РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на  земеделието
Областна дирекция “Земеделие” - Кърджали

 

ОДОБРЯВАМ: …………П………………
ЙОРДАНКА ГОЧЕВА
Директор на ОД „Земеделие“ – Кърджали

 

ДОКЛАД

от комисията по §2e от ДР на ЗСПЗЗ за определяне размерът на средното годишно рентно плащане за стопанската 2022/2023 г., по начин на трайно ползване, за землищата по общини на територията на област Кърджали

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГОЧЕВА,

Във връзка с изпълнение разпоредбите на §2e от Допълнителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) комисия, назначена с Ваша Заповед №РД-04-2/05.01.2022 г. за землищата на област Кърджали, проведе заседание на 29.01.2021 г. в Областна дирекция ”Земеделие” – Кърджали.

Със задача да се определи размерът на средното годишно рентно плащане за ползване на земеделски земи през стопанската 2022/2023 г., в лева на декар за землищата по общини на територията на област Кърджали и начин на трайно ползване (НТП), по реда на §2е от ДР на ЗСПЗЗ, по одобрена от Министъра на земеделието и храните, съгласно чл. 77б от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) Методика за определяне на средното годишно рентно плащане №РД46-28/22.01.2021 г., предоставена с писмо вх. № РД-03-1/22.01.2021 г.

І. Регламент

ЗСПЗЗ, Допълнителни разпоредби

§2е. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) Размерът на средното годишно рентно плащане за съответното землище от общината за предходната година се определя в левове за декар от комисия, назначена със заповед на директора на областната дирекция "Земеделие", въз основа на данни, предоставени от съответната общинската служба по земеделие, за средната стойност на рентните вноски, изчислена на база повече от половината договори, вписани в службата по вписванията и регистрирани в общинската служба по земеделие.

 1. В комисията се включват представители на областната дирекция "Земеделие" и началниците на съответните общински служби по земеделие.

 2. Определеният размер на средното годишно рентно плащане се публикува на интернет страницата на съответната областна дирекция "Земеделие".

ІІ. Методика

Средното годишно рентно плащане се изчислява на база повече от половината от вписани в Службата по вписвания и регистрирани в общинската служба по земеделие договори за ползване на земеделските земи за предходната календарна година.

Комисията по §2е от Допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ изчислява стойностите на средното годишно рентно плащане за всяко землище, по начин на трайно ползване на имотите по вписаните в Службата по вписвания и регистрирани в общинската служба по земеделие договори.

Стойността на средното годишно рентно плащане представлява средно претеглена цена за повече от половината от вписаните в Службата по вписвания и регистрирани в общинската служба по земеделие договори, получена като частно между делимо (числител), представляващо сумата от дължимото рентно плащане за съответната площ на имотите и делител (знаменател), представляващо общата площ на имотите по включените договори за съответните НТП.

или:

където:

СПЦ – средно претеглена цена = средно годишно рентно плащане

ДРП – дължимо рентно плащане на декар (лева)

Пл – площ на имотите по договори със съответното ДРП (декари)

На заседанието комисията се запозна с предоставените от съответната общинска служба по земеделие данни за всички вписани в Службата по вписвания и регистрирани в регистъра на ползване договори, по землища, в т. ч.:

 • включените в договорите имоти, разграничени по начин на трайно ползване;

 • общ брой регистрирани договори;

 • брой на договорите, участващи в изчислението;

 • площ на имотите по начин на трайно ползване;

 • стойност на рентното плащане по договорите, по начин на трайно ползване на включените в договорите имоти;

След запознаване с предоставената информация, комисията констатира:

Има землища за които няма регистрирани договори. В тази връзка комисията определи СГРП за тези землища, като прие СГРП за съответните съседни землища с близки топографски (географски) характеристики.

Комисията определи размера на средното годишно рентно плащане за землищата в област Кърджали, въз основа на данните, предоставени от съответните ОСЗ, за всички вписани в Службата по вписвания и регистрирани в регистъра на ползването договори, по землища. Така за землище, в което са регистрирани вписани договори за ниви, пасища и мери, ливади и трайни насаждения следва да се определят четири стойности на средно годишно рентно плащане, за всеки начин на трайно ползване – за ниви, за пасища и мери, за ливади и за трайни насаждения;

Въз основа на предоставените данни комисията

ОПРЕДЕЛИ :

 1. За землища, за които няма регистрирани договори, в настоящия доклад да се впише средното годишно рентно плащане по НТП на съседно и/или землище със сходни характеристики от общината или съседна община от областта/описани в доклада/;

 2. В случай, че за дадено землище не са налични вписани договори, то за него се определя средното годишно рентно плащане по НТП, изчислено за съседно землище, с близки топографски (географски) характеристики;

 3. Размерът на средното годишно рентно плащане за землищата по общини и начин на трайно ползване /НТП/ за Област Кърджали се определя като цяло число, в лева на декар.

4. Стойността на средното годишно рентно плащане за ползване на земеделски земи в област Кърджали през стопанската 2022/2023 г., в левове на декар, по  § 2е от ДР на ЗСПЗЗ в изпълнение на одобрена от Министъра на земеделието, храните и горите, на основание чл. 77б от ППЗСПЗЗ Методика за определяне на средното годишно рентно, на база предходната календарна 2021 г., по начин на трайно ползване, за землищата по общини в област Кърджали, както следва:

СПИСЪК на землищата на територията на ОБЩИНА АРДИНО с определено средно годишно рентно плащане за ползване на земеделски земи, през стопанската 2022/2023 г., в лева на декар

Землище

ЕКАТТЕ

Начин на трайно ползване

Общ брой договори

Участват договори

Участват %

Участващи с площ дка.

Участващи с обща сума лв.

Ср. рентно пл. лв./дка

АРДИНО

00607

Ниви

2

1

50,00

6,556

153,15

23,00

АРДИНО*

00607

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

22,00*

АРДИНО*

00607

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

0,00

АРДИНО

00607

Ливади

2

1

50,00

8,552

200,29

23,00

АРДИНО*

00607

Пасища/мери

1

0

0,00

0,000

0,00

6,00*

АВРАМОВО*

00062

Ниви

0

0

0,00

0,000

0,00

24,00*

АВРАМОВО*

00062

Трайни насажд.

0

0

0,00

0,000

0,00

22,00*

АВРАМОВО*

00062

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00*

АВРАМОВО*

00062

Ливади

0

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

АВРАМОВО*

00062

Пасища/мери

0

0

0,00

0,000

0,00

6,00*

АХРЯНСКО*

00864

Ниви

0

0

0,00

0,000

0,00

24,00*

АХРЯНСКО*

00864

Трайни насажд.

0

0

0,00

0,000

0,00

22,00*

АХРЯНСКО*

00864

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00*

АХРЯНСКО*

00864

Ливади

0

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

АХРЯНСКО*

00864

Пасища/мери

0

0

0,00

0,000

0,00

7,00*

БАШЕВО*

02991

Ниви

0

0

0,00

0,000

0,00

24,00*

БАШЕВО*

02991

Трайни насажд.

0

0

0,00

0,000

0,00

22,00*

БАШЕВО*

02991

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00*

БАШЕВО*

02991

Ливади

0

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

БАШЕВО*

02991

Пасища/мери

0

0

0,00

0,000

0,00

6,00*

БИСТРОГЛЕД*

04248

Ниви

0

0

0,00

0,000

0,00

24,00*

БИСТРОГЛЕД*

04248

Трайни насажд.

0

0

0,00

0,000

0,00

22,00*

БИСТРОГЛЕД*

04248

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00*

БИСТРОГЛЕД*

04248

Ливади

0

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

БИСТРОГЛЕД*

04248

Пасища/мери

0

0

0,00

0,000

0,00

6,00*

БИСТРОГЛЕД*

04248

Ниви

0

0

0,00

0,000

0,00

24,00*

БИСТРОГЛЕД*

04248

Трайни насажд.

0

0

0,00

0,000

0,00

22,00*

БИСТРОГЛЕД*

04248

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00*

БИСТРОГЛЕД*

04248

Ливади

0

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

БИСТРОГЛЕД*

04248

Пасища/мери

0

0

0,00

0,000

0,00

6,00*

БОРОВИЦА*

80176

Ниви

 

0

0,00

0,000

0,00

24,00*

БОРОВИЦА*

80176

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

22,00*

БОРОВИЦА*

80176

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

0,00

БОРОВИЦА*

80176

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

БОРОВИЦА

80176

Пасища/мери

2

1

50,00

97,466

1046,78

11,00

БРЕЗЕН*

77116

Ниви

0

0

0,00

0,000

0,00

24,00*

БРЕЗЕН*

77116

Трайни насажд.

0

0

0,00

0,000

0,00

22,00*

БРЕЗЕН*

77116

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00*

БРЕЗЕН*

77116

Ливади

0

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

БРЕЗЕН*

77116

Пасища/мери

0

0

0,00

0,000

0,00

6,00*

БЯЛ ИЗВОР

07747

Ниви

4

2

50,00

16,030

377,89

24,00

БЯЛ ИЗВОР

07747

Трайни насажд.

1

1

100,00

9,371

187,42

20,00

БЯЛ ИЗВОР

07747

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

0,00

БЯЛ ИЗВОР

07747

Ливади

2

2

100,00

19,223

344,40

18,00

БЯЛ ИЗВОР

07747

Пасища/мери

3

2

67,00

30,897

190,74

6,00

ГЛАВНИК*

18544

Ниви

0

0

0,00

0,000

0,00

24,00*

ГЛАВНИК*

18544

Трайни насажд.

0

0

0,00

0,000

0,00

22,00*

ГЛАВНИК*

18544

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00*

ГЛАВНИК*

18544

Ливади

0

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

ГЛАВНИК*

18544

Пасища/мери

0

0

0,00

0,000

0,00

6,00*

ГОЛОБРАД*

15607

Ниви

0

0

0,00

0,000

0,00

24,00*

ГОЛОБРАД*

15607

Трайни насажд.

0

0

0,00

0,000

0,00

22,00*

ГОЛОБРАД*

15607

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00

ГОЛОБРАД*

15607

Ливади

0

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

ГОЛОБРАД*

15607

Пасища/мери

0

0

0,00

0,000

0,00

6,00*

Горно Прахово*

16910

Ниви

0

0

0,00

0,000

0,00

24,00*

Горно Прахово*

16910

Трайни насажд.

0

0

0,00

0,000

0,00

22,00*

Горно Прахово*

16910

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00*

Горно Прахово*

16910

Ливади

0

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

Горно Прахово*

16910

Пасища/мери

0

0

0,00

0,000

0,00

6,00*

Гърбище*

18321

Ниви

0

0

0,00

0,000

0,00

24,00*

Гърбище*

18321

Трайни насажд.

0

0

0,00

0,000

0,00

22,00*

Гърбище*

18321

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00*

Гърбище*

18321

Ливади

0

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

Гърбище*

18321

Пасища/мери

0

0

0,00

0,000

0,00

6,00*

Дедино*

24880

Ниви

0

0

0,00

0,000

0,00

24,00*

Дедино*

24880

Трайни насажд.

0

0

0,00

0,000

0,00

22,00*

Дедино*

24880

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00*

Дедино*

24880

Ливади

0

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

Дедино*

24880

Пасища/мери

0

0

0,00

0,000

0,00

6,00*

Дойранци*

21806

Ниви

0

0

0,00

0,000

0,00

24,00*

Дойранци*

21806

Трайни насажд.

0

0

0,00

0,000

0,00

22,00*

Дойранци*

21806

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00*

Дойранци*

21806

Ливади

0

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

Дойранци*

21806

Пасища/мери

0

0

0,00

0,000

0,00

6,00*

Долно Прахово*

24784

Ниви

0

0

0,00

0,000

0,00

24,00*

Долно Прахово*

24784

Трайни насажд.

0

0

0,00

0,000

0,00

22,00*

Долно Прахово*

24784

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00*

Долно Прахово*

24784

Ливади

0

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

Долно Прахово*

24784

Пасища/мери

0

0

0,00

0,000

0,00

6,00*

ДЯДОВЦИ

24788

Ниви

3

1

33,00

10,767

238,27

22,00

ДЯДОВЦИ*

24788

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

22,00*

ДЯДОВЦИ*

24788

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

0,00

ДЯДОВЦИ*

24788

Ливади

1

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

ДЯДОВЦИ*

24788

Пасища/мери

2

0

0,00

0,000

0,00

6,00*

ЕНЬОВЧЕ*

27543

Ниви

0

0

0,00

0,000

0,00

24,00*

ЕНЬОВЧЕ*

27543

Трайни насажд.

0

0

0,00

0,000

0,00

22,00*

ЕНЬОВЧЕ*

27543

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00*

ЕНЬОВЧЕ*

27543

Ливади

0

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

ЕНЬОВЧЕ*

27543

Пасища/мери

0

0

0,00

0,000

0,00

6,00*

ЖЪЛТУША*

29605

Ниви

0

0

0,00

0,000

0,00

24,00*

ЖЪЛТУША*

29605

Трайни насажд.

0

0

0,00

0,000

0,00

22,00*

ЖЪЛТУША*

29605

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00

ЖЪЛТУША*

29605

Ливади

0

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

ЖЪЛТУША

29605

Пасища/мери

2

1

50,00

218,674

1312,04

6,00

КИТНИЦА*

37085

Ниви

0

0

0,00

0,000

0,00

24,00*

КИТНИЦА*

37085

Трайни насажд.

0

0

0,00

0,000

0,00

22,00*

КИТНИЦА*

37085

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00*

КИТНИЦА*

37085

Ливади

0

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

КИТНИЦА*

37085

Пасища/мери

0

0

0,00

0,000

0,00

6,00*

КРОЯЧЕВО*

39952

Ниви

0

0

0,00

0,000

0,00

24,00*

КРОЯЧЕВО*

39952

Трайни насажд.

0

0

0,00

0,000

0,00

22,00*

КРОЯЧЕВО*

39952

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00*

КРОЯЧЕВО*

39952

Ливади

0

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

КРОЯЧЕВО*

39952

Пасища/мери

0

0

0,00

0,000

0,00

6,00*

ЛАТИНКА*

43164

Ниви

0

0

0,00

0,000

0,00

24,00*

ЛАТИНКА*

43164

Трайни насажд.

0

0

0,00

0,000

0,00

22,00*

ЛАТИНКА*

43164

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00*

ЛАТИНКА*

43164

Ливади

0

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

ЛАТИНКА*

43164

Пасища/мери

0

0

0,00

0,000

0,00

6,00*

ЛЕВЦИ*

44896

Ниви

0

0

0,00

0,000

0,00

24,00*

ЛЕВЦИ*

44896

Трайни насажд.

0

0

0,00

0,000

0,00

22,00*

ЛЕВЦИ*

44896

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00*

ЛЕВЦИ*

44896

Ливади

0

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

ЛЕВЦИ*

44896

Пасища/мери

0

0

0,00

0,000

0,00

6,00*

ЛЕНИЩЕ*

43270

Ниви

0

0

0,00

0,000

0,00

24,00*

ЛЕНИЩЕ*

43270

Трайни насажд.

0

0

0,00

0,000

0,00

22,00*

ЛЕНИЩЕ*

43270

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00

ЛЕНИЩЕ*

43270

Ливади

0

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

ЛЕНИЩЕ

43270

Пасища/мери

3

3

100,00

68,864

482,05

7,00

ЛЮБИНО*

44584

Ниви

0

0

0,00

0,000

0,00

24,00*

ЛЮБИНО*

44584

Трайни насажд.

0

0

0,00

0,000

0,00

22,00*

ЛЮБИНО*

44584

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00*

ЛЮБИНО*

44584

Ливади

0

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

ЛЮБИНО*

44584

Пасища/мери

0

0

0,00

0,000

0,00

6,00*

МАК*

46156

Ниви

0

0

0,00

0,000

0,00

24,00*

МАК*

46156

Трайни насажд.

0

0

0,00

0,000

0,00

22,00*

МАК*

46156

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00*

МАК*

46156

Ливади

0

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

МАК*

46156

Пасища/мери

0

0

0,00

0,000

0,00

6,00*

МЛЕЧИНО*

48756

Ниви

0

0

0,00

0,000

0,00

24,00*

МЛЕЧИНО*

48756

Трайни насажд.

0

0

0,00

0,000

0,00

22,00*

МЛЕЧИНО*

48756

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00*

МЛЕЧИНО*

48756

Ливади

0

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

МЛЕЧИНО*

48756

Пасища/мери

0

0

0,00

0,000

0,00

6,00*

МУСЕВО*

49401

Ниви

0

0

0,00

0,000

0,00

24,00*

МУСЕВО*

49401

Трайни насажд.

0

0

0,00

0,000

0,00

22,00*

МУСЕВО*

49401

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00*

МУСЕВО*

49401

Ливади

0

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

МУСЕВО*

49401

Пасища/мери

0

0

0,00

0,000

0,00

6,00*

ПАДИНА*

55124

Ниви

0

0

0,00

0,000

0,00

24,00*

ПАДИНА*

55124

Трайни насажд.

0

0

0,00

0,000

0,00

22,00*

ПАДИНА*

55124

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00*

ПАДИНА*

55124

Ливади

0

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

ПАДИНА*

55124

Пасища/мери

0

0

0,00

0,000

0,00

6,00*

ПАСПАЛ*

55525

Ниви

0

0

0,00

0,000

0,00

24,00*

ПАСПАЛ*

55525

Трайни насажд.

0

0

0,00

0,000

0,00

22,00*

ПАСПАЛ*

55525

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00*

ПАСПАЛ*

55525

Ливади

0

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

ПАСПАЛ*

55525

Пасища/мери

0

0

0,00

0,000

0,00

6,00*

ПЕСНОПОЙ*

55912

Ниви

0

0

0,00

0,000

0,00

24,00*

ПЕСНОПОЙ*

55912

Трайни насажд.

0

0

0,00

0,000

0,00

22,00*

ПЕСНОПОЙ*

55912

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00*

ПЕСНОПОЙ*

55912

Ливади

0

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

ПЕСНОПОЙ*

55912

Пасища/мери

0

0

0,00

0,000

0,00

6,00*

ПРАВДОЛЮБ*

58013

Ниви

0

0

0,00

0,000

0,00

24,00*

ПРАВДОЛЮБ*

58013

Трайни насажд.

0

0

0,00

0,000

0,00

22,00*

ПРАВДОЛЮБ*

58013

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00*

ПРАВДОЛЮБ*

58013

Ливади

0

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

ПРАВДОЛЮБ*

58013

Пасища/мери

0

0

0,00

0,000

0,00

6,00*

РИБАРЦИ*

54260

Ниви

0

0

0,00

0,000

0,00

24,00*

РИБАРЦИ*

54260

Трайни насажд.

0

0

0,00

0,000

0,00

22,00*

РИБАРЦИ*

54260

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00*

РИБАРЦИ*

54260

Ливади

0

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

РИБАРЦИ*

54260

Пасища/мери

0

0

0,00

0,000

0,00

6,00*

РОДОПСКО*

62894

Ниви

0

0

0,00

0,000

0,00

24,00*

РОДОПСКО*

62894

Трайни насажд.

0

0

0,00

0,000

0,00

22,00*

РОДОПСКО*

62894

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00*

РОДОПСКО*

62894

Ливади

0

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

РОДОПСКО*

62894

Пасища/мери

0

0

0,00

0,000

0,00

6,00*

РУСАЛСКО*

63402

Ниви

0

0

0,00

0,000

0,00

24,00*

РУСАЛСКО

63402

Трайни насажд.

1

1

100,00

9,411

207,04

22,00

РУСАЛСКО*

63402

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00*

РУСАЛСКО*

63402

Ливади

0

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

РУСАЛСКО*

63402

Пасища/мери

0

0

0,00

0,000

0,00

6,00*

РУСАЛСКО

63402

Трайни насажд.

1

1

100,00

9,411

207,04

22,00

СВЕТУЛКА*

65646

Трайни насажд.

0

0

0,00

0,000

0,00

22,00*

СВЕТУЛКА*

65646

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00*

СВЕТУЛКА*

65646

Ливади

0

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

СВЕТУЛКА*

65646

Пасища/мери

1

0

0,00

0,000

0,00

6,00*

СЕДЛАРЦИ*

70771

Ниви

0

0

0,00

0,000

0,00

24,00*

СЕДЛАРЦИ*

70771

Трайни насажд.

0

0

0,00

0,000

0,00

22,00*

СЕДЛАРЦИ*

70771

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00*

СЕДЛАРЦИ*

70771

Ливади

0

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

СЕДЛАРЦИ

70771

Пасища/мери

2

1

50,00

22,118

132,71

6,00

СИНЧЕЦ

66562

Ниви

1

1

100,00

14,915

326,79

22,00

СИНЧЕЦ*

66562

Трайни насажд.

0

0

0,00

0,000

0,00

22,00*

СИНЧЕЦ*

66562

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00

СИНЧЕЦ*

66562

Ливади

0

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

СИНЧЕЦ*

66562

Пасища/мери

0

0

0,00

0,000

0,00

6,00*

СПОЛУКА*

68240

Ниви

0

0

0,00

0,000

0,00

24,00*

СПОЛУКА*

68240

Трайни насажд.

