Цената на декар земеделска земя е различна за различните общини, включително и за имоти в едно и също землище.

Имотите с различен начин на трайно ползване - нива /полска култура/, лозе, овощна градина, пасище или ливада имат различни цени.

От съществено значение за определяне на цената е дали имотът се работи.

Освен това в някои случаи и големината на парцела има значение при определяне на цената.

Друг елемент който взимаме под внимание е средното рентно плащане на декар за съответното землище.

Възможно е да попитаме за срок на договора за наем или аренда който имате, както и каква е рентата по договора и кой е арендатора. Това също е ценообразуващ фактор.

За да се определи цената на вашия имот е необходимо да знаем следните характеристи:

1. Номер на имот --- задължително

2. Площ на имота --- задължително

3. НТП --- препоръчително

4. Категория --- препоръчително.

След като прегледаме имота ние ще Ви потърсим, за да предложим цена, както и да уговорим комисиоонна (ако евентуално дължите такава) за посредничество при осъществяване на сделка.

Ще изброим основните документи които са необходими за продажба на земеделска земя:

1. Удостоверение за наследници - това е първият документ с който трябва да се снабдите при продажба на наследствени имоти.

2. Документ за собственост:

2.1. Решение на Поземлена комисия, в някои случаи нотариусите могат да изискват и Въвод във владение. Ако не разполагате с тях, може да ги заявите от съответната Общинска служба по земеделие.

2.2. Нотариален акт - за покупко-продажба, дарение, замяна... 

2.2 Договор за доброволна делба - трябва да бъде придружен от предхождащ документ /от които са делени имотите/ напр. решение, нотариален акт.

2.3. Съдебно решение

2.4. Съдебно-разделителен протокол.

2.5. Други видове документи за собственост

3. Актуална скица + удостоверение за характеристика на имота издадени от ОСЗ.

4. Данъчна оценка

5. Ако собственикът/наследникът е възпрепятстван да се яви лично, следва да се изготви пълномощно за продажба.

6. Документ за самоличност - лична карта.

Един основните документи който трябва да подготвите в процеса на продажба на наследствена земеделска земя е Удостоверение за наследници.

Документът се издава от кметството където наследодателят е имал последен постоянен адрес, а не където е живял последно, защото това могат да бъдат и различни населени места.

Ще подадете искане за издаване на удостоверение за наследници, където ще запишите всички наследници. Ако има починали наследници трябва да прикрепите техните удостоверения към искането. 

Ако основният наследодател има починали наследници изискваме да се подготвят и за тях удостоверения за наследници. Всички удостоверения необходими за сделката остават в нотариалното дело.

За да се определи цената на имота ние трябва да знаем номера на поземления имот.

Номерът на имота е изписан на скицата като 6 цифри във формат 010005, като първите 3 цифри указват масива, а втората тройка цифри указват номера на парцела

Възможно е в стари скици имотът да бъде изписан като "парцел 5 от масив 10" или да бъде изписан с 5 цифри например 10005. Това е също ни е достатъчно като информация.

В решенията на ПК, в нотариалните актове и в договорите за делба обичайно имотите са записани в пълния 6-цифрен формат.

Особеност при изписването на номера на имота в кадастралната карта и кадастралните регистри.

Издаването на скица на недвижим имот в териториите с влезли в сила заповеди за одобряване на кадастрална карта и кадастрални регистри се извършва от съответните служби по геодезия, картография и кадастър.

Номерът, който имота получава, има вида:

11111.222.333, където 11111 е ЕКАТТЕ на населеното място, 222-номерът на масива /може да бъде 1,2 или цифри/, 333 е номерът на парцела който също може да бъде 1,2 или 3 цифри.

Възможно е новият кадастрален номер да се различава от първоначалния номер по КВС, затова е добре да се съобщават и двата.

След като се вземе решението на съда за подялба на имотите, следва то да бъде вписано в Агенцията по вписванията, Служба по вписвания към районния съд по местонахождение на имота/ите.

Стъпките са следните:

1. Трябва да се снабдите с две заверени от съда копия на решението.

2. От съответната служба към Агенцията по вписванията ще получите заявление за вписване на акт.

3. Трябва да имате и данъчна оценка на имота/ите, но по усмотрение на Съдията по вписванията може и да не я поиска.

4. Плаща се такса за вписване която обикновено е 10 лева на дял и банков превод.

При подаване на заявлението трябва да носите лична карта, решението на съда, пълномощно и други документи / удостоверение за идентичност на имена и други/.

След вписването трябва отново да посетите Службата по вписванията, за да получите вписания акт.