Купуваме земя в землищата на община Кирково
Област Кърджали - размер на средното годишно рентно плащане за стопанската 2022/2023

4. Стойността на средното годишно рентно плащане за ползване на земеделски земи в област Кърджали през стопанската 2022/2023 г., в левове на декар, по  § 2е от ДР на ЗСПЗЗ в изпълнение на одобрена от Министъра на земеделието, храните и горите, на основание чл. 77б от ППЗСПЗЗ Методика за...

Карта на землищата в общината

продавам нива харманли