0

0

0,00

0,000

0,00

22,00*

СПОЛУКА*

68240

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00*

СПОЛУКА*

68240

Ливади

0

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

СПОЛУКА*

68240

Пасища/мери

0

0

0,00

0,000

0,00

6,00*

СРЪНСКО*

68597

Ниви

0

0

0,00

0,000

0,00

24,00*

СРЪНСКО*

68597

Трайни насажд.

0

0

0,00

0,000

0,00

22,00*

СРЪНСКО*

68597

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00*

СРЪНСКО*

68597

Ливади

0

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

СРЪНСКО*

68597

Пасища/мери

0

0

0,00

0,000

0,00

6,00*

СТАР ЧИТАК*

69122

Ниви

0

0

0,00

0,000

0,00

24,00*

СТАР ЧИТАК*

69122

Трайни насажд.

0

0

0,00

0,000

0,00

22,00*

СТАР ЧИТАК*

69122

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00*

СТАР ЧИТАК*

69122

Ливади

0

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

СТАР ЧИТАК*

69122

Пасища/мери

0

0

0,00

0,000

0,00

6,00*

СТОЯНОВО*

69518

Ниви

0

0

0,00

0,000

0,00

24,00*

СТОЯНОВО*

69518

Трайни насажд.

0

0

0,00

0,000

0,00

22,00*

СТОЯНОВО*

69518

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00*

СТОЯНОВО*

69518

Ливади

0

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

СТОЯНОВО*

69518

Пасища/мери

0

0

0,00

0,000

0,00

6,00*

СУХОВО*

70319

Ниви

0

0

0,00

0,000

0,00

24,00*

СУХОВО*

70319

Трайни насажд.

0

0

0,00

0,000

0,00

22,00*

СУХОВО*

70319

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00*

СУХОВО*

70319

Ливади

0

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

СУХОВО*

70319

Пасища/мери

0

0

0,00

0,000

0,00

6,00*

ТЕМЕНУГА*

47809

Ниви

0

0

0,00

0,000

0,00

24,00*

ТЕМЕНУГА*

47809

Трайни насажд.

0

0

0,00

0,000

0,00

22,00*

ТЕМЕНУГА*

47809

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00*

ТЕМЕНУГА*

47809

Ливади

0

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

ТЕМЕНУГА*

47809

Пасища/мери

0

0

0,00

0,000

0,00

6,00*

ТЪРНА*

73897

Ниви

0

0

0,00

0,000

0,00

24,00*

ТЪРНА*

73897

Трайни насажд.

0

0

0,00

0,000

0,00

22,00*

ТЪРНА*

73897

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00*

ТЪРНА*

73897

Ливади

0

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

ТЪРНА*

73897

Пасища/мери

0

0

0,00

0,000

0,00

6,00*

ТЪРНОСЛИВКА*

73732

Ниви

0

0

0,00

0,000

0,00

24,00*

ТЪРНОСЛИВКА*

73732

Трайни насажд.

0

0

0,00

0,000

0,00

22,00*

ТЪРНОСЛИВКА*

73732

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00

ТЪРНОСЛИВКА*

73732

Ливади

0

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

ТЪРНОСЛИВКА

73732

Пасища/мери

1

1

100,00

5,937

166,24

28,00

ХРОМИЦА*

77487

Ниви

0

0

0,00

0,000

0,00

24,00*

ХРОМИЦА

77487

Трайни насажд.

1

1

100,00

4,858

115,91

24,00

ХРОМИЦА

77487

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

0,00

ХРОМИЦА

77487

Ливади

1

1

100,00

8,638

103,66

12,00

ХРОМИЦА*

77487

Пасища/мери

0

0

0,00

0,000

0,00

6,00*

ЧЕРВЕНА

СКАЛА*

81921

Ниви

0

0

0,00

0,000

0,00

24,00*

ЧЕРВЕНА

СКАЛА*

81921

Трайни насажд.

0

0

0,00

0,000

0,00

22,00*

ЧЕРВЕНА

СКАЛА*

81921

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00*

ЧЕРВЕНА

СКАЛА*

81921

Ливади

0

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

ЧЕРВЕНА

СКАЛА*

81921

Пасища/мери

0

0

0,00

0,000

0,00

6,00*

ЧЕРНИГОВО*

80964

Ниви

0

0

0,00

0,000

0,00

24,00*

ЧЕРНИГОВО*

80964

Трайни насажд.

0

0

0,00

0,000

0,00

22,00*

ЧЕРНИГОВО*

80964

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00*

ЧЕРНИГОВО*

80964

Ливади

0

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

ЧЕРНИГОВО*

80964

Пасища/мери

0

0

0,00

0,000

0,00

6,00*

ЧУБРИКА*

81596

Ниви

0

0

0,00

0,000

0,00

24,00*

ЧУБРИКА*

81596

Трайни насажд.

0

0

0,00

0,000

0,00

22,00*

ЧУБРИКА*

81596

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00

ЧУБРИКА

81596

Ливади

1

1

100,00

1,611

9,67

6,00

ЧУБРИКА

81596

Пасища/мери

5

5

100,00

191,415

1339,91

7,00

ЯБЪЛКОВЕЦ*

87059

Ниви

0

0

0,00

0,000

0,00

24,00*

ЯБЪЛКОВЕЦ*

87059

Трайни насажд.

0

0

0,00

0,000

0,00

22,00*

ЯБЪЛКОВЕЦ*

87059

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00

ЯБЪЛКОВЕЦ*

87059

Ливади

0

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

ЯБЪЛКОВЕЦ

87059

Пасища/мери

2

2

100,00

191,537

1149,22

6,00

Забележка: За землищата със звездичка (*) се приема средно годишно рентно плащане за съседно землище с близки топографски (географски) характеристики.

СПИСЪК на землищата на територията на ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ с определено средно годишно рентно плащане за ползване на земеделски земи, през стопанската 2022/2023 г., в лева на декар

Землище

ЕКАТТЕ

Начин на трайно ползване

Общ брой договори

Участват договори

Участват %

Участващи с площ дка.

Участващи с обща сума лв.

Ср. рентно пл. лв./дка

АЛБАНЦИ

00206

Ниви

 

0

0,00

0,000

0,00

33.00*

АЛБАНЦИ

00206

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

10.00*

АЛБАНЦИ

00206

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

8.00*

АЛБАНЦИ

00206

Пасища/мери

 

0

0,00

0,000

0,00

7.00*

БРЕЖАНА

07939

Ниви

 

0

0,00

0,000

0,00

31.00*

БРЕЖАНА

07939

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

10.00*

БРЕЖАНА

07939

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

8.00*

БРЕЖАНА

07939

Пасища/мери

 

0

0,00

0,000

0,00

8.00*

ВЕЛИКДЕНЧЕ

10389

Ниви

 

0

0,00

0,000

0,00

1.00*

ВЕЛИКДЕНЧЕ

10389

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

10.00*

ВЕЛИКДЕНЧЕ

10389

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

0,00

ВЕЛИКДЕНЧЕ

10389

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

1.00*

ВЕЛИКДЕНЧЕ

10389

Пасища/мери

3

1

33,00

78,011

546,08

7,00

ВОДЕНИЧАРСКО

11689

Ниви

 

0

0,00

0,000

0,00

33.00*

ВОДЕНИЧАРСКО

11689

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

10.00*

ВОДЕНИЧАРСКО

11689

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

8.00*

ВОДЕНИЧАРСКО

11689

Пасища/мери

 

0

0,00

0,000

0,00

7.00*

ВЪЛКОВИЧ

12468

Ниви

 

0

0,00

0,000

0,00

2.00*

ВЪЛКОВИЧ

12468

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

10.00*

ВЪЛКОВИЧ

12468

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

8.00*

ВЪЛКОВИЧ

12468

Пасища/мери

 

0

0,00

0,000

0,00

8.00*

ГЕНЕРАЛ

ГЕШЕВО

14647

Ниви

 

0

0,00

0,000

0,00

33.00*

ГЕНЕРАЛ ГЕШЕВО

14647

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

10.00*

ГЕНЕРАЛ

ГЕШЕВО

14647

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

8.00*

ГЕНЕРАЛ ГЕШЕВО

14647

Пасища/мери

 

0

0,00

0,000

0,00

7.00*

ДЖЕБЕЛ

20746

Ниви

3

3

100,00

20,660

492,39

24,00

ДЖЕБЕЛ

20746

Трайни насажд.

1

1

100,00

8,061

99,96

12,00

ДЖЕБЕЛ

20746

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

0,00

ДЖЕБЕЛ

20746

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

8.00*

ДЖЕБЕЛ

20746

Пасища/мери

2

1

50,00

14,738

103,17

7,00

ДОБРИНЦИ

21525

Ниви

 

0

0,00

0,000

0,00

33.00*

ДОБРИНЦИ

21525

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

10.00*

ДОБРИНЦИ

21525

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

8.00*

ДОБРИНЦИ

21525

Пасища/мери

 

0

0,00

0,000

0,00

7.00*

ДУШИНКОВО

24195

Ниви

 

0

0,00

0,000

0,00

10.00*

ДУШИНКОВО

24195

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

10.00*

ДУШИНКОВО

24195

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

0,00

ДУШИНКОВО

24195

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

8.00*

ДУШИНКОВО

24195

Пасища/мери

2

2

100,00

92,214

645,50

7,00

ЖЕЛЪДОВО

29180

Ниви

 

0

0,00

0,000

0,00

33.00*

ЖЕЛЪДОВО

29180

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

10.00*

ЖЕЛЪДОВО

29180

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

8.00*

ЖЕЛЪДОВО

29180

Пасища/мери

 

0

0,00

0,000

0,00

7.00*

ЖЪЛТИ РИД

29564

Ниви

 

0

0,00

0,000

0,00

10.00*

ЖЪЛТИ РИД

29564

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

10.00*

ЖЪЛТИ РИД

29564

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

8.00*

ЖЪЛТИ РИД

29564

Пасища/мери

 

0

0,00

0,000

0,00

7.00*

ЖЪЛТИКА

29619

Ниви

 

0

0,00

0,000

0,00

31.00*

ЖЪЛТИКА

29619

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

10.00*

ЖЪЛТИКА

29619

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

8.00*

ЖЪЛТИКА

29619

Пасища/мери

 

0

0,00

0,000

0,00

7.00*

ИЛИЙСКО

32634

Ниви

 

0

0,00

0,000

0,00

1.00*

ИЛИЙСКО

32634

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

10.00*

ИЛИЙСКО

32634

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

1.00*

ИЛИЙСКО

32634

Пасища/мери

 

0

0,00

0,000

0,00

7.00*

КАЗАЦИТЕ

35184

Ниви

 

0

0,00

0,000

0,00

24.00*

КАЗАЦИТЕ

35184

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

10.00*

КАЗАЦИТЕ

35184

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

8.00*

КАЗАЦИТЕ

35184

Пасища/мери

 

0

0,00

0,000

0,00

7.00*

КАМЕНЯНЕ

35972

Ниви

 

0

0,00

0,000

0,00

31.00*

КАМЕНЯНЕ

35972

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

10.00*

КАМЕНЯНЕ

35972

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

8.00*

КАМЕНЯНЕ

35972

Пасища/мери

 

0

0,00

0,000

0,00

7.00*

КОЗИЦА

37736

Ниви

 

0

0,00

0,000

0,00

35.00*

КОЗИЦА

37736

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

10.00*

КОЗИЦА

37736

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

8.00*

КОЗИЦА

37736

Пасища/мери

 

0

0,00

0,000

0,00

7.00*

КОНТИЛ

38371

Ниви

 

0

0,00

0,000

0,00

33.00*

КОНТИЛ

38371

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

10.00*

КОНТИЛ

38371

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

8.00*

КОНТИЛ

38371

Пасища/мери

 

0

0,00

0,000

0,00

7.00*

КУПЦИТЕ

40676

Ниви

 

0

0,00

0,000

0,00

39.00

КУПЦИТЕ

40676

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

10.00*

КУПЦИТЕ

40676

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

8.00*

КУПЦИТЕ

40676

Пасища/мери

 

0

0,00

0,000

0,00

7.00*

ЛЕБЕД

43178

Ниви

 

0

0,00

0,000

0,00

33.00*

ЛЕБЕД

43178

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

10.00*

ЛЕБЕД

43178

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

0,00

ЛЕБЕД

43178

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

8.00*

ЛЕБЕД

43178

Пасища/мери

1

1

100,00

15,240

106,68

7,00

МИШЕВСКО

48622

Ниви

2

2

100,00

42,589

1303,20

31,00

МИШЕВСКО

48622

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

10.00*

МИШЕВСКО

48622

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

0,00

МИШЕВСКО

48622

Ливади

2

2

100,00

8,894

71,15

8,00

МИШЕВСКО

48622

Пасища/мери

3

2

67,00

31,094

217,66

7,00

МРЕЖИЧКО

49268

Ниви

1

1

100,00

15,333

367,99

24,00

МРЕЖИЧКО

49268

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

10.00*

МРЕЖИЧКО

49268

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

0,00

МРЕЖИЧКО

49268

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

8.00*

МРЕЖИЧКО

49268

Пасища/мери

2

1

50,00

6,553

45,87

7,00

ОВЧЕВО

53271

Ниви

 

0

0,00

0,000

0,00

33.00*

ОВЧЕВО

53271

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

10.00*

ОВЧЕВО

53271

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

8.00*

ОВЧЕВО

53271

Пасища/мери

 

0

0,00

0,000

0,00

7.00*

ПАПРАТ

55436

Ниви

 

0

0,00

0,000

0,00

24.00*

ПАПРАТ

55436

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

10.00*

ПАПРАТ

55436

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

8.00*

ПАПРАТ

55436

Пасища/мери

 

0

0,00

0,000

0,00

7.00*

ПЛАЗИЩЕ

56589

Ниви

8

3

38,00

30,001

48,03

2,00

ПЛАЗИЩЕ

56589

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

10.00*

ПЛАЗИЩЕ

56589

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

0,00

ПЛАЗИЩЕ

56589

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

8.00*

ПЛАЗИЩЕ

56589

Пасища/мери

12

2

17,00

21,762

165,02

8,00

ПОДВРЪХ

56976

Ниви

3

3

100,00

19,380

513,00

26,00

ПОДВРЪХ

56976

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

10.00*

ПОДВРЪХ

56976

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

0,00

ПОДВРЪХ

56976

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

8.00*

ПОДВРЪХ

56976

Пасища/мери

 

0

0,00

0,000

0,00

7.00*

ПОЛЯНЕЦ

57412

Ниви

 

0

0,00

0,000

0,00

10.00*

ПОЛЯНЕЦ

57412

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

10.00*

ПОЛЯНЕЦ

57412

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

8.00*

ПОЛЯНЕЦ

57412

Пасища/мери

 

0

0,00

0,000

0,00

7.00*

ПОТОЧЕ

57947

Ниви

 

0

0,00

0,000

0,00

39.00*

ПОТОЧЕ

57947

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

10.00*

ПОТОЧЕ

57947

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

8.00*

ПОТОЧЕ

57947

Пасища/мери

 

0

0,00

0,000

0,00

7.00*

ПРИПЕК

58387

Ниви

 

0

0,00

0,000

0,00

33.00*

ПРИПЕК

58387

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

10.00*

ПРИПЕК

58387

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

8.00*

ПРИПЕК

58387

Пасища/мери

 

0

0,00

0,000

0,00

7.00*

РИДИНО

62654

Ниви

2

1

50,00

12,710

444,85

35,00

РИДИНО

62654

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

10.00*

РИДИНО

62654

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

0,00

РИДИНО

62654

Ливади

3

1

33,00

9,558

76,46

8,00

РИДИНО

62654

Пасища/мери

 

0

0,00

0,000

0,00

7.00*

РОГОЗАРИ

62801

Ниви

1

1

100,00

13,345

13,35

1,00

РОГОЗАРИ

62801

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

10.00*

РОГОЗАРИ

62801

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

0,00

РОГОЗАРИ

62801

Ливади

1

1

100,00

4,703

4,70

1,00

РОГОЗАРИ

62801

Пасища/мери

1

1

100,00

4,949

4,95

1,00

РОГОЗЧЕ

62846

Ниви

4

4

100,00

33,966

1052,66

31,00

РОГОЗЧЕ

62846

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

10.00*

РОГОЗЧЕ

62846

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

0,00

РОГОЗЧЕ

62846

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

8.00*

РОГОЗЧЕ

62846

Пасища/мери

2

1

50,00

4,367

30,57

7,00

РОЖДЕНСКО

63714

Ниви

 

0

0,00

0,000

0,00

33.00*

РОЖДЕНСКО

63714

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

10.00*

РОЖДЕНСКО

63714

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

8.00*

РОЖДЕНСКО

63714

Пасища/мери

 

0

0,00

0,000

0,00

7.00*

РЪТ

63611

Ниви

 

0

0,00

0,000

0,00

39.00*

РЪТ

63611

Трайни насажд.

3

3

100,00

14,186

141,86

10,00

РЪТ

63611

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

0,00

РЪТ

63611

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

8.00*

РЪТ

63611

Пасища/мери

2

2

100,00

46,308

389,54

8,00

СИПЕЦ

70809

Ниви

 

0

0,00

0,000

0,00

31.00*

СИПЕЦ

70809

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

10.00*

СИПЕЦ

70809

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

8.00*

СИПЕЦ

70809

Пасища/мери

 

0

0,00

0,000

0,00

7.00*

СКАЛИНА

66723

Ниви

1

1

100,00

15,316

505,43

33.00

СКАЛИНА

66723

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

10.00*

СКАЛИНА

66723

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

8.00*

СКАЛИНА

66723

Пасища/мери

 

0

0,00

0,000

0,00

7.00*

СЛЪНЧОГЛЕД

67502

Ниви

1

1

100,00

6,000

300,00

50,00

СЛЪНЧОГЛЕД

67502

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

10.00*

СЛЪНЧОГЛЕД

67502

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

0,00

СЛЪНЧОГЛЕД

67502

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

8.00*

СЛЪНЧОГЛЕД

67502

Пасища/мери

 

0

0,00

0,000

0,00

8.00*

СОФИЙЦИ

68120

Ниви

1

1

100,00

50,207

1556,42

31.00

СОФИЙЦИ

68120

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

10.00*

СОФИЙЦИ

68120

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

0,00

СОФИЙЦИ

68120

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

8.00*

СОФИЙЦИ

68120

Пасища/мери

9

4

44,00

146,671

1173,37

8,00

ТЕЛЧАРКА

72211

Ниви

 

0

0,00

0,000

0,00

24.00*

ТЕЛЧАРКА

72211

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

10.00*

ТЕЛЧАРКА

72211

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

8.00*

ТЕЛЧАРКА

72211

Пасища/мери

 

0

0,00

0,000

0,00

7.00*

ТЪРНОВЦИ

73715

Ниви

 

0

0,00

0,000

0,00

31.00*

ТЪРНОВЦИ

73715

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

10.00*

ТЪРНОВЦИ

73715

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

8.00*

ТЪРНОВЦИ

73715

Пасища/мери

 

0

0,00

0,000

0,00

7.00*

ТЮТЮНЧЕ

73804

Ниви

1

1

100,00

2,027

66,89

33,00

ТЮТЮНЧЕ

73804

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

10.00*

ТЮТЮНЧЕ

73804

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

0,00

ТЮТЮНЧЕ

73804

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

8.00*

ТЮТЮНЧЕ

73804

Пасища/мери

 

0

0,00

0,000

0,00

7.00*

УСТРЕН

75201

Ниви

3

2

67,00

6,445

210,41

33,00

УСТРЕН

75201

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

10.00*

УСТРЕН

75201

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

0,00

УСТРЕН

75201

Ливади

 

0

00,00

0,000

0,00

8.00*

УСТРЕН

75201

Пасища/мери

 

0

0,00

0,000

0,00

7.00*

ЦВЯТОВО

78313

Ниви

 

0

0,00

0,000

0,00

31.00*

ЦВЯТОВО

78313

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

10.00*

ЦВЯТОВО

78313

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

8.00*

ЦВЯТОВО

78313

Пасища/мери

 

0

0,00

0,000

0,00

7.00*

ЦЪРКВИЦА

78642

Ниви

 

0

0,00

0,000

0,00

31.00*

ЦЪРКВИЦА

78642

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

10.00*

ЦЪРКВИЦА

78642

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

8.00*

ЦЪРКВИЦА

78642

Пасища/мери

 

0

0,00

0,000

0,00

7.00*

ЧАКАЛЦИ

80128

Ниви

1

1

100,00

6,000

60,00

10,00

ЧАКАЛЦИ

80128

Трайни насажд.

1

1

100,00

4,000

40,00

10,00

ЧАКАЛЦИ

80128

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

0,00

ЧАКАЛЦИ

80128

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

8.00*

ЧАКАЛЦИ

80128

Пасища/мери

 

0

0,00

0,000

0,00

7.00*

ЧЕРЕШКА

81935

Ниви

 

0

0,00

0,000

0,00

33.00*

ЧЕРЕШКА

81935

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

10.00*

ЧЕРЕШКА

81935

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

8.00*

ЧЕРЕШКА

81935

Пасища/мери

 

0

0,00

0,000

0,00

7.00*

ЩЕРНА

84019

Ниви

 

0

0,00

0,000

0,00

31.00*

ЩЕРНА

84019

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

10.00*

ЩЕРНА

84019

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

8.00*

ЩЕРНА

84019

Пасища/мери

 

0

0,00

0,000

0,00

7.00*

ЯМИНО

87388

Ниви

 

0

0,00

0,000

0,00

33.00*

ЯМИНО

87388

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

10.00*

ЯМИНО

87388

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

8.00*

ЯМИНО

87388

Пасища/мери

 

0

0,00

0,000

0,00

7.00*

Забележка: За землищата със звездичка (*) се приема средно годишно рентно плащане за съседно землище с близки топографски (географски) характеристики.

