Садово

14.00

8.00

3.00

29.00

8.00

23

Скала

10.00

8.00

8.00

20.00

20.00

24

Славянци

15.00

8.00

8.00

19.00

49.00

25

Сунгурларе

17.00

10.00

8.00

20.00

19.00

26

Съединение

16.00

10.00

10.00

30.00

14.00

27

Терзийско

19.00

10.00

8.00

30.00

19.00

28

Черница

19.00

10.00

8.00

19.00

19.00

29

Чубра

23.00

8.00

8.00

20.00

49.00

 

Община ЦАРЕВО с общ брой 13 землища

по ред

Землище

Средна рентна вноска за ниви/лв.дка

Средна рентна вноска за пасища,мери/лв.дка

Средна рентна

вноска за ливади/лв.дка

Средна рентна

вноска за овощни насаждения/лв.дка

1

Ахтопол

18.00

14.00

25.00

36.00

2

Бродилово

6.00

11.00

25.00

12.00

3

Българи

17.00

14.00

25.00

15.00

4

Варвара

17.00

9.00

25.00

12.00

5

Велика

12.00

15.00

9.00

19.00

6

Изгрев

14.00

14.00

9.00

14.00

7

Кондолово

11.00

6.00

25.00

15.00

8

Кости

14.00

6.00

25.00

15.00

9

Лозенец

11.00

13.00

9.00

28.00

10

Резово

23.00

14.00

25.00

12.00

11

Синеморец

12.00

13.00

25.00

12.00

12

Фазаново

13.00

13.00

9.00

12.00

13

Царево

13.00

15.00

9.00

14.00

 

Определени са СРВ за 249 бр. землища на територията на областта.

Настоящият протокол се състави и подписа в два еднообразни екземпляра.

Копие от протокола ще бъде обявен на информационните табла на всички ОСЗ, на ОД „Земеделие” и ще се публикува на интернет страницата на ОД „Земеделие” Бургас.

 

КОМИСИЯ:

Председател : ..........п................

/ В.Златева /

 

Членове :

 

1...............п....................... 2...............п............................ 3..........п............................

/ В.Чобанова / /В.Димитрова-Даалова/ / Р.Димитрова /

 

4...............п....................... 5..............п............................. 6............п..........................

/ Н.Лазарова / / В.Калева / / Б.Куцарова /

 

7................п...................... 8.............п.............................. 9................п......................

/ Й.Сачанов / / Ив.Павлова / / Б.Бончев/

 

10..........п.......................... 11............п............................. 12................п......................

/ Е.Кюмурджиева / / А.Колеолова / / М.Стоева /