СПИСЪК на землищата на територията на ОБЩИНА КИРКОВО с определено средно годишно рентно плащане за ползване на земеделски земи, през стопанската 2022/2023 г., в лева на декар

Землище

ЕКАТТЕ

Начин на трайно ползване

Общ брой договори

Участват договори

Участват %

Участващи с площ дка.

Участващи с обща сума лв.

Ср. рентно пл. лв./дка

АПРИЛЦИ

00905

Ниви

0

0

0,00

0,000

0,00

10.00 *

АПРИЛЦИ

00905

Трайни насажд.

0

0

0,00

0,000

0,00

14.00 *

АПРИЛЦИ

00905

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00

АПРИЛЦИ

00905

Ливади

0

0

0,00

0,000

0,00

10.00 *

АПРИЛЦИ

00905

Пасища/мери

0

0

0,00

0,000

0,00

10.00 *

БЕНКОВСКИ

03825

Ниви

15

10

67,00

59,345

2414,29

41,00

БЕНКОВСКИ

03825

Трайни насажд.

1

1

100,00

2,940

55,86

19,00

БЕНКОВСКИ

03825

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00

БЕНКОВСКИ

03825

Ливади

0

0

0,00

0,000

0,00

7.00*

БЕНКОВСКИ

03825

Пасища/мери

1

1

100,00

22,088

110,44

5,00

БРЕГОВО

07942

Ниви

2

2

100,00

8,874

292,84

33,00

БРЕГОВО

07942

Трайни насажд.

0

0

0,00

0,000

0,00

42.00*

БРЕГОВО

07942

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00

БРЕГОВО

07942

Ливади

0

0

0,00

0,000

0,00

14.00*

БРЕГОВО

07942

Пасища/мери

0

0

0,00

0,000

0,00

5.00*

ВЪЛЧАНКА

13055

Ниви

4

4

100,00

16,770

398,84

24,00

ВЪЛЧАНКА

13055

Трайни насажд.

1

1

100,00

5,744

57,44

10,00

ВЪЛЧАНКА

13055

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00

ВЪЛЧАНКА

13055

Ливади

0

0

0,00

0,000

0,00

21.00*

ВЪЛЧАНКА

13055

Пасища/мери

0

0

0,00

0,000

0,00

10.00*

ВЪРБЕН

00120

Ниви

3

3

100,00

13,287

412,65

31,00

ВЪРБЕН

00120

Трайни насажд.

1

1

100,00

30,040

1261,68

42,00

ВЪРБЕН

00120

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00

ВЪРБЕН

00120

Ливади

0

0

0,00

0,000

0,00

14.00*

ВЪРБЕН

00120

Пасища/мери

1

1

100,00

55,172

275,86

5,00

ВЪРЛИ ДОЛ

12886

Ниви

0

0

0,00

0,000

0,00

23.00*

ВЪРЛИ ДОЛ

12886

Трайни насажд.

0

0

0,00

0,000

0,00

17.00*

ВЪРЛИ ДОЛ

12886

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00

ВЪРЛИ ДОЛ

12886

Ливади

0

0

0,00

0,000

0,00

17.00*

ВЪРЛИ ДОЛ

12886

Пасища/мери

0

0

0,00

0,000

0,00

20.00*

ГОРНО КИРКОВО

18558

Ниви

2

1

50,00

3,382

152,19

45,00

ГОРНО КИРКОВО

18558

Трайни насажд.

0

0

0,00

0,000

0,00

42.00*

ГОРНО КИРКОВО

18558

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00

ГОРНО КИРКОВО

18558

Ливади

1

1

100,00

2,716

122,22

45,00

ГОРНО КИРКОВО

18558

Пасища/мери

1

1

100,00

3,668

165,06

45,00

ГОРНО КЪПИНОВО

16821

Ниви

1

1

100,00

2,605

49,50

19,00

ГОРНО

КЪПИНОВО

16821

Трайни насажд.

0

0

0,00

0,000

0,00

42.00*

ГОРНО КЪПИНОВО

16821

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00

ГОРНО

КЪПИНОВО

16821

Ливади

0

0

0,00

0,000

0,00

10.00*

ГОРНО КЪПИНОВО

16821

Пасища/мери

1

1

100,00

16,351

163,51

10,00

ГОРСКИ ИЗВОР

17138

Ниви

3

3

100,00

61,715

1564,45

25,00

ГОРСКИ ИЗВОР

17138

Трайни насажд.

0

0

0,00

0,000

0,00

19.00*

ГОРСКИ ИЗВОР

17138

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00

ГОРСКИ ИЗВОР

17138

Ливади

0

0

0,00

0,000

0,00

23.00*

ГОРСКИ ИЗВОР

17138

Пасища/мери

0

0

0,00

0,000

0,00

15.00*

ГРИВЯК

17871

Ниви

5

5

100,00

89,282

1370,08

15,00

ГРИВЯК

17871

Трайни насажд.

0

0

0,00

0,000

0,00

10.00*

ГРИВЯК

17871

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00

ГРИВЯК

17871

Ливади

1

1

100,00

25,454

254,54

10,00

ГРИВЯК

17871

Пасища/мери

1

1

100,00

7,408

74,08

10,00

ДЕДЕЦ

20496

Ниви

6

4

67,00

21,357

549,54

26,00

ДЕДЕЦ

20496

Трайни насажд.

0

0

0,00

0,000

0,00

19.00*

ДЕДЕЦ

20496

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00

ДЕДЕЦ

20496

Ливади

0

0

0,00

0,000

0,00

7.00*

ДЕДЕЦ

20496

Пасища/мери

0

0

0,00

0,000

0,00

5.00*

ДЕЛВИНО

20554

Ниви

5

3

60,00

13,750

380,90

28,00

ДЕЛВИНО

20554

Трайни насажд.

0

0

0,00

0,000

0,00

10.00*

ДЕЛВИНО

20554

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00

ДЕЛВИНО

20554

Ливади

0

0

0,00

0,000

0,00

10.00*

ДЕЛВИНО

20554

Пасища/мери

1

1

100,00

14,156

70,78

5,00

ДЖЕРОВО

20777

Ниви

0

0

0,00

0,000

0,00

45.00*

ДЖЕРОВО

20777

Трайни насажд.

0

0

0,00

0,000

0,00

42.00*

ДЖЕРОВО

20777

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00

ДЖЕРОВО

20777

Ливади

1

1

100,00

2,173

21,73

10,00

ДЖЕРОВО

20777

Пасища/мери

2

2

100,00

33,584

190,08

6,00

ДОБРОМИРЦИ

21631

Ниви

9

8

89,00

75,800

2075,90

27,00

ДОБРОМИРЦИ

21631

Трайни насажд.

1

0

0,00

0,000

0,00

19.00*

ДОБРОМИРЦИ

21631

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00

ДОБРОМИРЦИ

21631

Ливади

0

0

0,00

0,000

0,00

7.00*

ДОБРОМИРЦИ

21631

Пасища/мери

1

1

100,00

68,284

341,42

5,00

ДОЛНО

КЪПИНОВО

22678

Ниви

5

0

0,00

0,000

0,00

19.00*

ДОЛНО

КЪПИНОВО

22678

Трайни насажд.

0

0

0,00

0,000

0,00

42.00*

ДОЛНО

КЪПИНОВО

22678

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00

ДОЛНО

КЪПИНОВО

22678

Ливади

2

1

50,00

2,818

28,18

10,00

ДОЛНО

КЪПИНОВО

22678

Пасища/мери

1

1

100,00

12,596

125,96

10,00

ДОМИЩЕ

22928

Ниви

6

4

67,00

57,403

596,74

10,00

ДОМИЩЕ

22928

Трайни насажд.

1

1

100,00

6,403

92,52

14,00

ДОМИЩЕ

22928

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00

ДОМИЩЕ

22928

Ливади

0

0

0,00

0,000

0,00

14.00*

ДОМИЩЕ

22928

Пасища/мери

1

1

100,00

1,902

19,02

10,00

ДРАНГОВО

23577

Ниви

0

0

0,00

0,000

0,00

15.00*

ДРАНГОВО

23577

Трайни насажд.

0

0

0,00

0,000

0,00

19.00*

ДРАНГОВО

23577

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00

ДРАНГОВО

23577

Ливади

1

1

100,00

3,292

49,38

15,00

ДРАНГОВО

23577

Пасища/мери

1

1

100,00

77,817

1011,62

13,00

ДРЯНОВА

ГЛАВА

23892

Ниви

5

5

100,00

29,840

743,18

25,00

ДРЯНОВА

ГЛАВА

23892

Трайни насажд.

0

0

0,00

0,000

0,00

19.00*

ДРЯНОВА

ГЛАВА

23892

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00

ДРЯНОВА

ГЛАВА

23892

Ливади

2

2

100,00

11,427

98,64

9,00

ДРЯНОВА

ГЛАВА

23892

Пасища/мери

0

0

0,00

0,000

0,00

10.00*

ДЮЛИЦА

24743

Ниви

0

0

0,00

0,000

0,00

25.00*

ДЮЛИЦА

24743

Трайни насажд.

0

0

0,00

0,000

0,00

19.00*

ДЮЛИЦА

24743

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00

ДЮЛИЦА

24743

Ливади

0

0

0,00

0,000

0,00

9.00*

ДЮЛИЦА

24743

Пасища/мери

3

3

100,00

260,556

6046,56

23,00

ЕРОВЕТЕ

27591

Ниви

0

0

0,00

0,000

0,00

25.00*

ЕРОВЕТЕ

27591

Трайни насажд.

0

0

0,00

0,000

0,00

19.0**

ЕРОВЕТЕ

27591

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00

ЕРОВЕТЕ

27591

Ливади

0

0

0,00

0,000

0,00

9.00*

ЕРОВЕТЕ

27591

Пасища/мери

1

1

100,00

5,998

59,98

10,00

ЗАВОЯ

30106

Ниви

2

1

50,00

1,177

23,54

20,00

ЗАВОЯ

30106

Трайни насажд.

0

0

0,00

0,000

0,00

14.00*

ЗАВОЯ

30106

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00

ЗАВОЯ

30106

Ливади

1

1

100,00

21,219

360,72

17,00

ЗАВОЯ

30106

Пасища/мери

1

1

100,00

8,699

233,83

27,00

ЗАГОРСКИ

30140

Ниви

0

0

0,00

0,000

0,00

26.00*

ЗАГОРСКИ

30140

Трайни насажд.

0

0

0,00

0,000

0,00

19.00*

ЗАГОРСКИ

30140

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00

ЗАГОРСКИ

30140

Ливади

0

0

0,00

0,000

0,00

10.00*

ЗАГОРСКИ

30140

Пасища/мери

0

0

0,00

0,000

0,00

20.00*

ЗДРАВЧЕЦ

30675

Ниви

4

4

100,00

9,917

259,34

26,00

ЗДРАВЧЕЦ

30675

Трайни насажд.

0

0

0,00

0,000

0,00

19.00*

ЗДРАВЧЕЦ

30675

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00

ЗДРАВЧЕЦ

30675

Ливади

0

0

0,00

0,000

0,00

10.00*

ЗДРАВЧЕЦ

30675

Пасища/мери

1

1

100,00

22,291

445,82

20,00

КАЯЛОБА

36748

Ниви

0

0

0,00

0,000

0,00

25.00*

КАЯЛОБА

36748

Трайни насажд.

0

0

0,00

0,000

0,00

19.00*

КАЯЛОБА

36748

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00

КАЯЛОБА

36748

Ливади

0

0

0,00

0,000

0,00

23.00*

КАЯЛОБА

36748

Пасища/мери

1

1

100,00

16,801

84,01

5,00

КИРКОВО

36926

Ниви

0

0

0,00

0,000

0,00

45.00*

КИРКОВО

36926

Трайни насажд.

0

0

0,00

0,000

0,00

42.00*

КИРКОВО

36926

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00

КИРКОВО

36926

Ливади

1

1

100,00

8,186

139,16

17,00

КИРКОВО

36926

Пасища/мери

1

1

100,00

14,548

391,05

27,00

КИТНА

37071

Ниви

11

5

45,00

117,371

2863,11

24,00

КИТНА

37071

Трайни насажд.

1

1

100,00

9,816

225,77

23,00

КИТНА

37071

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00

КИТНА

37071

Ливади

1

1

100,00

0,718

16,51

23,00

КИТНА

37071

Пасища/мери

2

2

100,00

111,198

1697,43

15,00

КОЗЛЕВО

37767

Ниви

0

0

0,00

0,000

0,00

26.00*

КОЗЛЕВО

37767

Трайни насажд.

0

0

0,00

0,000

0,00

19.00*

КОЗЛЕВО

37767

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00

КОЗЛЕВО

37767

Ливади

0

0

0,00

0,000

0,00

10.00*

КОЗЛЕВО

37767

Пасища/мери

0

0

0,00

0,000

0,00

14.00*

КРАН

39445

Ниви

17

16

94,00

99,524

2313,40

23,00

КРАН

39445

Трайни насажд.

1

1

100,00

2,387

59,68

25,00

КРАН

39445

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00

КРАН

39445

Ливади

1

1

100,00

1,086

22,97

21,00

КРАН

39445

Пасища/мери

0

0

0,00

0,000

0,00

21.00*

КРЕМЕН

41174

Ниви

0

0

0,00

0,000

0,00

45.00*

КРЕМЕН

41174

Трайни насажд.

0

0

0,00

0,000

0,00

42.00*

КРЕМЕН

41174

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00

КРЕМЕН

41174

Ливади

0

0

0,00

0,000

0,00

17.00*

КРЕМЕН

41174

Пасища/мери

1

1

100,00

26,689

266,89

10,00

КРИЛАТИЦА

39877

Ниви

3

0

0,00

0,000

0,00

0,00

КРИЛАТИЦА

39877

Трайни насажд.

2

2

100,00

18,541

319,16

17,00

КРИЛАТИЦА

39877

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00

КРИЛАТИЦА

39877

Ливади

2

1

50,00

4,679

67,61

14,00

КРИЛАТИЦА

39877

Пасища/мери

1

1

100,00

13,752

277,24

20,00

КУКУРЯК

40511

Ниви

11

8

73,00

65,230

1117,24

17,00

КУКУРЯК

40511

Трайни насажд.

5

5

100,00

28,923

339,53

12,00

КУКУРЯК

40511

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00

КУКУРЯК

40511

Ливади

1

0

0,00

0,000

0,00

21.00*

КУКУРЯК

40511

Пасища/мери

0

0

0,00

0,000

0,00

21.00*

КЪРЧОВСКО

40988

Ниви

1

1

100,00

1,608

24,12

15,00

КЪРЧОВСКО

40988

Трайни насажд.

0

0

0,00

0,000

0,00

42.00*

КЪРЧОВСКО

40988

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00

КЪРЧОВСКО

40988

Ливади

0

0

0,00

0,000

0,00

14.00*

КЪРЧОВСКО

40988

Пасища/мери

0

0

0,00

0,000

0,00

5.00*

ЛОЗЕНГРАДЦИ

44080

Ниви

0

0

0,00

0,000

0,00

16.00*

ЛОЗЕНГРАДЦИ

44080

Трайни насажд.

0

0

0,00

0,000

0,00

10.00*

ЛОЗЕНГРАДЦИ

44080

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00

ЛОЗЕНГРАДЦИ

44080

Ливади

0

0

0,00

0,000

0,00

16.00*

ЛОЗЕНГРАДЦИ

44080

Пасища/мери

0

0

0,00

0,000

0,00

16.00*

МАЛКОЧ

46680

Ниви

0

0

0,00

0,000

0,00

21,00

МАЛКОЧ

46680

Трайни насажд.

0

0

0,00

0,000

0,00

12.00*

МАЛКОЧ

46680

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00

МАЛКОЧ

46680

Ливади

0

0

0,00

0,000

0,00

2.00*

МАЛКОЧ

46680

Пасища/мери

0

0

0,00

0,000

0,00

22.00*

МЕДЕВЦИ

47531

Ниви

8

7

88,00

138,890

4139,37

30,00

МЕДЕВЦИ

47531

Трайни насажд.

0

0

0,00

0,000

0,00

19.00*

МЕДЕВЦИ

47531

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00

МЕДЕВЦИ

47531

Ливади

4

4

100,00

35,368

588,15

17,00

МЕДЕВЦИ

47531

Пасища/мери

2

2

100,00

195,675

4891,88

25,00

МЕТЛИЧКА

47891

Ниви

3

2

67,00

8,718

272,15

31,00

МЕТЛИЧКА

47891

Трайни насажд.

1

1

100,00

3,827

149,25

39,00

МЕТЛИЧКА

47891

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00

МЕТЛИЧКА

47891

Ливади

0

0

0,00

0,000

0,00

10.00*

МЕТЛИЧКА

47891

Пасища/мери

0

0

0,00

0,000

0,00

10.00*

МОГИЛЯНЕ

48845

Ниви

5

3

60,00

18,114

410,66

23,00

МОГИЛЯНЕ

48845

Трайни насажд.

1

1

100,00

11,393

284,83

25,00

МОГИЛЯНЕ

48845

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00

МОГИЛЯНЕ

48845

Ливади

0

0

0,00

0,000

0,00

23.00*

МОГИЛЯНЕ

48845

Пасища/мери

0

0

0,00

0,000

0,00

15.00*

МЪГЛЕНЕ

49480

Ниви

2

2

100,00

7,245

188,10

26,00

МЪГЛЕНЕ

49480

Трайни насажд.

0

0

0,00

0,000

0,00

19.00*

МЪГЛЕНЕ

49480

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00

МЪГЛЕНЕ

49480

Ливади

0

0

0,00

0,000

0,00

10.00*

МЪГЛЕНЕ

49480

Пасища/мери

1

1

100,00

11,614

167,82

14,00

НАНЕ

51086

Ниви

0

0

0,00

0,000

0,00

25.00*

НАНЕ

51086

Трайни насажд.

0

0

0,00

0,000

0,00

39.00*

НАНЕ

51086

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00

НАНЕ

51086

Ливади

0

0

0,00

0,000

0,00

10.00*

НАНЕ

51086

Пасища/мери

0

0

0,00

0,000

0,00

10.00*

ОРЛИЦА

53878

Ниви

5

5

100,00

29,375

462,94

16,00

ОРЛИЦА

53878

Трайни насажд.

1

1

100,00

3,339

33,39

10,00

ОРЛИЦА

53878

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00

ОРЛИЦА

53878

Ливади

2

2

100,00

3,599

56,14

16,00

ОРЛИЦА

53878

Пасища/мери

1

1

100,00

4,374

68,23

16,00

ОСТРОВЕЦ

54393

Ниви

7

5

71,00

34,401

1067,16

31,00

ОСТРОВЕЦ

54393

Трайни насажд.

0

0

0,00

0,000

0,00

42.00*

ОСТРОВЕЦ

54393

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00

ОСТРОВЕЦ

54393

Ливади

0

0

0,00

0,000

0,00

14.00*

ОСТРОВЕЦ

54393

Пасища/мери

1

1

100,00

49,212

246,06

5,00

ПЛОВКА

56808

Ниви

13

9

69,00

51,065

1048,63

21,00

ПЛОВКА

56808

Трайни насажд.

1

1

100,00

3,136

31,36

10,00

ПЛОВКА

56808

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00

ПЛОВКА

56808

Ливади

0

0

0,00

0,000

0,00

10.00*

ПЛОВКА

56808

Пасища/мери

0

0

0,00

0,000

0,00

10.00*

ПОДКОВА

57039

Ниви

2

2

100,00

4,977

119,37

24,00

ПОДКОВА

57039

Трайни насажд.

0

0

0,00

0,000

0,00

42.00*

ПОДКОВА

57039

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00

ПОДКОВА

57039

Ливади

0

0

0,00

0,000

0,00

14.00*

ПОДКОВА

57039

Пасища/мери

1

1

100,00

22,163

664,89

30,00

ПРЕСЕКА

58178

Ниви

0

0

0,00

0,000

0,00

26.00*

ПРЕСЕКА

58178

Трайни насажд.

0

0

0,00

0,000

0,00

19.00*

ПРЕСЕКА

58178

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00

ПРЕСЕКА

58178

Ливади

0

0

0,00

0,000

0,00

10.00*

ПРЕСЕКА

58178

Пасища/мери

0

0

0,00

0,000

0,00

20.00*

ПЪРВЕНЦИ

59054

Ниви

0

0

0,00

0,000

0,00

26.00*

ПЪРВЕНЦИ

59054

Трайни насажд.

0

0

0,00

0,000

0,00

19.00*

ПЪРВЕНЦИ

59054

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00

ПЪРВЕНЦИ

59054

Ливади

0

0

0,00

0,000

0,00

10.00*

ПЪРВЕНЦИ

59054

Пасища/мери

0

0

0,00

0,000

0,00

14.00*

ПЪРВИЦА

59063

Ниви

8

3

38,00

12,160

287,74

24,00

ПЪРВИЦА

59063

Трайни насажд.

0

0

0,00

0,000

0,00

42.00*

ПЪРВИЦА

59063

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00

ПЪРВИЦА

59063

Ливади

0

0

0,00

0,000

0,00

14.00*

ПЪРВИЦА

59063

Пасища/мери

2

2

100,00

171,879

859,40

5,00

РАСТНИК

62236

Ниви

1

1

100,00

2,589

49,19

19,00

РАСТНИК

62236

Трайни насажд.

0

0

0,00

0,000

0,00

19.00*

РАСТНИК

62236

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00

РАСТНИК

62236

Ливади

0

0

0,00

0,000

0,00

17.00*

РАСТНИК

62236

Пасища/мери

0

0

0,00

0,000

0,00

25.00*

САМОДИВА

65214

Ниви

0

0

0,00

0,000

0,00

33.00*

САМОДИВА

65214

Трайни насажд.

0

0

0,00

0,000

0,00

42.00*

САМОДИВА

65214

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00

САМОДИВА

65214

Ливади

0

0

0,00

0,000

0,00

14.00*

САМОДИВА

65214

Пасища/мери

0

0

0,00

0,000

0,00

5.00*

САМОКИТКА

65228

Ниви

3

3

100,00

18,640

477,00

26,00

САМОКИТКА

65228

Трайни насажд.

0

0

0,00

0,000

0,00

10.00*

САМОКИТКА

65228

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00

САМОКИТКА

65228

Ливади

1

1

100,00

1,706

17,06

10,00

САМОКИТКА

65228

Пасища/мери

0

0

0,00

0,000

0,00

10.00*

СВЕТЛЕН

35016

Ниви

1

1

100,00

4,380

83,22

19,00

СВЕТЛЕН

35016

Трайни насажд.

0

0

0,00

0,000

0,00

10.00*

СВЕТЛЕН

35016

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00

СВЕТЛЕН

35016

Ливади

0

0

0,00

0,000

0,00

10.00*

СВЕТЛЕН

35016

Пасища/мери

0

0

0,00

0,000

0,00

10.00*

СЕКИРКА

66024

Ниви

2

2

100,00

7,787

194,78

25,00

СЕКИРКА

66024

Трайни насажд.

0

0

0,00

0,000

0,00

10.00*

СЕКИРКА

66024

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00

СЕКИРКА

66024

Ливади

0

0

0,00

0,000

0,00

10.00*

СЕКИРКА

66024

Пасища/мери

0

0

0,00

0,000

0,00

10.00*

СРЕДСКО

68577

Ниви

17

11

65,00

41,865

546,15

13,00

СРЕДСКО

68577

Трайни насажд.

1

1

100,00

3,509

61,76

18,00

СРЕДСКО

68577

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00

СРЕДСКО

68577

Ливади

1

1

100,00

1,147

2,29

2,00

СРЕДСКО

68577

Пасища/мери

5

5

100,00

100,099

2213,57

22,00

СТАРЕЙШИНО

68895

Ниви

0

0

0,00

0,000

0,00

23,00

СТАРЕЙШИНО

68895

Трайни насажд.

0

0

0,00

0,000

0,00

42.00*

СТАРЕЙШИНО

68895

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00

СТАРЕЙШИНО

68895

Ливади

0

0

0,00

0,000

0,00

20.00*

СТАРЕЙШИНО

68895

Пасища/мери

0

0

0,00

0,000

0,00

15.00*

СТАРОВО

68953

Ниви

3

2

67,00

8,871

95,90

11,00

СТАРОВО

68953

Трайни насажд.

1

1

100,00

2,109

31,64

15,00

СТАРОВО

68953

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00

СТАРОВО

68953

Ливади

0

0

0,00

0,000

0,00

14.00*

СТАРОВО

68953

Пасища/мери

1

1

100,00

81,957

1229,36

15,00

СТОМАНЦИ

69482

Ниви

1

1

100,00

4,164

99,94

24,00

СТОМАНЦИ

69482

Трайни насажд.

0

0

0,00

0,000

0,00

15.00*

СТОМАНЦИ

69482

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00

СТОМАНЦИ

69482

Ливади

0

0

0,00

0,000

0,00

14.00*

СТОМАНЦИ

69482

Пасища/мери

0

0

0,00

0,000

0,00

15.00*

СТРИЖБА

69866

Ниви

6

5

83,00

23,694

259,54

11,00

СТРИЖБА

69866

Трайни насажд.

3

1

33,00

7,092

56,74

8,00

СТРИЖБА

69866

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00

СТРИЖБА

69866

Ливади

1

1

100,00

3,994

44,73

11,00

СТРИЖБА

69866

Пасища/мери

1

1

100,00

2,535

28,39

11,00

ТИХОМИР

72463

Ниви

9

9

100,00

57,015

739,39

13,00

ТИХОМИР

72463

Трайни насажд.

3

3

100,00

13,334

133,34

10,00

ТИХОМИР

72463

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00

ТИХОМИР

72463

Ливади

0

0

0,00

0,000

0,00

11.00*

ТИХОМИР

72463

Пасища/мери

0

0

0,00

0,000

0,00

11.00*

ФОТИНОВО

76159

Ниви

5

3

60,00

97,739

2900,15

30,00

ФОТИНОВО

76159

Трайни насажд.

0

0

0,00

0,000

0,00

42.00*

ФОТИНОВО

76159

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00

ФОТИНОВО

76159

Ливади

0

0

0,00

0,000

0,00

20.00*

ФОТИНОВО

76159

Пасища/мери

0

0

0,00

0,000

0,00

23.00*

ХАДЖИЙСКО

77092

Ниви

5

3

60,00

24,005

640,43

27,00

ХАДЖИЙСКО

77092

Трайни насажд.

0

0

0,00

0,000

0,00

42.00*

ХАДЖИЙСКО

77092

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00

ХАДЖИЙСКО

77092

Ливади

0

0

0,00

0,000

0,00

20.00*

ХАДЖИЙСКО

77092

Пасища/мери

0

0

0,00

0,000

0,00

23.00*

ЦАРИНО

78183

Ниви

1

1

100,00

2,513

25,13

10,00

ЦАРИНО

78183

Трайни насажд.

0

0

0,00

0,000

0,00

10.00*

ЦАРИНО

78183

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00

ЦАРИНО

78183

Ливади

0

0

0,00

0,000

0,00

21.00*

ЦАРИНО

78183

Пасища/мери

1

1

100,00

13,762

137,62

10,00

ЧАВКА

80065

Ниви

0

0

0,00

0,000

0,00

20.00*

ЧАВКА

80065

Трайни насажд.

0

0

0,00

0,000

0,00

10.00*

ЧАВКА

80065

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00

ЧАВКА

80065

Ливади

0

0

0,00

0,000

0,00

10.00*

ЧАВКА

80065

Пасища/мери

0

0

0,00

0,000

0,00

10.00*

ЧАКАЛАРОВО

80090

Ниви

2

2

100,00

8,663

65,99

8,00

ЧАКАЛАРОВО

80090

Трайни насажд.

0

0

0,00

0,000

0,00

42.00*

ЧАКАЛАРОВО

80090

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00

ЧАКАЛАРОВО

80090

Ливади

0

0

0,00

0,000

0,00

17.00*

ЧАКАЛАРОВО

80090

Пасища/мери

2

2

100,00

120,068

1175,07

10,00

ЧИЧЕВО

81493

Ниви

2

2

100,00

4,251

63,44

15,00

ЧИЧЕВО

81493

Трайни насажд.

0

0

0,00

0,000

0,00

19.00*

ЧИЧЕВО

81493

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00

ЧИЧЕВО

81493

Ливади

1

1

100,00

16,690

250,35

15,00

ЧИЧЕВО

81493

Пасища/мери

2

1

50,00

1,315

44,18

34,00

ЧОРБАДЖИЙСКО

81565

Ниви

25

18

72,00

219,290

5620,92

26,00

ЧОРБАДЖИЙСКО

81565

Трайни насажд.

1

1

100,00

2,846

28,46

10,00

ЧОРБАДЖИЙСКО

81565

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00

ЧОРБАДЖИЙСКО

81565

Ливади

0

0

0,00

0,000

0,00

14.00*

ЧОРБАДЖИЙСКО

81565

Пасища/мери

4

3

75,00

123,844

597,96

5,00

ШИПОК

83226

Ниви

0

0

0,00

0,000

0,00

26.00*

ШИПОК

83226

Трайни насажд.

0

0

0,00

0,000

0,00

19.00*

ШИПОК

83226

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00

ШИПОК

83226

Ливади

0

0

0,00

0,000

0,00

10.00*

ШИПОК

83226

Пасища/мери

0

0

0,00

0,000

0,00

14.00*

ШОПЦИ

83449

Ниви

7

6

86,00

17,605

840,28

48,00

ШОПЦИ

83449

Трайни насажд.

0

0

0,00

0,000

0,00

10,00

ШОПЦИ

83449

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00

ШОПЦИ

83449

Ливади

0

0

0,00

0,000

0,00

14.00*

ШОПЦИ

83449

Пасища/мери

0

0

0,00

0,000

0,00

10.00*

ШУМНАТИЦА

83538

Ниви

0

0

0,00

0,000

0,00

10.00 *

ШУМНАТИЦА

83538

Трайни насажд.

0

0

0,00

0,000

0,00

14.00 *

ШУМНАТИЦА

83538

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00

ШУМНАТИЦА

83538

Ливади

1

1

100,00

3,844

38,44

10,00

ШУМНАТИЦА

83538

Пасища/мери

1

1

100,00

3,510

35,10

10,00

ЯКОВИЦА

87309

Ниви

0

0

0,00

0,000

0,00

45.00*

ЯКОВИЦА

87309

Трайни насажд.

0

0

0,00

0,000

0,00

42.00*

ЯКОВИЦА

87309

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00

ЯКОВИЦА

87309

Ливади

0

0

0,00

0,000

0,00

10.00*

ЯКОВИЦА

87309

Пасища/мери

0

0

0,00

0,000

0,00

6.00*

ЯНИНО

87415

Ниви

4

4

100,00

35,608

1166,75

33,00

ЯНИНО

87415

Трайни насажд.

0

0

0,00

0,000

0,00

19.00*

ЯНИНО

87415

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00

ЯНИНО

87415

Ливади

1

1

100,00

28,979

202,85

7,00

ЯНИНО

87415

Пасища/мери

0

0

0,00

0,000

0,00

25.00*

Забележка: За землищата със звездичка (*) се приема средно годишно рентно плащане за съседно землище с близки топографски (географски) характеристики.

СПИСЪК на землищата на територията на ОБЩИНА КРУМОВГРАД с определено средно годишно рентно плащане за ползване на земеделски земи, през стопанската 2022/2023 г., в лева на декар

Землище

ЕКАТТЕ

Начин на трайно ползване

Общ брой договори

Участват договори

Участват %

Участващи с площ дка.

Участващи с обща сума лв.

Ср. рентно пл. лв./дка

АВРЕН

00093

Ниви

11

10

91,00

120,546

2967,20

25,00

АВРЕН

00093

Трайни насажд.

 

0

 

0,000

0,00

0,00

АВРЕН

00093

Лозя

 

0

 

0,000

0,00

0,00

АВРЕН

00093

Ливади

29

28

97,00

255,675

2277,56

9,00

АВРЕН

00093

Пасища/мери

46

44

96,00

2357,257

17215,58

7,00

БАГРИЛЦИ

02141

Ниви

17

15

88,00

536,055

17979,92

34,00

БАГРИЛЦИ

02141

Трайни насажд.

 

0

 

0,000

0,00

0,00

БАГРИЛЦИ

02141

Лозя

 

0

 

0,000

0,00

0,00

БАГРИЛЦИ

02141

Ливади

3

3

100,00

36,013

288,10

8,00

БАГРИЛЦИ

02141

Пасища/мери

29

29

100,00

1724,010

12879,79

7,00

БАРАЦИ

02751

Ниви

7

7

100,00

188,173

2175,00

12,00

БАРАЦИ

02751

Трайни насажд.

 

0

 

0,000

0,00

0,00

БАРАЦИ

02751

Лозя

 

0

 

0,000

0,00

0,00

БАРАЦИ

02751

Ливади

6

6

100,00

96,380

658,36

7,00

БАРАЦИ

02751

Пасища/мери

12

10

83,00

550,418

4182,65

8,00

БЛАГУН

04306

Ниви

5

5

100,00

55,644

1520,52

27,00

БЛАГУН

04306

Трайни насажд.

 

0

 

0,000

0,00

0,00

БЛАГУН

04306

Лозя

 

0

 

0,000

0,00

0,00

БЛАГУН

04306

Ливади

1

1

100,00

2,299

18,39

8,00

БЛАГУН

04306

Пасища/мери

2

2

100,00

44,815

313,71

7,00

БОЙНИК

05181

Ниви

 

0

 

0,000

0,00

31.00*

БОЙНИК

05181

Трайни насажд.

 

0

 

0,000

0,00

0,00

БОЙНИК

05181

Лозя

 

0

 

0,000

0,00

0,00

БОЙНИК

05181

Ливади

 

0

 

0,000

0,00

7.00*

БОЙНИК

05181

Пасища/мери

1

1

100,00

14,639

102,47

7,00

БРЯГОВЕЦ

06728

Ниви

4

4

100,00

242,801

1840,14

8,00

БРЯГОВЕЦ

06728

Трайни насажд.

 

0

 

0,000

0,00

0,00

БРЯГОВЕЦ

06728

Лозя

 

0

 

0,000

0,00

0,00

БРЯГОВЕЦ

06728

Ливади

 

0

 

0,000

0,00

8.00*

БРЯГОВЕЦ

06728

Пасища/мери

1

1

100,00

69,059

502,75

7,00

БУК

06906

Ниви

8

8

100,00

82,293

2303,65

28,00

БУК

06906

Трайни насажд.

1

1

100,00

8,824

72,18

8,00

БУК

06906

Лозя

 

0

 

0,000

0,00

0,00

БУК

06906

Ливади

1

1

100,00

2,206

18,05

8,00

БУК

06906

Пасища/мери

 

0

 

0,000

0,00

8.00*

ВРАНСКО

12190

Ниви

9

8

89,00

78,654

1159,90

15,00

ВРАНСКО

12190

Трайни насажд.

 

0

 

0,000

0,00

0,00

ВРАНСКО

12190

Лозя

 

0

 

0,000

0,00

0,00

ВРАНСКО

12190

Ливади

 

0

 

0,000

0,00

8.00*

ВРАНСКО

12190

Пасища/мери

5

5

100,00

93,335

649,31

7,00

ГОЛЯМ ДЕВЕСИЛ

15727

Ниви

4

3

75,00

16,426

501,70

31,00

ГОЛЯМ ДЕВЕСИЛ

15727

Трайни насажд.

 

0

 

0,000

0,00

0,00

ГОЛЯМ ДЕВЕСИЛ

15727

Лозя

 

0

 

0,000

0,00

0,00

ГОЛЯМ ДЕВЕСИЛ

15727

Ливади

4

3

75,00

43,327

346,62

8,00

ГОЛЯМ ДЕВЕСИЛ

15727

Пасища/мери

10

9

90,00

139,259

1185,50

9,00

ГОЛЯМА ЧИНКА

15713

Ниви

1

1

100,00

3,500

115,50

33,00

ГОЛЯМА ЧИНКА

15713

Трайни насажд.

 

0

 

0,000

0,00

0,00

ГОЛЯМА ЧИНКА

15713

Лозя

 

0

 

0,000

0,00

0,00

ГОЛЯМА ЧИНКА

15713

Ливади

2

2

100,00

20,244

202,44

10,00

ГОЛЯМА ЧИНКА

15713

Пасища/мери

3

3

100,00

170,081

1190,57

7,00

ГОЛЯМО КАМЕНЯНЕ

15878

Ниви

20

19

95,00

299,686

3781,72

13,00

ГОЛЯМО КАМЕНЯНЕ

15878

Трайни насажд.

 

0

 

0,000

0,00

0,00

ГОЛЯМО КАМЕНЯНЕ

15878

Лозя

 

0

 

0,000

0,00

0,00

ГОЛЯМО КАМЕНЯНЕ

15878

Ливади

2

2

100,00

13,175

92,23

7,00

ГОЛЯМО КАМЕНЯНЕ

15878

Пасища/мери

19

18

95,00

1067,435

6435,50

6,00

ГОРНА КУЛА

16287

Ниви

22

22

100,00

356,524

6351,36

18,00

ГОРНА КУЛА

16287

Трайни насажд.

 

0

 

0,000

0,00

0,00

ГОРНА КУЛА

16287

Лозя

 

0

 

0,000

0,00

0,00

ГОРНА КУЛА

16287

Ливади

3

3

100,00

9,755

55,55

6,00

ГОРНА КУЛА

16287

Пасища/мери

7

6

86,00

360,734

2525,14

7,00

ГОРНИ ЮРУЦИ

16660

Ниви

4

4

100,00

80,421

564,76

7,00

ГОРНИ ЮРУЦИ

16660

Трайни насажд.

 

0

 

0,000

0,00

0,00

ГОРНИ ЮРУЦИ

16660

Лозя

 

0

 

0,000

0,00

0,00

ГОРНИ ЮРУЦИ

16660

Ливади

 

0

 

0,000

0,00

7.00*

ГОРНИ ЮРУЦИ

16660

Пасища/мери

6

6

100,00

245,404

1722,15

7,00

ГРИВКА

17868

Ниви

6

4

67,00

32,406

679,30

21,00

ГРИВКА

17868

Трайни насажд.

2

2

100,00

16,705

167,05

10,00

ГРИВКА

17868

Лозя

 

0

 

0,000

0,00

0,00

ГРИВКА

17868

Ливади

 

0

 

0,000

0,00

10.00*

ГРИВКА

17868

Пасища/мери

1

1

100,00

1,340

13,40

10,00

ГУЛИЙКА

18071

Ниви

17

17

100,00

364,828

8167,83

22,00

ГУЛИЙКА

18071

Трайни насажд.

5

5

100,00

54,836

1018,06

19,00

ГУЛИЙКА

18071

Лозя

 

0

 

0,000

0,00

0,00

ГУЛИЙКА

18071

Ливади

3

3

100,00

22,584

161,89

7,00

ГУЛИЙКА

18071

Пасища/мери

8

8

100,00

435,478

2225,42

5,00

ГУЛИЯ

18085

Ниви

5

5

100,00

39,732

1114,46

28,00

ГУЛИЯ

18085

Трайни насажд.

 

0

 

0,000

0,00

0,00

ГУЛИЯ

18085

Лозя

 

0

 

0,000

0,00

0,00

ГУЛИЯ

18085

Ливади

1

1

100,00

2,248

15,74

7,00

ГУЛИЯ

18085

Пасища/мери

5

5

100,00

305,684

2185,98

7,00

ДЕВЕСИЛИЦА

20393

Ниви

4

3

75,00

23,624

629,28

27,00

ДЕВЕСИЛИЦА

20393

Трайни насажд.

 

0

 

0,000

0,00

0,00

ДЕВЕСИЛИЦА

20393

Лозя

 

0

 

0,000

0,00

0,00

ДЕВЕСИЛИЦА

20393

Ливади

10

10

100,00

43,234

288,56

7,00

ДЕВЕСИЛИЦА

20393

Пасища/мери

16

16

100,00

429,155

2617,07

6,00

ДЕВЕСИЛОВО

20403

Ниви

11

10

91,00

78,746

1756,85

22,00

ДЕВЕСИЛОВО

20403

Трайни насажд.

 

0

 

0,000

0,00

0,00

ДЕВЕСИЛОВО

20403

Лозя

 

0

 

0,000

0,00

0,00

ДЕВЕСИЛОВО

20403

Ливади

2

2

100,00

4,510

29,20

6,00

ДЕВЕСИЛОВО

20403

Пасища/мери

19

17

89,00

444,989

2697,43

6,00

ДЖАНКА

20732

Ниви

5

5

100,00

149,505

1554,70

10,00

ДЖАНКА

20732

Трайни насажд.

 

0

 

0,000

0,00

0,00

ДЖАНКА

20732

Лозя

 

0

 

0,000

0,00

0,00

ДЖАНКА

20732

Ливади

1

1

100,00

2,306

23,06

10,00

ДЖАНКА

20732

Пасища/мери

3

3

100,00

173,720

1216,04

7,00

ДОБОРСКО

21302

Ниви

14

13

93,00

260,493

6939,23

27,00

ДОБОРСКО

21302

Трайни насажд.

 

0

 

0,000

0,00

0,00

ДОБОРСКО

21302

Лозя

 

0

 

0,000

0,00

0,00

ДОБОРСКО

21302

Ливади

2

2

100,00

6,709

44,25

7,00

ДОБОРСКО

21302

Пасища/мери

14

13

93,00

655,994

4070,19

6,00

ДОЛНА КУЛА

22157

Ниви

4

4

100,00

80,048

1869,48

23,00

ДОЛНА КУЛА

22157

Трайни насажд.

 

0

 

0,000

0,00

0,00

ДОЛНА КУЛА

22157

Лозя

 

0

 

0,000

0,00

0,00

ДОЛНА КУЛА

22157

Ливади

4

4

100,00

11,727

103,08

9,00

ДОЛНА КУЛА

22157

Пасища/мери

6

6

100,00

294,799

2063,59

7,00

ДОЛНИ ЮРУЦИ

22544

Ниви

 

0

 

0,000

0,00

7.00*

ДОЛНИ ЮРУЦИ

22544

Трайни насажд.

 

0

 

0,000

0,00

0,00

ДОЛНИ ЮРУЦИ

22544

Лозя

 

0

 

0,000

0,00

0,00

ДОЛНИ ЮРУЦИ

22544

Ливади

1

1

100,00

3,790

26,53

7,00

ДОЛНИ ЮРУЦИ

22544

Пасища/мери

3

3

100,00

247,837

1734,86

7,00

ДЪЖДОВНИК

24459

Ниви

6

6

100,00

113,438

2353,30

21,00

ДЪЖДОВНИК

24459

Трайни насажд.

 

0

 

0,000

0,00

0,00

ДЪЖДОВНИК

24459

Лозя

 

0

 

0,000

0,00

0,00

ДЪЖДОВНИК

24459

Ливади

1

1

100,00

1,037

8,81

8,00

ДЪЖДОВНИК

24459

Пасища/мери

1

1

100,00

29,225

263,03

9,00

ЕГРЕК

27036

Ниви

10

9

90,00

210,897

7245,99

34,00

ЕГРЕК

27036

Трайни насажд.

1

1

100,00

13,781

137,81

10,00

ЕГРЕК

27036

Лозя

 

0

 

0,000

0,00

0,00

ЕГРЕК

27036

Ливади

5

5

100,00

21,981

191,08

9,00

ЕГРЕК

27036

Пасища/мери

12

11

92,00

886,422

7159,70

8,00

ЕДРИНО

27680

Ниви

1

1

100,00

3,000

3,84

1,00

ЕДРИНО

27680

Трайни насажд.

 

0

 

0,000

0,00

0,00

ЕДРИНО

27680

Лозя

 

0

 

0,000

0,00

0,00

ЕДРИНО

27680

Ливади

 

0

 

0,000

0,00

11.00*

ЕДРИНО

27680

Пасища/мери

1

1

100,00

6,085

65,41

11,00

ЗВЪНАРКА

30538

Ниви

7

7

100,00

32,441

925,50

29,00

ЗВЪНАРКА

30538

Трайни насажд.

1

1

100,00

6,017

74,91

12,00

ЗВЪНАРКА

30538

Лозя

 

0

 

0,000

0,00

0,00

ЗВЪНАРКА

30538

Ливади

 

0

 

0,000

0,00

10.00*

ЗВЪНАРКА

30538

Пасища/мери

2

1

50,00

43,431

260,59

6,00

ЗЛАТОЛИСТ

31142

Ниви

13

13

100,00

120,764

1936,50

16,00

ЗЛАТОЛИСТ

31142

Трайни насажд.

 

0

 

0,000

0,00

0,00

ЗЛАТОЛИСТ

31142

Лозя

 

0

 

0,000

0,00

0,00

ЗЛАТОЛИСТ

31142

Ливади

1

1

100,00

1,300

10,40

8,00

ЗЛАТОЛИСТ

31142

Пасища/мери

2

2

100,00

56,088

392,62

7,00

КАЛАЙДЖИЕВО

35269

Ниви

1

1

100,00

1,175

23,50

20,00

КАЛАЙДЖИЕВО

35269

Трайни насажд.

 

0

 

0,000

0,00

0,00

КАЛАЙДЖИЕВО

35269

Лозя

 

0

 

0,000

0,00

0,00

КАЛАЙДЖИЕВО

35269

Ливади

 

0

 

0,000

0,00

7.00*

КАЛАЙДЖИЕВО

35269

Пасища/мери

6

6

100,00

137,455

962,19

7,00

КАМЕНКА

35849

Ниви

3

3

100,00

34,003

256,98

8,00

КАМЕНКА

35849

Трайни насажд.

 

0

 

0,000

0,00

0,00

КАМЕНКА

35849

Лозя

 

0

 

0,000

0,00

0,00

КАМЕНКА

35849

Ливади

 

0

 

0,000

0,00

11.00*

КАМЕНКА

35849

Пасища/мери

2

2

100,00

69,751

558,01

8,00

КАНДИЛКА

36021

Ниви

2

2

100,00

107,184

750,29

7,00

КАНДИЛКА

36021

Трайни насажд.

 

0

 

0,000

0,00

0,00

КАНДИЛКА

36021

Лозя

 

0

 

0,000

0,00

0,00

КАНДИЛКА

36021

Ливади

 

0

 

0,000

0,00

10.00*

КАНДИЛКА

36021

Пасища/мери

4

4

100,00

56,744

405,13

7,00

КАЧУЛКА

36717

Ниви

20

19

95,00

320,982

6779,53

21,00

КАЧУЛКА

36717

Трайни насажд.

 

0

 

0,000

0,00

0,00

КАЧУЛКА

36717

Лозя

 

0

 

0,000

0,00

0,00

КАЧУЛКА

36717

Ливади

2

2

100,00

21,832

169,18

8,00

КАЧУЛКА

36717

Пасища/мери

13

11

85,00

893,898

6412,00

7,00

КОВИЛ

37558

Ниви

3

2

67,00

47,027

376,22

8,00

КОВИЛ

37558

Трайни насажд.

 

0

 

0,000

0,00

0,00

КОВИЛ

37558

Лозя

 

0

 

0,000

0,00

0,00

КОВИЛ

37558

Ливади

2

1

50,00

13,411

80,47

6,00

КОВИЛ

37558

Пасища/мери

2

2

100,00

98,554

689,88

7,00

КОЖУХАРЦИ

37622

Ниви

1

1

100,00

121,434

426,23

4,00

КОЖУХАРЦИ

37622

Трайни насажд.

 

0

 

0,000

0,00

0,00

КОЖУХАРЦИ

37622

Лозя

 

0

 

0,000

0,00

0,00

КОЖУХАРЦИ

37622

Ливади

1

1

100,00

95,339

135,38

1,00

КОЖУХАРЦИ

37622

Пасища/мери

 

0

 

0,000

0,00

7.00*

КОТЛАРИ

39058

Ниви

8

2

25,00

33,454

234,50

7,00

КОТЛАРИ

39058

Трайни насажд.

 

0

 

0,000

0,00

0,00

КОТЛАРИ

39058

Лозя

 

0

 

0,000

0,00

0,00

КОТЛАРИ

39058

Ливади

 

0

 

0,000

0,00

8.00*

КОТЛАРИ

39058

Пасища/мери

3

3

100,00

57,267

400,87

7,00

КРАСИНО

39565

Ниви

5

5

100,00

167,883

4227,98

25,00

КРАСИНО

39565

Трайни насажд.

 

0

 

0,000

0,00

0,00

КРАСИНО

39565

Лозя

 

0

 

0,000

0,00

0,00

КРАСИНО

39565

Ливади

 

0

 

0,000

0,00

10.00*

КРАСИНО

39565

Пасища/мери

5

5

100,00

159,937

1119,56

7,00

КРУМОВГРАД

39970

Ниви

4

4

100,00

42,373

394,14

9,00

КРУМОВГРАД

39970

Трайни насажд.

 

0

 

0,000

0,00

0,00

КРУМОВГРАД

39970

Лозя

 

0

 

0,000

0,00

0,00

КРУМОВГРАД

39970

Ливади

 

0

 

0,000

0,00

10.00*

КРУМОВГРАД

39970

Пасища/мери

6

5

83,00

42,579

356,59

8,00

КЪКЛИЦА

40823

Ниви

12

11

92,00

86,865

2473,15

28,00

КЪКЛИЦА

40823

Трайни насажд.

 

0

 

0,000

0,00

0,00

КЪКЛИЦА

40823

Лозя

 

0

 

0,000

0,00

0,00

КЪКЛИЦА

40823

Ливади

1

1

100,00

5,631

39,42

7,00

КЪКЛИЦА

40823

Пасища/мери

11

10

91,00

635,921

4442,44

7,00

ЛЕЩАРКА

43596

Ниви

 

0

 

0,000

0,00

21.00*

ЛЕЩАРКА

43596

Трайни насажд.

 

0

 

0,000

0,00

0,00

ЛЕЩАРКА

43596

Лозя

 

0

 

0,000

0,00

0,00

ЛЕЩАРКА

43596

Ливади

1

0

0,00

0,000

0,00

10.00*

ЛЕЩАРКА

43596

Пасища/мери

4

3

75,00

195,062

1365,43

7,00

ЛИМЕЦ

43726

Ниви

5

5

100,00

74,356

2857,86

38,00

ЛИМЕЦ

43726

Трайни насажд.

 

0

 

0,000

0,00

0,00

ЛИМЕЦ

43726

Лозя

 

0

 

0,000

0,00

0,00

ЛИМЕЦ

43726

Ливади

8

7

88,00

27,995

209,16

7,00

ЛИМЕЦ

43726

Пасища/мери

14

11

79,00

258,252

1820,60

7,00

ЛУЛИЧКА

44344

Ниви

6

6

100,00

276,010

4076,36

15,00

ЛУЛИЧКА

44344

Трайни насажд.

 

0

 

0,000

0,00

0,00

ЛУЛИЧКА

44344

Лозя

 

0

 

0,000

0,00

0,00

ЛУЛИЧКА

44344

Ливади

 

0

 

0,000

0,00

10.00*

ЛУЛИЧКА

44344

Пасища/мери

4

4

100,00

455,454

2732,72

6,00

МАЛКА ЧИНКА

46471

Ниви

1

1

100,00

12,708

88,96

7,00

МАЛКА ЧИНКА

46471

Трайни насажд.

 

0

 

0,000

0,00

0,00

МАЛКА ЧИНКА

46471

Лозя

 

0

 

0,000

0,00

0,00

МАЛКА ЧИНКА

46471

Ливади

 

0

 

0,000

0,00

10.00*

МАЛКА ЧИНКА

46471

Пасища/мери

 

0

 

0,000

0,00

7.00*

МАЛКО КАМЕНЯНЕ

46601

Ниви

18

17

94,00

372,442

8201,00

22,00

МАЛКО КАМЕНЯНЕ

46601

Трайни насажд.

 

0

 

0,000

0,00

0,00

МАЛКО КАМЕНЯНЕ

46601

Лозя

 

0

 

0,000

0,00

0,00

МАЛКО КАМЕНЯНЕ

46601

Ливади

6

6

100,00

44,917

585,65

13,00

МАЛКО КАМЕНЯНЕ

46601

Пасища/мери

7

7

100,00

142,890

1152,35

8,00

МАЛЪК ДЕВЕСИЛ

46872

Ниви

5

4

80,00

217,010

9062,05

42,00

МАЛЪК ДЕВЕСИЛ

46872

Трайни насажд.

 

0

 

0,000

0,00

0,00

МАЛЪК ДЕВЕСИЛ

46872

Лозя

 

0

 

0,000

0,00

0,00

МАЛЪК ДЕВЕСИЛ

46872

Ливади

 

0

 

0,000

0,00

8.00*

МАЛЪК ДЕВЕСИЛ

46872

Пасища/мери

8

6

75,00

199,567

1343,74

7,00

МЕТЛИКА

47860

Ниви

1

1

100,00

4,021

136,56

34,00

МЕТЛИКА

47860

Трайни насажд.

 

0

 

0,000

0,00

0,00

МЕТЛИКА

47860

Лозя

 

0

 

0,000

0,00

0,00

МЕТЛИКА

47860

Ливади

 

0

 

0,000

0,00

10.00*

МЕТЛИКА

47860

Пасища/мери

 

0

 

0,000

0,00

7.00*

МОРЯНЦИ

49103

Ниви

24

21

88,00

283,279

7008,93

25,00

МОРЯНЦИ

49103

Трайни насажд.

 

0

 

0,000

0,00

0,00

МОРЯНЦИ

49103

Лозя

 

0

 

0,000

0,00

0,00

МОРЯНЦИ

49103

Ливади

3

3

100,00

9,852

95,96

10,00

МОРЯНЦИ

49103

Пасища/мери

6

6

100,00

118,387

838,18

7,00

ОВЧАРИ

53206

Ниви

7

7

100,00

90,850

1585,79

17,00

ОВЧАРИ

53206

Трайни насажд.

1

0

0,00

0,000

0,00

0,00

ОВЧАРИ

53206

Лозя

 

0

 

0,000

0,00

0,00

ОВЧАРИ

53206

Ливади

2

2

100,00

12,289

122,89

10,00

ОВЧАРИ

53206

Пасища/мери

6

5

83,00

82,526

835,94

10,00

ОРЕХ

54821

Ниви

2

2

100,00

15,731

455,42

29,00

ОРЕХ

54821

Трайни насажд.

 

0

 

0,000

0,00

0,00

ОРЕХ

54821

Лозя

 

0

 

0,000

0,00

0,00

ОРЕХ

54821

Ливади

 

0

 

0,000

0,00

10.00*

ОРЕХ

54821

Пасища/мери

 

0

 

0,000

0,00

6.00*

ОРЕШАРИ

53713

Ниви

2

2

100,00

65,573

316,52

5,00

ОРЕШАРИ

53713

Трайни насажд.

 

0

 

0,000

0,00

0,00

ОРЕШАРИ

53713

Лозя

 

0

 

0,000

0,00

0,00

ОРЕШАРИ

53713

Ливади

2

2

100,00

27,206

81,62

3,00

ОРЕШАРИ

53713

Пасища/мери

1

1

100,00

38,330

268,31

7,00

ПАДАЛО

55097

Ниви

3

3

100,00

160,070

865,44

5,00

ПАДАЛО

55097

Трайни насажд.

 

0

 

0,000

0,00

0,00

ПАДАЛО

55097

Лозя

 

0

 

0,000

0,00

0,00

ПАДАЛО

55097

Ливади

3

2

67,00

79,151

186,22

2,00

ПАДАЛО

55097

Пасища/мери

 

0

 

0,000

0,00

7.00*

ПАШИНЦИ

55614

Ниви

3

3

100,00

23,966

492,07

21,00

ПАШИНЦИ

55614

Трайни насажд.

 

0

 

0,000

0,00

0,00

ПАШИНЦИ

55614

Лозя

 

0

 

0,000

0,00

0,00

ПАШИНЦИ

55614

Ливади

 

0

 

0,000

0,00

10.00*

ПАШИНЦИ

55614

Пасища/мери

 

0

 

0,000

0,00

7.00*

ПЕЛИН

55751

Ниви

19

18

95,00

263,828

7579,05

29,00

ПЕЛИН

55751

Трайни насажд.

 

0

 

0,000

0,00

0,00

ПЕЛИН

55751

Лозя

 

0

 

0,000

0,00

0,00

ПЕЛИН

55751

Ливади

 

0

 

0,000

0,00

7.00*

ПЕЛИН

55751

Пасища/мери

7

7

100,00

162,272

1025,07

6,00

ПЕРУНИКА

55899

Ниви

11

11

100,00

538,693

13575,59

25,00

ПЕРУНИКА

55899

Трайни насажд.

 

0

 

0,000

0,00

0,00

ПЕРУНИКА

55899

Лозя

 

0

 

0,000

0,00

0,00

ПЕРУНИКА

55899

Ливади

1

0

0,00

0,000

0,00

10.00*

ПЕРУНИКА

55899

Пасища/мери

7

6

86,00

234,424

1875,39

8,00

ПОДРУМЧЕ

57062

Ниви

10

10

100,00

123,100

2707,53

22,00

ПОДРУМЧЕ

57062

Трайни насажд.

 

0

 

0,000

0,00

0,00

ПОДРУМЧЕ

57062

Лозя

 

0

 

0,000

0,00

0,00

ПОДРУМЧЕ

57062

Ливади

2

2

100,00

54,736

419,38

8,00

ПОДРУМЧЕ

57062

Пасища/мери

5

5

100,00

170,894

995,24

6,00

ПОЛКОВНИК ЖЕЛЯЗОВО

57248

Ниви

4

4

100,00

52,478

150,60

3,00

ПОЛКОВНИК ЖЕЛЯЗОВО

57248

Трайни насажд.

 

0

 

0,000

0,00

0,00

ПОЛКОВНИК ЖЕЛЯЗОВО

57248

Лозя

 

0

 

0,000

0,00

0,00

ПОЛКОВНИК ЖЕЛЯЗОВО

57248

Ливади

 

0

 

0,000

0,00

11.00*

ПОЛКОВНИК ЖЕЛЯЗОВО

57248

Пасища/мери

 

0

 

0,000

0,00

8.00*

ПОТОЧНИЦА

57950

Ниви

32

27

84,00

461,278

11251,14

24,00

ПОТОЧНИЦА

57950

Трайни насажд.

 

0

 

0,000

0,00

0,00

ПОТОЧНИЦА

57950

Лозя

 

0

 

0,000

0,00

0,00

ПОТОЧНИЦА

57950

Ливади

1

1

100,00

7,707

61,66

8,00

ПОТОЧНИЦА

57950

Пасища/мери

3

3

100,00

129,248

1179,97

9,00

РИБИНО

62617

Ниви

4

4

100,00

12,520

467,51

37,00

РИБИНО

62617

Трайни насажд.

 

0

 

0,000

0,00

0,00

РИБИНО

62617

Лозя

 

0

 

0,000

0,00

0,00

РИБИНО

62617

Ливади

 

0

 

0,000

0,00

6.00*

РИБИНО

62617

Пасища/мери

1

1

100,00

78,600

550,20

7,00

РОГАЧ

62774

Ниви

9

9

100,00

131,720

1648,91

13,00

РОГАЧ

62774

Трайни насажд.

 

0

 

0,000

0,00

0,00

РОГАЧ

62774

Лозя

 

0

 

0,000

0,00

0,00

РОГАЧ

62774

Ливади

4

4

100,00

44,294

494,25

11,00

РОГАЧ

62774

Пасища/мери

 

0

 

0,000

0,00

7.00*

РУЧЕЙ

63505

Ниви

1

1

100,00

7,018

159,30

23,00

РУЧЕЙ

63505

Трайни насажд.

 

0

 

0,000

0,00

0,00

РУЧЕЙ

63505

Лозя

 

0

 

0,000

0,00

0,00

РУЧЕЙ

63505

Ливади

1

1

100,00

4,224

31,68

8,00

РУЧЕЙ

63505

Пасища/мери

1

1

100,00

81,483

611,12

8,00

САМОВИЛА

65190

Ниви

3

3

100,00

57,393

426,99

7,00

САМОВИЛА

65190

Трайни насажд.

 

0

 

0,000

0,00

0,00

САМОВИЛА

65190

Лозя

 

0

 

0,000

0,00

0,00

САМОВИЛА

65190

Ливади

4

3

75,00

43,494

260,92

6,00

САМОВИЛА

65190

Пасища/мери

1

1

100,00

3,386

23,70

7,00

СБОР

65454

Ниви

4

4

100,00

202,130

1063,72

5,00

СБОР

65454

Трайни насажд.

 

0

 

0,000

0,00

0,00

СБОР

65454

Лозя

 

0

 

0,000

0,00

0,00

СБОР

65454

Ливади

3

3

100,00

56,452

312,10

6,00

СБОР

65454

Пасища/мери

9

8

89,00

866,982

4352,71

5,00

СИНИГЕР

66545

Ниви

4

4

100,00

36,158

1347,62

37,00

СИНИГЕР

66545

Трайни насажд.

 

0

 

0,000

0,00

0,00

СИНИГЕР

66545

Лозя

 

0

 

0,000

0,00

0,00

СИНИГЕР

66545

Ливади

4

4

100,00

50,592

400,36

8,00

СИНИГЕР

66545

Пасища/мери

5

5

100,00

226,696

1595,17

7,00

СКАЛАК

66716

Ниви

3

3

100,00

59,669

1367,44

23,00

СКАЛАК

66716

Трайни насажд.

 

0

 

0,000

0,00

0,00

СКАЛАК

66716

Лозя

 

0

 

0,000

0,00

0,00

СКАЛАК

66716

Ливади

 

0

 

0,000

0,00

10.00*

СКАЛАК

66716

Пасища/мери

2

2

100,00

6,189

43,32

7,00

СЛАДКОДУМ

67132

Ниви

5

5

100,00

456,090

4482,78

10,00

СЛАДКОДУМ

67132

Трайни насажд.

 

0

 

0,000

0,00

0,00

СЛАДКОДУМ

67132

Лозя

 

0

 

0,000

0,00

0,00

СЛАДКОДУМ

67132

Ливади

 

0

 

0,000

0,00

10.00*

СЛАДКОДУМ

67132

Пасища/мери

3

3

100,00

207,980

207,98

1,00

СЛИВАРКА

67297

Ниви

12

12

100,00

120,838

2501,72

21,00

СЛИВАРКА

67297

Трайни насажд.

 

0

 

0,000

0,00

0,00

СЛИВАРКА

67297

Лозя

 

0

 

0,000

0,00

0,00

СЛИВАРКА

67297

Ливади

2

2

100,00

14,753

147,53

10,00

СЛИВАРКА

67297

Пасища/мери

3

2

67,00

37,355

261,49

7,00

СТАРИ ЧАЛ

68936

Ниви

16

15

94,00

161,111

4966,37

31,00

СТАРИ ЧАЛ

68936

Трайни насажд.

 

0

 

0,000

0,00

0,00

СТАРИ ЧАЛ

68936

Лозя

 

0

 

0,000

0,00

0,00

СТАРИ ЧАЛ

68936

Ливади

3

3

100,00

10,499

77,17

7,00

СТАРИ ЧАЛ

68936

Пасища/мери

13

13

100,00

1166,886

9038,65

8,00

СТРАЖЕЦ

81743

Ниви

 

0

 

0,000

0,00

7.00*

СТРАЖЕЦ

81743

Трайни насажд.

 

0

 

0,000

0,00

0,00

СТРАЖЕЦ

81743

Лозя

 

0

 

0,000

0,00

0,00

СТРАЖЕЦ

81743

Ливади

4

4

100,00

81,374

685,42

8,00

СТРАЖЕЦ

81743

Пасища/мери

4

4

100,00

993,892

6957,24

7,00

СТРАНДЖЕВО

69688

Ниви

13

7

54,00

216,996

5594,55

26,00

СТРАНДЖЕВО

69688

Трайни насажд.

 

0

 

0,000

0,00

0,00

СТРАНДЖЕВО

69688

Лозя

 

0

 

0,000

0,00

0,00

СТРАНДЖЕВО

69688

Ливади

1

1

100,00

11,388

91,10

8,00

СТРАНДЖЕВО

69688

Пасища/мери

1

1

100,00

106,966

778,71

7,00

СТУДЕН КЛАДЕНЕЦ

70104

Ниви

 

0

 

0,000

0,00

0,00

СТУДЕН КЛАДЕНЕЦ

70104

Трайни насажд.

 

0

 

0,000

0,00

0,00

СТУДЕН КЛАДЕНЕЦ

70104

Лозя

 

0

 

0,000

0,00

0,00

СТУДЕН КЛАДЕНЕЦ

70104

Ливади

 

0

 

0,000

0,00

0,00

СТУДЕН КЛАДЕНЕЦ

70104

Пасища/мери

 

0

 

0,000

0,00

0,00

СЪРНАК

70559

Ниви

2

2

100,00

16,583

673,44

41,00

СЪРНАК

70559

Трайни насажд.

 

0

 

0,000

0,00

0,00

СЪРНАК

70559

Лозя

 

0

 

0,000

0,00

0,00

СЪРНАК

70559

Ливади

 

0

 

0,000

0,00

10.00*

СЪРНАК

70559

Пасища/мери

5

4

80,00

133,742

973,93

7,00

ТИНТЯВА

72429

Ниви

7

7

100,00

134,870

4459,40

33,00

ТИНТЯВА

72429

Трайни насажд.

 

0

 

0,000

0,00

0,00

ТИНТЯВА

72429

Лозя

 

0

 

0,000

0,00

0,00

ТИНТЯВА

72429

Ливади

4

4

100,00

204,625

1616,95

8,00

ТИНТЯВА

72429

Пасища/мери

12

12

100,00

1728,544

12139,69

7,00

ТОКАЧКА

72610

Ниви

 

0

 

0,000

0,00

21.00*

ТОКАЧКА

72610

Трайни насажд.

 

0

 

0,000

0,00

0,00

ТОКАЧКА

72610

Лозя

 

0

 

0,000

0,00

0,00

ТОКАЧКА

72610

Ливади

 

0

 

0,000

0,00

10.00*

ТОКАЧКА

72610

Пасища/мери

 

0

 

0,000

0,00

7.00*

ТОПОЛКА

72730

Ниви

1

1

100,00

1,466

54,24

37,00

ТОПОЛКА

72730

Трайни насажд.

 

0

 

0,000

0,00

0,00

ТОПОЛКА

72730

Лозя

 

0

 

0,000

0,00

0,00

ТОПОЛКА

72730

Ливади

 

0

 

0,000

0,00

10.00*

ТОПОЛКА

72730

Пасища/мери

2

2

100,00

47,498

332,49

7,00

ХИСАР

77267

Ниви

1

1

100,00

1,668

55,04

33,00

ХИСАР

77267

Трайни насажд.

 

0

 

0,000

0,00

0,00

ХИСАР

77267

Лозя

 

0

 

0,000

0,00

0,00

ХИСАР

77267

Ливади

 

0

 

0,000

0,00

10.00*

ХИСАР

77267

Пасища/мери

1

1

100,00

12,481

87,37

7,00

ХРАСТОВО

77428

Ниви

7

7

100,00

45,527

1143,18

25,00

ХРАСТОВО

77428

Трайни насажд.

 

0

 

0,000

0,00

0,00

ХРАСТОВО

77428

Лозя

 

0

 

0,000

0,00

0,00

ХРАСТОВО

77428

Ливади

 

0

 

0,000

0,00

8.00*

ХРАСТОВО

77428

Пасища/мери

12

12

100,00

1022,736

6274,85

6,00

ЧАЛ

80145

Ниви

11

9

82,00

259,547

8665,03

33,00

ЧАЛ

80145

Трайни насажд.

 

0

 

0,000

0,00

0,00

ЧАЛ

80145

Лозя

 

0

 

0,000

0,00

0,00

ЧАЛ

80145

Ливади

1

1

100,00

4,547

45,47

10,00

ЧАЛ

80145

Пасища/мери

34

33

97,00

2057,482

10619,10

5,00

ЧЕРНИЧЕВО

81027

Ниви

11

11

100,00

270,401

5704,31

21,00

ЧЕРНИЧЕВО

81027

Трайни насажд.

 

0

 

0,000

0,00

0,00

ЧЕРНИЧЕВО

81027

Лозя

 

0

 

0,000

0,00

0,00

ЧЕРНИЧЕВО

81027

Ливади

9

9

100,00

188,820

1657,04

9,00

ЧЕРНИЧЕВО

81027

Пасища/мери

11

11

100,00

885,980

6201,86

7,00

ЧЕРНООКИ

81205

Ниви

17

16

94,00

279,497

8648,05

31,00

ЧЕРНООКИ

81205

Трайни насажд.

 

0

 

0,000

0,00

0,00

ЧЕРНООКИ

81205

Лозя

 

0

 

0,000

0,00

0,00

ЧЕРНООКИ

81205

Ливади

 

0

 

0,000

0,00

8.00*

ЧЕРНООКИ

81205

Пасища/мери

14

13

93,00

922,091

6475,67

7,00

Забележка: За землищата със звездичка (*) се приема средно годишно рентно плащане за съседно землище с близки топографски (географски) характеристики.

СПИСЪК на землищата на територията на ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ с определено средно годишно рентно плащане за ползване на земеделски земи, през стопанската 2022/2023 г., в лева на декар

Землище

ЕКАТТЕ

Начин на трайно ползване

Общ брой договори

Участват договори

Участват %

Участващи с площ дка.

Участващи с обща сума лв.

Ср. рентно пл. лв./дка

БАГРА

02124

Ниви

5

5

100,00

143,943

1459,45

10,00

БАГРА

02124

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

30,00*

БАГРА

02124

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

30,00*

БАГРА

02124

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

БАГРА

02124

Пасища/мери

6

6

100,00

451,848

4929,43

11,00

БАЩИНО

03006

Ниви

5

5

100,00

157,193

2595,09

17,00

БАЩИНО

03006

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

35,00*

БАЩИНО

03006

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

30,00*

БАЩИНО

03006

Ливади

1

1

100,00

5,080

76,20

15,00

БАЩИНО

03006

Пасища/мери

1

1

100,00

284,430

2275,44

8,00

БЕЛИ ПЛАСТ

03499

Ниви

3

2

67,00

19,499

144,99

7,00

БЕЛИ ПЛАСТ

03499

Трайни насажд.

1

1

100,00

14,000

140,00

10,00

БЕЛИ ПЛАСТ

03499

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

БЕЛИ ПЛАСТ

03499

Ливади

1

1

100,00

4,476

22,38

5,00

БЕЛИ ПЛАСТ

03499

Пасища/мери

2

2

100,00

145,482

1059,85

7,00

БЛЕНИКА

04409

Ниви

6

6

100,00

88,339

2696,97

31,00

БЛЕНИКА

04409

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

30,00*

БЛЕНИКА

04409

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

30,00*

БЛЕНИКА

04409

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

БЛЕНИКА

04409

Пасища/мери

1

1

100,00

4,000

34,44

9,00

БОЖАК

04902

Ниви

1

1

100,00

14,455

216,83

15,00

БОЖАК

04902

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

30,00*

БОЖАК

04902

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

30,00*

БОЖАК

04902

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

БОЖАК

04902

Пасища/мери

4

2

50,00

62,103

926,34

15,00

БОЙНО

05205

Ниви

2

2

100,00

27,360

499,17

18,00

БОЙНО

05205

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

18,00*

БОЙНО

05205

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

15,00*

БОЙНО

05205

Ливади

2

2

100,00

16,029

144,26

9,00

БОЙНО

05205

Пасища/мери

10

10

100,00

821,600

7374,17

9,00

БОЛЯРЦИ

05325

Ниви

34

32

94,00

602,895

15148,06

25,00

БОЛЯРЦИ

05325

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

18,00*

БОЛЯРЦИ

05325

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

15,00*

БОЛЯРЦИ

05325

Ливади

1

1

100,00

13,862

55,45

4,00

БОЛЯРЦИ

05325

Пасища/мери

5

4

80,00

327,754

3264,69

10,00

БРОШ

06567

Ниви

 

0

0,00

0,000

0,00

26,00*

БРОШ

06567

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

30,00*

БРОШ

06567

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

15,00*

БРОШ

06567

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

11,00*

БРОШ

06567

Пасища/мери

 

0

0,00

0,000

0,00

7,00*

БЯЛА ПОЛЯНА

07658

Ниви

12

10

83,00

489,461

17649,45

36,00

БЯЛА ПОЛЯНА

07658

Трайни насажд.

4

2

50,00

23,001

490,01

21,00

БЯЛА ПОЛЯНА

07658

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

15,00*

БЯЛА ПОЛЯНА

07658

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

20,00*

БЯЛА ПОЛЯНА

07658

Пасища/мери

1

1

100,00

40,266

402,66

10,00

БЯЛКА

07764

Ниви

2

2

100,00

14,342

60,37

4,00

БЯЛКА

07764

Трайни насажд.

2

1

50,00

9,024

315,84

35,00

БЯЛКА

07764

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

25,00*

БЯЛКА

07764

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

5,00*

БЯЛКА

07764

Пасища/мери

 

0

0,00

0,000

0,00

5,00*

ВЕЛЕШАНИ

10358

Ниви

1

1

100,00

17,745

354,90

20,00

ВЕЛЕШАНИ

10358

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

18,00*

ВЕЛЕШАНИ

10358

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

15,00*

ВЕЛЕШАНИ

10358

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

6,00*

ВЕЛЕШАНИ

10358

Пасища/мери

30

30

100,00

1093,045

7395,09

7,00

ВИСОКА

ПОЛЯНА

11243

Ниви

6

5

83,00

74,858

2604,84

35,00

ВИСОКА

ПОЛЯНА

11243

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

25,00*

ВИСОКА

ПОЛЯНА

11243

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

22,00*

ВИСОКА

ПОЛЯНА

11243

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

15,00*

ВИСОКА

ПОЛЯНА

11243

Пасища/мери

4

4

100,00

260,943

2502,95

10,00

ВИШЕГРАД

11346

Ниви

2

2

100,00

26,617

660,16

25,00

ВИШЕГРАД

11346

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

18,00*

ВИШЕГРАД

11346

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

15,00*

ВИШЕГРАД

11346

Ливади

1

1

100,00

8,423

84,23

10,00

ВИШЕГРАД

11346

Пасища/мери

2

2

100,00

13,961

329,03

24,00

ВОЛОВАРЦИ

12053

Ниви

1

1

100,00

13,764

137,64

10,00

ВОЛОВАРЦИ

12053

Трайни насажд.

2

2

100,00

28,270

447,53

16,00

ВОЛОВАРЦИ

12053

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

15,00*

ВОЛОВАРЦИ

12053

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

5,00*

ВОЛОВАРЦИ

12053

Пасища/мери

10

9

90,00

526,733

4019,88

8,00

ВЪРБЕНЦИ

12694

Ниви

1

1

100,00

3,473

104,19

30,00

ВЪРБЕНЦИ

12694

Трайни насажд.

1

1

100,00

10,521

210,42

20,00

ВЪРБЕНЦИ

12694

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

18,00*

ВЪРБЕНЦИ

12694

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

7,00*

ВЪРБЕНЦИ

12694

Пасища/мери

3

2

67,00

60,000

420,00

7,00

ГЛАВАТАРЦИ

15000

Ниви

 

0

0,00

0,000

0,00

18,00*

ГЛАВАТАРЦИ

15000

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

30,00*

ГЛАВАТАРЦИ

15000

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

15,00*

ГЛАВАТАРЦИ

15000

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

11,00*

ГЛАВАТАРЦИ

15000

Пасища/мери

 

0

0,00

0,000

0,00

7,00*

ГЛУХАР

15216

Ниви

22

10

45,00

46,118

594,42

13,00

ГЛУХАР

15216

Трайни насажд.

1

1

100,00

1,700

17,00

10,00

ГЛУХАР

15216

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

25,00*

ГЛУХАР

15216

Ливади

1

1

100,00

3,000

105,00

35,00

ГЛУХАР

15216

Пасища/мери

2

2

100,00

46,288

412,20

9,00

ГНЯЗДОВО

15268

Ниви

3

3

100,00

78,142

2254,00

29,00

ГНЯЗДОВО

15268

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

30,00*

ГНЯЗДОВО

15268

Лозя

1

1

100,00

1,203

36,09

30,00

ГНЯЗДОВО

15268

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

ГНЯЗДОВО

15268

Пасища/мери

1

1

100,00

75,534

604,27

8,00

ГОЛЯМА БАРА

15641

Ниви

 

0

0,00

0,000

0,00

15,00*

ГОЛЯМА БАРА

15641

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

18,00*

ГОЛЯМА БАРА

15641

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

18,00*

ГОЛЯМА БАРА

15641

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

6,00

ГОЛЯМА БАРА

15641

Пасища/мери

3

3

100,00

84,079

677,17

8,00

ГОРНА КРЕПОСТ

16267

Ниви

11

11

100,00

114,607

3966,20

35,00

ГОРНА КРЕПОСТ

16267

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

25,00*

ГОРНА КРЕПОСТ

16267

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

22,00*

ГОРНА КРЕПОСТ

16267

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

15,00*

ГОРНА КРЕПОСТ

16267

Пасища/мери

1

1

100,00

6,829

57,36

8,00

ГЪСКОВО

18410

Ниви

3

3

100,00

15,694

510,90

33,00

ГЪСКОВО

18410

Трайни насажд.

1

1

100,00

21,482

537,05

25,00

ГЪСКОВО

18410

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

25,00*

ГЪСКОВО

18410

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

ГЪСКОВО

18410

Пасища/мери

 

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

ДОБРИНОВО

21511

Ниви

3

3

100,00

32,561

425,29

13,00

ДОБРИНОВО

21511

Трайни насажд.

1

1

100,00

33,406

334,06

10,00

ДОБРИНОВО

21511

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

ДОБРИНОВО

21511

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

8,00*

ДОБРИНОВО

21511

Пасища/мери

3

3

100,00

154,855

1143,39

7,00

ДОЛИЩЕ

21991

Ниви

 

0

0,00

0,000

0,00

20,00

ДОЛИЩЕ

21991

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

28,00*

ДОЛИЩЕ

21991

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

25,00*

ДОЛИЩЕ

21991

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

5,00*

ДОЛИЩЕ

21991

Пасища/мери

 

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

ДОЛНА КРЕПОСТ

22134

Ниви

3

3

100,00

66,358

1270,60

19,00

ДОЛНА КРЕПОСТ

22134

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

25,00*

ДОЛНА КРЕПОСТ

22134

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

22,00*

ДОЛНА КРЕПОСТ

22134

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

8,00*

ДОЛНА КРЕПОСТ

22134

Пасища/мери

1

1

100,00

15,229

121,83

8,00

ДЪЖДИНО

24445

Ниви

9

7

78,00

115,490

2053,17

18,00

ДЪЖДИНО

24445

Трайни насажд.

1

1

100,00

8,794

395,73

45,00

ДЪЖДИНО

24445

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

30,00*

ДЪЖДИНО

24445

Ливади

1

1

100,00

12,000

162,00

14,00

ДЪЖДИНО

24445

Пасища/мери

1

1

100,00

15,000

202,50

14,00

ДЪЖДОВНИЦА

24462

Ниви

1

1

100,00

15,285

433,02

28,00

ДЪЖДОВНИЦА

24462

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

20,00*

ДЪЖДОВНИЦА

24462

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

18,00*

ДЪЖДОВНИЦА

24462

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

15,00*

ДЪЖДОВНИЦА

24462

Пасища/мери

 

0

0,00

0,000

0,00

20,00*

ДЪНГОВО

24596

Ниви

 

0

0,00

0,000

0,00

15,00*

ДЪНГОВО

24596

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

18,00*

ДЪНГОВО

24596

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

15,00*

ДЪНГОВО

24596

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

ДЪНГОВО

24596

Пасища/мери

5

4

80,00

160,335

1134,26

7,00

ЕНЧЕЦ

27512

Ниви

5

3

60,00

37,234

956,28

26,00

ЕНЧЕЦ

27512

Трайни насажд.

1

1

100,00

7,865

235,95

30,00

ЕНЧЕЦ

27512

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

15,00*

ЕНЧЕЦ

27512

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

11,00*

ЕНЧЕЦ

27512

Пасища/мери

 

0

0,00

0,000

0,00

7,00*

ЖИНЗИФОВО

29407

Ниви

6

5

83,00

118,515

2520,79

21,00

ЖИНЗИФОВО

29407

Трайни насажд.

1

1

100,00

18,633

558,99

30,00

ЖИНЗИФОВО

29407

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

25,00*

ЖИНЗИФОВО

29407

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

15,00*

ЖИНЗИФОВО

29407

Пасища/мери

3

3

100,00

100,976

1104,66

11,00

ЖИТАРНИК

29413

Ниви

2

2

100,00

101,474

2878,70

28,00

ЖИТАРНИК

29413

Трайни насажд.

1

1

100,00

9,863

503,01

51,00

ЖИТАРНИК

29413

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

30,00*

ЖИТАРНИК

29413

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

ЖИТАРНИК

29413

Пасища/мери

11

9

82,00

709,648

5396,94

8,00

ЗАЙЧИНО

30260

Ниви

 

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

ЗАЙЧИНО

30260

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

30,00*

ЗАЙЧИНО

30260

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

30,00*

ЗАЙЧИНО

30260

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

ЗАЙЧИНО

30260

Пасища/мери

 

0

0,00

0,000

0,00

7,00*

ЗВЕЗДЕЛИНА

30466

Ниви

1

1

100,00

16,000

320,00

20,00

ЗВЕЗДЕЛИНА

30466

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

30,00*

ЗВЕЗДЕЛИНА

30466

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

25,00*

ЗВЕЗДЕЛИНА

30466

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

ЗВЕЗДЕЛИНА

30466

Пасища/мери

2

2

100,00

172,065

1376,52

8,00

ЗВЕЗДЕН

30475

Ниви

 

0

0,00

0,000

0,00

33,00*

ЗВЕЗДЕН

30475

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

25,00*

ЗВЕЗДЕН

30475

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

25,00*

ЗВЕЗДЕН

30475

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

ЗВЕЗДЕН

30475

Пасища/мери

2

2

100,00

78,446

663,22

8,00

ЗВИНИЦА

30524

Ниви

49

42

86,00

443,060

10501,71

24,00

ЗВИНИЦА

30524

Трайни насажд.

2

2

100,00

26,892

188,96

7,00

ЗВИНИЦА

30524

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

ЗВИНИЦА

30524

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

13,00*

ЗВИНИЦА

30524

Пасища/мери

4

4

100,00

91,298

1705,76

19,00

ЗВЪНИКА

30569

Ниви

 

0

0,00

0,000

0,00

15,00*

ЗВЪНИКА

30569

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

15,00*

ЗВЪНИКА

30569

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

ЗВЪНИКА

30569

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

8,00*

ЗВЪНИКА

30569

Пасища/мери

 

0

0,00

0,000

0,00

8,00*

ЗВЪНЧЕ

30586

Ниви

3

3

100,00

34,832

847,14

24,00

ЗВЪНЧЕ

30586

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

15,00*

ЗВЪНЧЕ

30586

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

ЗВЪНЧЕ

30586

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

ЗВЪНЧЕ

30586

Пасища/мери

 

0

0,00

0,000

0,00

20,00*

ЗЕЛЕНИКОВО

30747

Ниви

2

2

100,00

36,456

821,77

23,00

ЗЕЛЕНИКОВО

30747

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

20,00*

ЗЕЛЕНИКОВО

30747

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

15,00*

ЗЕЛЕНИКОВО

30747

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

ЗЕЛЕНИКОВО

30747

Пасища/мери

 

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

ЗИМЗЕЛЕН

30867

Ниви

5

5

100,00

104,717

3157,27

30,00

ЗИМЗЕЛЕН

30867

Трайни насажд.

1

1

100,00

26,527

795,81

30,00

ЗИМЗЕЛЕН

30867

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

30,00*

ЗИМЗЕЛЕН

30867

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

ЗИМЗЕЛЕН

30867

Пасища/мери

2

2

100,00

27,022

227,31

8,00

ЗОРНИЦА

31348

Ниви

1

1

100,00

2,000

100,00

50,00

ЗОРНИЦА

31348

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

20,00*

ЗОРНИЦА

31348

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

15,00*

ЗОРНИЦА

31348

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

ЗОРНИЦА

31348

Пасища/мери

 

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

ИВАНЦИ

32161

Ниви

2

2

100,00

36,805

675,27

18,00

ИВАНЦИ

32161

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

20,00*

ИВАНЦИ

32161

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

15,00*

ИВАНЦИ

32161

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

ИВАНЦИ

32161

Пасища/мери

 

0

0,00

0,000

0,00

15,00*

ИЛИНИЦА

32679

Ниви

 

0

0,00

0,000

0,00

15,00*

ИЛИНИЦА

32679

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

18,00*

ИЛИНИЦА

32679

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

18,00*

ИЛИНИЦА

32679

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

6,00*

ИЛИНИЦА

32679

Пасища/мери

 

0

0,00

0,000

0,00

8,00*

КАЛИНКА

35403

Ниви

 

0

0,00

0,000

0,00

21,00*

КАЛИНКА

35403

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

20,00*

КАЛИНКА

35403

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

15,00*

КАЛИНКА

35403

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

КАЛИНКА

35403

Пасища/мери

 

0

0,00

0,000

0,00

9,00*

КАЛОЯНЦИ

35540

Ниви

13

12

92,00

213,703

6584,45

31,00

КАЛОЯНЦИ

35540

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

30,00*

КАЛОЯНЦИ

35540

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

28,00*

КАЛОЯНЦИ

35540

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

КАЛОЯНЦИ

35540

Пасища/мери

9

7

78,00

354,799

2622,39

7,00

КАМЕНАРЦИ

35732

Ниви

1

1

100,00

12,775

268,28

21,00

КАМЕНАРЦИ

35732

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

22,00*

КАМЕНАРЦИ

35732

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

20,00*

КАМЕНАРЦИ

35732

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

КАМЕНАРЦИ

35732

Пасища/мери

1

1

100,00

31,353

188,12

6,00

КОБИЛЯНЕ

37438

Ниви

4

3

75,00

58,391

1778,46

30,00

КОБИЛЯНЕ

37438

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

30,00*

КОБИЛЯНЕ

37438

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

28,00*

КОБИЛЯНЕ

37438

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

9,00*

КОБИЛЯНЕ

37438

Пасища/мери

10

10

100,00

687,002

5243,50

8,00

КОКИЧЕ

37928

Ниви

4

4

100,00

66,512

2218,00

33,00

КОКИЧЕ

37928

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

35,00*

КОКИЧЕ

37928

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

30,00*

КОКИЧЕ

37928

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

15,00*

КОКИЧЕ

37928

Пасища/мери

 

0

0,00

0,000

0,00

8,00*

КОКОШАНЕ

37962

Ниви

2

2

100,00

30,736

441,86

14,00

КОКОШАНЕ

37962

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

18,00*

КОКОШАНЕ

37962

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

15,00*

КОКОШАНЕ

37962

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

9,00*

КОКОШАНЕ

37962

Пасища/мери

4

4

100,00

231,073

3894,31

17,00

КОНЕВО

38282

Ниви

7

6

86,00

139,565

2750,70

20,00

КОНЕВО

38282

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

28,00*

КОНЕВО

38282

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

25,00*

КОНЕВО

38282

Ливади

1

1

100,00

1,738

8,69

5,00

КОНЕВО

38282

Пасища/мери

3

2

67,00

71,454

581,06

8,00

КОСТИНО

38981

Ниви

4

4

100,00

30,582

503,95

16,00

КОСТИНО

38981

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

5,00*

КОСТИНО

38981

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

18,00*

КОСТИНО

38981

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

КОСТИНО

38981

Пасища/мери

8

8

100,00

329,453

2405,62

7,00

КРАЙНО СЕЛО

39342

Ниви

2

1

50,00

3,717

185,85

50,00

КРАЙНО СЕЛО

39342

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

25,00*

КРАЙНО СЕЛО

39342

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

20,00*

КРАЙНО СЕЛО

39342

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

КРАЙНО СЕЛО

39342

Пасища/мери

 

0

0,00

0,000

0,00

15,00*

КРИН

39894

Ниви

3

2

67,00

67,141

2289,41

34,00

КРИН

39894

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

25,00*

КРИН

39894

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

20,00*

КРИН

39894

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

КРИН

39894

Пасища/мери

2

2

100,00

55,857

490,96

9,00

КРУШЕВСКА

40169

Ниви

6

6

100,00

159,063

2996,89

19,00

КРУШЕВСКА

40169

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

25,00*

КРУШЕВСКА

40169

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

22,00*

КРУШЕВСКА

40169

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

КРУШЕВСКА

40169

Пасища/мери

6

6

100,00

248,576

1942,18

8,00

КРУШКА

40186

Ниви

1

1

100,00

25,570

383,55

15,00

КРУШКА

40186

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

20,00*

КРУШКА

40186

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

18,00*

КРУШКА

40186

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

7,00*

КРУШКА

40186

Пасища/мери

6

5

83,00

150,921

1127,37

7,00

КЪРДЖАЛИ

40909

Ниви

49

29

59,00

264,112

4096,67

16,00

КЪРДЖАЛИ

40909

Трайни насажд.

4

4

100,00

32,029

489,15

15,00

КЪРДЖАЛИ

40909

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

15,00*

КЪРДЖАЛИ

40909

Ливади

3

1

33,00

1,186

13,05

11,00

КЪРДЖАЛИ

40909

Пасища/мери

3

3

100,00

158,405

1110,33

7,00

КЬОСЕВО

41085

Ниви

2

2

100,00

29,033

650,40

22,00

КЬОСЕВО

41085

Трайни насажд.

1

1

100,00

3,998

59,97

15,00

КЬОСЕВО

41085

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

КЬОСЕВО

41085

Ливади

1

1

100,00

2,500

20,00

8,00

КЬОСЕВО

41085

Пасища/мери

6

6

100,00

230,892

2317,89

10,00

ЛИСИЦИТЕ

43856

Ниви

1

1

100,00

11,218

134,62

12,00

ЛИСИЦИТЕ

43856

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

18,00*

ЛИСИЦИТЕ

43856

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

15,00*

ЛИСИЦИТЕ

43856

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

15,00*

ЛИСИЦИТЕ

43856

Пасища/мери

1

1

100,00

47,064

564,77

12,00

ЛЪВОВО

44361

Ниви

 

0

0,00

0,000

0,00

15,00*

ЛЪВОВО

44361

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

18,00*

ЛЪВОВО

44361

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

15,00*

ЛЪВОВО

44361

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

ЛЪВОВО

44361

Пасища/мери

9

9

100,00

508,868

3748,12

7,00

ЛЮЛЯКОВО

44700

Ниви

5

5

100,00

48,455

1562,22

32,00

ЛЮЛЯКОВО

44700

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

30,00*

ЛЮЛЯКОВО

44700

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

25,00*

ЛЮЛЯКОВО

44700

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

ЛЮЛЯКОВО

44700

Пасища/мери

2

2

100,00

346,915

3511,52

10,00

МАЙСТОРОВО

46139

Ниви

2

2

100,00

59,214

888,21

15,00

МАЙСТОРОВО

46139

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

35,00*

МАЙСТОРОВО

46139

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

30,00*

МАЙСТОРОВО

46139

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

15,00*

МАЙСТОРОВО

46139

Пасища/мери

 

0

0,00

0,000

0,00

8,00*

МАКЕДОНЦИ

46214

Ниви

5

3

60,00

23,212

459,66

20,00

МАКЕДОНЦИ

46214

Трайни насажд.

1

1

100,00

12,124

363,72

30,00

МАКЕДОНЦИ

46214

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

20,00*

МАКЕДОНЦИ

46214

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

МАКЕДОНЦИ

46214

Пасища/мери

2

2

100,00

96,909

948,89

10,00

МИЛАДИНОВО

48074

Ниви

14

13

93,00

487,532

18055,96

37,00

МИЛАДИНОВО

48074

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

28,00*

МИЛАДИНОВО

48074

Лозя

1

1

100,00

2,000

120,00

60,00

МИЛАДИНОВО

48074

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

МИЛАДИНОВО

48074

Пасища/мери

1

1

100,00

40,741

407,41

10,00

МОСТ

49120

Ниви

8

7

88,00

61,835

1762,97

29,00

МОСТ

49120

Трайни насажд.

1

1

100,00

13,475

107,80

8,00

МОСТ

49120

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

25,00*

МОСТ

49120

Ливади

1

1

100,00

38,050

304,40

8,00

МОСТ

49120

Пасища/мери

12

12

100,00

670,827

5586,26

8,00

МУРГОВО

49343

Ниви

5

5

100,00

37,898

662,00

17,00

МУРГОВО

49343

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

30,00*

МУРГОВО

49343

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

25,00*

МУРГОВО

49343

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

МУРГОВО

49343

Пасища/мери

1

1

100,00

99,104

792,83

8,00

МЪДРЕЦ

49521

Ниви

3

3

100,00

32,516

655,44

20,00

МЪДРЕЦ

49521

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

30,00*

МЪДРЕЦ

49521

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

28,00*

МЪДРЕЦ

49521

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

МЪДРЕЦ

49521

Пасища/мери

3

3

100,00

276,882

2416,53

9,00

НЕВЕСТИНО

35136

Ниви

2

2

100,00

33,484

121,82

4,00

НЕВЕСТИНО

35136

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

25,00*

НЕВЕСТИНО

35136

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

22,00*

НЕВЕСТИНО

35136

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

22,00*

НЕВЕСТИНО

35136

Пасища/мери

 

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

НЕНКОВО

51442

Ниви

5

5

100,00

88,409

1948,38

22,00

НЕНКОВО

51442

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

25,00*

НЕНКОВО

51442

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

22,00*

НЕНКОВО

51442

Ливади

3

3

100,00

269,891

3276,08

12,00

НЕНКОВО

51442

Пасища/мери

5

5

100,00

159,515

2679,91

17,00

ОПЪЛЧЕНСКО

53638

Ниви

5

2

40,00

22,292

376,08

17,00

ОПЪЛЧЕНСКО

53638

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

30,00*

ОПЪЛЧЕНСКО

53638

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

25,00*

ОПЪЛЧЕНСКО

53638

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

15,00*

ОПЪЛЧЕНСКО

53638

Пасища/мери

2

2

100,00

15,532

167,39

11,00

ОРЕШНИЦА

53816

Ниви

6

6

100,00

99,124

2083,87

21,00

ОРЕШНИЦА

53816

Трайни насажд.

2

2

100,00

156,236

3862,15

25,00

ОРЕШНИЦА

53816

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

25,00*

ОРЕШНИЦА

53816

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

ОРЕШНИЦА

53816

Пасища/мери

5

5

100,00

361,419

2592,01

7,00

ОСТРОВИЦА

54403

Ниви

1

1

100,00

21,757

543,93

25,00

ОСТРОВИЦА

54403

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

20,00*

ОСТРОВИЦА

54403

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

18,00*

ОСТРОВИЦА

54403

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

7,00*

ОСТРОВИЦА

54403

Пасища/мери

1

1

100,00

228,000

1596,00

7,00

ОХЛЮВЕЦ

54479

Ниви

4

4

100,00

83,117

1757,02

21,00

ОХЛЮВЕЦ

54479

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

20,00*

ОХЛЮВЕЦ

54479

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

15,00*

ОХЛЮВЕЦ

54479

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

ОХЛЮВЕЦ

54479

Пасища/мери

4

4

100,00

396,383

3536,45

9,00

ПАНЧЕВО

55422

Ниви

2

1

50,00

1,000

25,00

25,00

ПАНЧЕВО

55422

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

20,00*

ПАНЧЕВО

55422

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

18,00*

ПАНЧЕВО

55422

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

15,00*

ПАНЧЕВО

55422

Пасища/мери

2

2

100,00

24,339

403,41

17,00

ПЕНЬОВО

55823

Ниви

3

3

100,00

75,994

1139,91

15,00

ПЕНЬОВО

55823

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

20,00*

ПЕНЬОВО

55823

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

18,00*

ПЕНЬОВО

55823

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

ПЕНЬОВО

55823

Пасища/мери

 

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

ПЕПЕЛИЩЕ

55840

Ниви

3

3

100,00

14,943

467,03

31,00

ПЕПЕЛИЩЕ

55840

Трайни насажд.

1

1

100,00

37,858

1166,94

31,00

ПЕПЕЛИЩЕ

55840

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

25,00*

ПЕПЕЛИЩЕ

55840

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

ПЕПЕЛИЩЕ

55840

Пасища/мери

 

0

0,00

0,000

0,00

15,00*

ПЕРПЕРЕК

55885

Ниви

1

1

100,00

19,570

195,70

10,00

ПЕРПЕРЕК

55885

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

35,00*

ПЕРПЕРЕК

55885

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

30,00*

ПЕРПЕРЕК

55885

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

15,00*

ПЕРПЕРЕК

55885

Пасища/мери

 

0

0,00

0,000

0,00

8,00*

ПЕТЛИНО

56054

Ниви

 

0

0,00

0,000

0,00

15,00

ПЕТЛИНО

56054

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

15,00*

ПЕТЛИНО

56054

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

15,00*

ПЕТЛИНО

56054

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

11,00*

ПЕТЛИНО

56054

Пасища/мери

 

0

0,00

0,000

0,00

7,00*

ПОВЕТ

56928

Ниви

 

0

0,00

0,000

0,00

36,00

ПОВЕТ

56928

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

15,00*

ПОВЕТ

56928

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

15,00*

ПОВЕТ

56928

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

11,00*

ПОВЕТ

56928

Пасища/мери

 

0

0,00

0,000

0,00

7,00*

ПРИЛЕПЦИ

58342

Ниви

 

0

0,00

0,000

0,00

15,00

ПРИЛЕПЦИ

58342

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

15,00*

ПРИЛЕПЦИ

58342

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

15,00*

ПРИЛЕПЦИ

58342

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

11,00*

ПРИЛЕПЦИ

58342

Пасища/мери

 

0

0,00

0,000

0,00

7,00*

ПЪДАРЦИ

58997

Ниви

4

4

100,00

19,323

817,18

42,00

ПЪДАРЦИ

58997

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

25,00*

ПЪДАРЦИ

58997

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

20,00*

ПЪДАРЦИ

58997

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

ПЪДАРЦИ

58997

Пасища/мери

 

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

РАНИ ЛИСТ

62195

Ниви

19

16

84,00

268,671

5936,13

22,00

РАНИ ЛИСТ

62195

Трайни насажд.

1

1

100,00

31,231

624,62

20,00

РАНИ ЛИСТ

62195

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

20,00*

РАНИ ЛИСТ

62195

Ливади

1

1

100,00

3,954

39,54

10,00

РАНИ ЛИСТ

62195

Пасища/мери

4

4

100,00

187,313

2503,39

13,00

РЕЗБАРЦИ

62445

Ниви

 

0

0,00

0,000

0,00

30,00*

РЕЗБАРЦИ

62445

Трайни насажд.

2

2

100,00

21,336

704,27

33,00

РЕЗБАРЦИ

62445

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

30,00*

РЕЗБАРЦИ

62445

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

РЕЗБАРЦИ

62445

Пасища/мери

 

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

РИДОВО

62668

Ниви

1

1

100,00

21,777

762,20

35,00

РИДОВО

62668

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

20,00*

РИДОВО

62668

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

18,00*

РИДОВО

62668

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

РИДОВО

62668

Пасища/мери

 

0

0,00

0,000

0,00

20,00*

РУДИНА

63170

Ниви

9

7

78,00

474,120

12371,72

26,00

РУДИНА

63170

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

30,00*

РУДИНА

63170

Лозя

1

0

0,00

0,000

0,00

28,00*

РУДИНА

63170

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

РУДИНА

63170

Пасища/мери

 

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

СВАТБАРЕ

65512

Ниви

1

1

100,00

2,257

79,00

35,00

СВАТБАРЕ

65512

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

28,00*

СВАТБАРЕ

65512

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

25,00*

СВАТБАРЕ

65512

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

СВАТБАРЕ

65512

Пасища/мери

 

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

СЕВДАЛИНА

65890

Ниви

 

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

СЕВДАЛИНА

65890

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

18,00*

СЕВДАЛИНА

65890

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

15,00*

СЕВДАЛИНА

65890

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

СЕВДАЛИНА

65890

Пасища/мери

2

2

100,00

154,430

1171,01

8,00

СЕДЛОВИНА

65975

Ниви

1

1

100,00

2,216

28,81

13,00

СЕДЛОВИНА

65975

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

20,00*

СЕДЛОВИНА

65975

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

18,00*

СЕДЛОВИНА

65975

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

8,00*

СЕДЛОВИНА

65975

Пасища/мери

 

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

СЕСТРИНСКО

66336

Ниви

4

2

50,00

21,975

259,07

12,00

СЕСТРИНСКО

66336

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

30,00*

СЕСТРИНСКО

66336

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

28,00*

СЕСТРИНСКО

66336

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

СЕСТРИНСКО

66336

Пасища/мери

 

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

СИПЕЙ

66603

Ниви

9

9

100,00

77,497

2766,87

36,00

СИПЕЙ

66603

Трайни насажд.

1

0

0,00

0,000

0,00

15,00*

СИПЕЙ

66603

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

15,00*

СИПЕЙ

66603

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

11,00*

СИПЕЙ

66603

Пасища/мери

3

2

67,00

188,873

1238,44

7,00

СКАЛИЩЕ

66740

Ниви

5

5

100,00

76,630

2086,71

27,00

СКАЛИЩЕ

66740

Трайни насажд.

1

1

100,00

3,997

199,85

50,00

СКАЛИЩЕ

66740

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

25,00*

СКАЛИЩЕ

66740

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

СКАЛИЩЕ

66740

Пасища/мери

1

1

100,00

7,593

91,12

12,00

СКАЛНА ГЛАВА

66754

Ниви

7

7

100,00

120,640

2216,73

18,00

СКАЛНА ГЛАВА

66754

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

30,00*

СКАЛНА ГЛАВА

66754

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

30,00*

СКАЛНА ГЛАВА

66754

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

СКАЛНА ГЛАВА

66754

Пасища/мери

 

0

0,00

0,000

0,00

11,00*

СНЕЖИНКА

67742

Ниви

 

0

0,00

0,000

0,00

35,00

СНЕЖИНКА

67742

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

20,00*

СНЕЖИНКА

67742

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

18,00*

СНЕЖИНКА

67742

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

СНЕЖИНКА

67742

Пасища/мери

 

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

СОКОЛЯНЕ

67982

Ниви

8

8

100,00

65,959

1352,71

21,00

СОКОЛЯНЕ

67982

Трайни насажд.

2

2

100,00

38,152

381,52

10,00

СОКОЛЯНЕ

67982

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

18,00*

СОКОЛЯНЕ

67982

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

6,00*

СОКОЛЯНЕ

67982

Пасища/мери

4

4

100,00

276,677

2376,83

9,00

СОЛИЩЕ

68014

Ниви

8

5

63,00

25,228

838,20

33,00

СОЛИЩЕ

68014

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

25,00*

СОЛИЩЕ

68014

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

22,00*

СОЛИЩЕ

68014

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

СОЛИЩЕ

68014

Пасища/мери

1

1

100,00

17,036

272,58

16,00

СРЕДИНКА

68336

Ниви

 

0

0,00

0,000

0,00

26,00

СРЕДИНКА

68336

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

30,00*

СРЕДИНКА

68336

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

15,00*

СРЕДИНКА

68336

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

11,00*

СРЕДИНКА

68336

Пасища/мери

 

0

0,00

0,000

0,00

7,00*

СТАРО МЯСТО

68984

Ниви

1

1

100,00

27,229

544,58

20,00

СТАРО МЯСТО

68984

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

20,00*

СТАРО МЯСТО

68984

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

18,00*

СТАРО МЯСТО

68984

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

СТАРО МЯСТО

68984

Пасища/мери

 

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

СТРАЖЕВЦИ

69612

Ниви

2

2

100,00

20,763

312,04

15,00

СТРАЖЕВЦИ

69612

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

20,00*

СТРАЖЕВЦИ

69612

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

16,00*

СТРАЖЕВЦИ

69612

Ливади

1

1

100,00

1,341

17,43

13,00

СТРАЖЕВЦИ

69612

Пасища/мери

9

9

100,00

525,765

4885,34

9,00

СТРАХИЛ

ВОЙВОДА

69715

Ниви

5

3

60,00

39,634

1394,34

35,00

СТРАХИЛ

ВОЙВОДА

69715

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

21,00*

СТРАХИЛ

ВОЙВОДА

69715

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

15,00*

СТРАХИЛ

ВОЙВОДА

69715

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

20,00*

СТРАХИЛ

ВОЙВОДА

69715

Пасища/мери

1

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

СТРЕМОВО

69849

Ниви

2

2

100,00

7,554

89,74

12,00

СТРЕМОВО

69849

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

30,00*

СТРЕМОВО

69849

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

28,00*

СТРЕМОВО

69849

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

СТРЕМОВО

69849

Пасища/мери

1

1

100,00

66,323

1012,09

15,00

СТРЕМЦИ

69852

Ниви

6

6

100,00

197,873

6962,22

35,00

СТРЕМЦИ

69852

Трайни насажд.

1

1

100,00

10,407

312,21

30,00

СТРЕМЦИ

69852

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

25,00*

СТРЕМЦИ

69852

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

СТРЕМЦИ

69852

Пасища/мери

1

1

100,00

78,502

549,51

7,00

ТАТКОВО

72120

Ниви

13

11

85,00

258,293

5706,01

22,00

ТАТКОВО

72120

Трайни насажд.

1

1

100,00

6,501

227,54

35,00

ТАТКОВО

72120

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

25,00*

ТАТКОВО

72120

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

ТАТКОВО

72120

Пасища/мери

1

1

100,00

24,491

220,42

9,00

ТОПОЛЧАНЕ

72802

Ниви

 

0

0,00

0,000

0,00

22,00

ТОПОЛЧАНЕ

72802

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

20,00*

ТОПОЛЧАНЕ

72802

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

15,00*

ТОПОЛЧАНЕ

72802

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

6,00*

ТОПОЛЧАНЕ

72802

Пасища/мери

2

1

50,00

27,622

220,98

8,00

ТРИ МОГИЛИ

73136

Ниви

4

4

100,00

38,021

1194,22

31,00

ТРИ МОГИЛИ

73136

Трайни насажд.

2

2

100,00

41,901

1257,03

30,00

ТРИ МОГИЛИ

73136

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

30,00*

ТРИ МОГИЛИ

73136

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

ТРИ МОГИЛИ

73136

Пасища/мери

3

2

67,00

153,608

1737,92

11,00

ХОДЖОВЦИ

77339

Ниви

 

0

0,00

0,000

0,00

15,00*

ХОДЖОВЦИ

77339

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

18,00*

ХОДЖОВЦИ

77339

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

18,00*

ХОДЖОВЦИ

77339

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

6,00*

ХОДЖОВЦИ

77339

Пасища/мери

8

5

63,00

99,266

694,86

8,00

ЦАРЕВЕЦ

78149

Ниви

1

1

100,00

7,491

224,73

30,00

ЦАРЕВЕЦ

78149

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

20,00*

ЦАРЕВЕЦ

78149

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

15,00*

ЦАРЕВЕЦ

78149

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

ЦАРЕВЕЦ

78149

Пасища/мери

 

0

0,00

0,000

0,00

9,00*

ЧЕГАНЦИ

80248

Ниви

4

4

100,00

39,899

559,31

14,00

ЧЕГАНЦИ

80248

Трайни насажд.

2

2

100,00

16,620

406,24

24,00

ЧЕГАНЦИ

80248

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

30,00*

ЧЕГАНЦИ

80248

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

ЧЕГАНЦИ

80248

Пасища/мери

 

0

0,00

0,000

0,00

15,00*

ЧЕРЕШИЦА

80594

Ниви

7

7

100,00

95,464

3479,14

36,00

ЧЕРЕШИЦА

80594

Трайни насажд.

2

2

100,00

13,318

333,90

25,00

ЧЕРЕШИЦА

80594

Лозя

1

1

100,00

1,601

48,03

30,00

ЧЕРЕШИЦА

80594

Ливади

1

1

100,00

15,820

142,38

9,00

ЧЕРЕШИЦА

80594

Пасища/мери

7

7

100,00

434,923

6316,84

15,00

ЧЕРНА СКАЛА

80844

Ниви

 

0

0,00

0,000

0,00

22,00

ЧЕРНА СКАЛА

80844

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

20,00*

ЧЕРНА СКАЛА

80844

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

18,00*

ЧЕРНА СКАЛА

80844

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

8,00*

ЧЕРНА СКАЛА

80844

Пасища/мери

 

0

0,00

0,000

0,00

11,00*

ЧЕРНЬОВЦИ

81267

Ниви

1

1

100,00

2,720

40,80

15,00

ЧЕРНЬОВЦИ

81267

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

8,00*

ЧЕРНЬОВЦИ

81267

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

25,00*

ЧЕРНЬОВЦИ

81267

Ливади

1

1

100,00

9,386

84,47

9,00

ЧЕРНЬОВЦИ

81267

Пасища/мери

2

2

100,00

55,394

387,76

7,00

ЧИЛИК

81362

Ниви

8

8

100,00

125,810

3081,86

24,00

ЧИЛИК

81362

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

20,00*

ЧИЛИК

81362

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

18,00*

ЧИЛИК

81362

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

8,00*

ЧИЛИК

81362

Пасища/мери

2

2

100,00

228,174

2508,25

11,00

ЧИФЛИК

81462

Ниви

4

3

75,00

66,405

2851,72

43,00

ЧИФЛИК

81462

Трайни насажд.

4

4

100,00

100,510

4978,85

50,00

ЧИФЛИК

81462

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

30,00*

ЧИФЛИК

81462

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

ЧИФЛИК

81462

Пасища/мери

5

5

100,00

434,197

4590,49

11,00

ШИРОКО ПОЛЕ

83315

Ниви

3

2

67,00

2,927

97,73

33,00

ШИРОКО ПОЛЕ

83315

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

30,00*

ШИРОКО ПОЛЕ

83315

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

25,00*

ШИРОКО ПОЛЕ

83315

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

ШИРОКО ПОЛЕ

83315

Пасища/мери

 

0

0,00

0,000

0,00

8,00*

ЯРЕБИЦА

87494

Ниви

1

1

100,00

10,993

164,90

15,00

ЯРЕБИЦА

87494

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

18,00*

ЯРЕБИЦА

87494

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

18,00*

ЯРЕБИЦА

87494

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

ЯРЕБИЦА

87494

Пасища/мери

1

1

100,00

70,139

490,97

7,00

ЯСТРЕБ

87672

Ниви

2

2

100,00

23,387

737,84

32,00

ЯСТРЕБ

87672

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

25,00*

ЯСТРЕБ

87672

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

25,00*

ЯСТРЕБ

87672

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

15,00*

ЯСТРЕБ

87672

Пасища/мери

1

1

100,00

26,873

806,19

30,00

Забележка: За землищата със звездичка (*) се приема средно годишно рентно плащане за съседно землище с близки топографски (географски) характеристики.

СПИСЪК на землищата на територията на ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД с определено средно годишно рентно плащане за ползване на земеделски земи, през стопанската 2022/2023 г., в лева на декар

Землище

ЕКАТТЕ

Начин на трайно ползване

Общ брой договори

Участват договори

Участват %

Участващи с площ дка.

Участващи с обща сума лв.

Ср. рентно пл. лв./дка

АУСТА

00828

Ниви

10

8

80,00

67,102

1038,51

15,00

АУСТА

00828

Трайни насажд.

3

3

100,00

13,667

136,67

10,00

АУСТА

00828

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

0,00

АУСТА

00828

Ливади

8

4

50,00

32,994

198,77

6,00

АУСТА

00828

Пасища/мери

10

6

60,00

104,570

667,82

6,00

БАГРЯНКА

02155

Ниви

2

1

50,00

5,549

99,88

18,00

БАГРЯНКА

02155

Трайни насажд.

1

1

100,00

12,200

97,60

8,00

БАГРЯНКА

02155

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

0,00

БАГРЯНКА

02155

Ливади

1

1

100,00

9,842

59,05

6,00

БАГРЯНКА

02155

Пасища/мери

3

0

0,00

0,000

0,00

7,00*

БАЛАБАНОВО

02292

Ниви

3

2

67,00

17,303

354,53

20,00

БАЛАБАНОВО

02292

Трайни насажд.

2

2

100,00

14,980

177,72

12,00

БАЛАБАНОВО

02292

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

0,00

БАЛАБАНОВО

02292

Ливади

1

0

0,00

0,000

0,00

7,00*

БАЛАБАНОВО

02292

Пасища/мери

8

2

25,00

257,528

1802,70

7,00

БИВОЛЯНЕ

04008

Ниви

3

3

100,00

54,716

462,34

8,00

БИВОЛЯНЕ

04008

Трайни насажд.

1

1

100,00

39,202

431,22

11,00

БИВОЛЯНЕ

04008

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

0,00

БИВОЛЯНЕ

04008

Ливади

5

2

40,00

75,633

453,80

6,00

БИВОЛЯНЕ

04008

Пасища/мери

19

9

47,00

573,935

3609,89

6,00

ВРЕЛО

12293

Ниви

1

1

100,00

9,632

96,32

10,00

ВРЕЛО

12293

Трайни насажд.

1

1

100,00

11,549

207,88

18,00

ВРЕЛО

12293

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

0,00

ВРЕЛО

12293

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

ВРЕЛО

12293

Пасища/мери

15

7

47,00

255,465

1704,38

7,00

ВЪРХАРИ

86030

Ниви

5

4

80,00

17,859

289,58

16,00

ВЪРХАРИ

86030

Трайни насажд.

1

1

100,00

31,002

310,02

10,00

ВЪРХАРИ

86030

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

0,00

ВЪРХАРИ

86030

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

7,00*

ВЪРХАРИ

86030

Пасища/мери

4

0

0,00

0,000

0,00

7,00*

ГОРСКО

ДЮЛЕВО

17186

Ниви

1

1

100,00

7,550

75,50

10,00

ГОРСКО

ДЮЛЕВО

17186

Трайни насажд.

2

2

100,00

16,567

149,60

9,00

ГОРСКО

ДЮЛЕВО

17186

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

0,00

ГОРСКО

ДЮЛЕВО

17186

Ливади

7

3

43,00

14,397

92,45

6,00

ГОРСКО

ДЮЛЕВО

17186

Пасища/мери

11

3

27,00

252,280

1570,68

6,00

ГРУЕВО

17988

Ниви

2

2

100,00

17,000

148,99

9,00

ГРУЕВО

17988

Трайни насажд.

1

1

100,00

3,003

54,05

18,00

ГРУЕВО

17988

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

0,00

ГРУЕВО

17988

Ливади

13

6

46,00

34,478

222,77

6,00

ГРУЕВО

17988

Пасища/мери

24

10

42,00

141,725

1007,00

7,00

ГУРГУЛИЦА

18126

Ниви

2

2

100,00

40,895

736,11

18,00

ГУРГУЛИЦА

18126

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

11,00*

ГУРГУЛИЦА

18126

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

0,00

ГУРГУЛИЦА

18126

Ливади

1

0

0,00

0,000

0,00

6,00*

ГУРГУЛИЦА

18126

Пасища/мери

9

2

22,00

236,427

1505,23

6,00

ДЖЕЛЕПСКО

20755

Ниви

4

2

50,00

36,090

391,44

11,00

ДЖЕЛЕПСКО

20755

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

ДЖЕЛЕПСКО

20755

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

0,00

ДЖЕЛЕПСКО

20755

Ливади

2

0

0,00

0,000

0,00

0,00

ДЖЕЛЕПСКО

20755

Пасища/мери

7

1

14,00

14,458

86,75

6,00

ДРУМЧЕ

23830

Ниви

5

5

100,00

60,506

461,28

8,00

ДРУМЧЕ

23830

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

16,00*

ДРУМЧЕ

23830

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

0,00

ДРУМЧЕ

23830

Ливади

5

4

80,00

25,734

176,47

7,00

ДРУМЧЕ

23830

Пасища/мери

8

4

50,00

87,426

542,80

6,00

ЗАГОРСКО

30154

Ниви

7

5

71,00

67,226

732,92

11,00

ЗАГОРСКО

30154

Трайни насажд.

2

2

100,00

12,672

253,44

20,00

ЗАГОРСКО

30154

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

0,00

ЗАГОРСКО

30154

Ливади

5

3

60,00

12,672

76,03

6,00

ЗАГОРСКО

30154

Пасища/мери

11

6

55,00

197,810

1209,17

6,00

ЗВЕЗДЕЛ

30452

Ниви

1

1

100,00

26,140

1006,39

38,00

ЗВЕЗДЕЛ

30452

Трайни насажд.

3

3

100,00

6,305

63,05

10,00

ЗВЕЗДЕЛ

30452

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

0,00

ЗВЕЗДЕЛ

30452

Ливади

4

1

25,00

3,000

18,00

6,00

ЗВЕЗДЕЛ

30452

Пасища/мери

11

1

9,00

33,700

202,20

6,00

КАРАМФИЛ

36350

Ниви

7

6

86,00

68,695

1682,54

24,00

КАРАМФИЛ

36350

Трайни насажд.

4

3

75,00

20,216

303,24

15,00

КАРАМФИЛ

36350

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

0,00

КАРАМФИЛ

36350

Ливади

9

4

44,00

18,755

122,05

7,00

КАРАМФИЛ

36350

Пасища/мери

17

11

65,00

475,705

2924,68

6,00

КОНЧЕ

38409

Ниви

2

2

100,00

32,735

458,29

14,00

КОНЧЕ

38409

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

КОНЧЕ

38409

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

0,00

КОНЧЕ

38409

Ливади

9

4

44,00

17,625

111,87

6,00

КОНЧЕ

38409

Пасища/мери

13

5

38,00

113,398

782,44

7,00

КОС

38697

Ниви

5

4

80,00

39,550

456,20

12,00

КОС

38697

Трайни насажд.

3

3

100,00

11,991

146,72

12,00

КОС

38697

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

0,00

КОС

38697

Ливади

1

1

100,00

5,000

30,00

6,00

КОС

38697

Пасища/мери

2

2

100,00

25,234

151,40

6,00

КРЕМЕНЕЦ

80131

Ниви

4

2

50,00

5,426

131,42

24,00

КРЕМЕНЕЦ

80131

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

КРЕМЕНЕЦ

80131

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

0,00

КРЕМЕНЕЦ

80131

Ливади

2

2

100,00

9,259

108,00

12,00

КРЕМЕНЕЦ

80131

Пасища/мери

6

4

67,00

128,592

1463,39

11,00

ЛАЛЕ

43102

Ниви

3

3

100,00

37,754

579,22

15,00

ЛАЛЕ

43102

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

ЛАЛЕ

43102

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

0,00

ЛАЛЕ

43102

Ливади

1

0

0,00

0,000

0,00

8,00*

ЛАЛЕ

43102

Пасища/мери

5

3

60,00

79,868

521,15

7,00

ЛЕТОВНИК

43493

Ниви

1

1

100,00

21,998

857,92

39,00

ЛЕТОВНИК

43493

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

18,00*

ЛЕТОВНИК

43493

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

0,00

ЛЕТОВНИК

43493

Ливади

7

3

43,00

26,265

173,59

7,00

ЛЕТОВНИК

43493

Пасища/мери

9

4

44,00

178,191

1077,15

6,00

МАНЧЕВО

47102

Ниви

0

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

МАНЧЕВО

47102

Трайни насажд.

0

0

0,00

0,000

0,00

37,00*

МАНЧЕВО

47102

Ливади

0

0

0,00

0,000

0,00

6,00*

МАНЧЕВО

47102

Пасища/мери

0

0

0,00

0,000

0,00

6,00*

МОМИНА СЪЛЗА

48917

Ниви

2

1

50,00

8,508

85,08

10,00

МОМИНА СЪЛЗА

48917

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

11,00*

МОМИНА СЪЛЗА

48917

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

0,00

МОМИНА СЪЛЗА

48917

Ливади

4

1

25,00

21,215

118,75

6,00

МОМИНА СЪЛЗА

48917

Пасища/мери

8

4

50,00

90,985

639,30

7,00

МОМЧИЛГРАД

48996

Ниви

16

9

56,00

55,825

651,70

12,00

МОМЧИЛГРАД

48996

Трайни насажд.

2

2

100,00

31,039

1151,56

37,00

МОМЧИЛГРАД

48996

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

0,00

МОМЧИЛГРАД

48996

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

6,00*

МОМЧИЛГРАД

48996

Пасища/мери

7

6

86,00

206,066

1326,15

6,00

НАНОВИЦА

51097

Ниви

5

4

80,00

39,204

644,87

16,00

НАНОВИЦА

51097

Трайни насажд.

1

1

100,00

13,200

132,00

10,00

НАНОВИЦА

51097

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

0,00

НАНОВИЦА

51097

Ливади

12

11

92,00

58,464

395,81

7,00

НАНОВИЦА

51097

Пасища/мери

13

10

77,00

499,042

3224,84

6,00

НЕОФИТ

БОЗВЕЛИЕВО

51473

Ниви

7

6

86,00

72,980

1496,73

21,00

НЕОФИТ

БОЗВЕЛИЕВО

51473

Трайни насажд.

1

1

100,00

6,000

60,00

10,00

НЕОФИТ

БОЗВЕЛИЕВО

51473

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

0,00

НЕОФИТ

БОЗВЕЛИЕВО

51473

Ливади

5

1

20,00

8,800

70,40

8,00

НЕОФИТ

БОЗВЕЛИЕВО

51473

Пасища/мери

10

3

30,00

73,235

528,41

7,00

ОБИЧНИК

53076

Ниви

1

1

100,00

7,257

224,97

31,00

ОБИЧНИК

53076

Трайни насажд.

1

1

100,00

13,109

209,74

16,00

ОБИЧНИК

53076

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

0,00

ОБИЧНИК

53076

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

7,00*

ОБИЧНИК

53076

Пасища/мери

6

3

50,00

34,710

210,79

6,00

ПАЗАРЦИ

55169

Ниви

1

1

100,00

2,614

26,14

10,00

ПАЗАРЦИ

55169

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

ПАЗАРЦИ

55169

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

0,00

ПАЗАРЦИ

55169

Ливади

10

6

60,00

32,521

202,15

6,00

ПАЗАРЦИ

55169

Пасища/мери

13

7

54,00

202,881

1245,68

6,00

ПИЯВЕЦ

56575

Ниви

 

0

0,00

0,000

0,00

31,00*

ПИЯВЕЦ

56575

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

16,00*

ПИЯВЕЦ

56575

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

0,00

ПИЯВЕЦ

56575

Ливади

3

0

0,00

0,000

0,00

7,00*

ПИЯВЕЦ

56575

Пасища/мери

4

2

50,00

11,200

68,40

6,00

ПЛЕШИНЦИ

56767

Ниви

3

3

100,00

8,546

92,93

11,00

ПЛЕШИНЦИ

56767

Трайни насажд.

2

2

100,00

13,566

135,66

10,00

ПЛЕШИНЦИ

56767

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

0,00

ПЛЕШИНЦИ

56767

Ливади

2

1

50,00

3,005

30,05

10,00

ПЛЕШИНЦИ

56767

Пасища/мери

5

1

20,00

1,589

11,12

7,00

ПОСТНИК

57892

Ниви

14

12

86,00

36,456

552,86

15,00

ПОСТНИК

57892

Трайни насажд.

2

2

100,00

17,777

86,31

5,00

ПОСТНИК

57892

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

0,00

ПОСТНИК

57892

Ливади

5

1

20,00

5,807

40,65

7,00

ПОСТНИК

57892

Пасища/мери

11

10

91,00

1763,249

16012,72

9,00

ПРОГРЕС

59361

Ниви

1

0

0,00

0,000

0,00

18,00*

ПРОГРЕС

59361

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

8,00*

ПРОГРЕС

59361

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

0,00

ПРОГРЕС

59361

Ливади

1

0

0,00

0,000

0,00

6,00*

ПРОГРЕС

59361

Пасища/мери

7

1

14,00

22,500

157,50

7,00

ПТИЧАР

58757

Ниви

3

3

100,00

17,583

346,26

20,00

ПТИЧАР

58757

Трайни насажд.

1

1

100,00

5,910

82,74

14,00

ПТИЧАР

58757

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

0,00

ПТИЧАР

58757

Ливади

5

2

40,00

9,873

59,24

6,00

ПТИЧАР

58757

Пасища/мери

13

3

23,00

102,830

632,98

6,00

РАВЕН

61063

Ниви

6

6

100,00

14,247

171,62

12,00

РАВЕН

61063

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

18,00*

РАВЕН

61063

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

0,00

РАВЕН

61063

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

РАВЕН

61063

Пасища/мери

4

1

25,00

1,000

7,00

7,00

РАЛИЦА

62147

Ниви

1

1

100,00

16,565

115,96

7,00

РАЛИЦА

62147

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

РАЛИЦА

62147

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

0,00

РАЛИЦА

62147

Ливади

1

1

100,00

22,500

157,50

7,00

РАЛИЦА

62147

Пасища/мери

1

1

100,00

21,000

147,00

7,00

САДОВИЦА

65098

Ниви

4

3

75,00

55,585

345,51

6,00

САДОВИЦА

65098

Трайни насажд.

1

1

100,00

8,701

52,21

6,00

САДОВИЦА

65098

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

0,00

САДОВИЦА

65098

Ливади

1

0

0,00

0,000

0,00

6,00*

САДОВИЦА

65098

Пасища/мери

5

3

60,00

89,003

1212,76

14,00

СВОБОДА

65797

Ниви

2

2

100,00

8,398

42,80

5,00

СВОБОДА

65797

Трайни насажд.

1

1

100,00

7,430

14,86

2,00

СВОБОДА

65797

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

0,00

СВОБОДА

65797

Ливади

6

5

83,00

22,632

187,88

8,00

СВОБОДА

65797

Пасища/мери

16

8

50,00

233,747

1511,58

6,00

СЕДЕФЧЕ

65944

Ниви

 

0

0,00

0,000

0,00

14,00*

СЕДЕФЧЕ

65944

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

СЕДЕФЧЕ

65944

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

0,00

СЕДЕФЧЕ

65944

Ливади

7

6

86,00

33,314

206,88

6,00

СЕДЕФЧЕ

65944

Пасища/мери

5

4

80,00

96,697

582,58

6,00

СЕДЛАРИ

65961

Ниви

2

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

СЕДЛАРИ

65961

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

37,00*

СЕДЛАРИ

65961

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

0,00

СЕДЛАРИ

65961

Ливади

1

0

0,00

0,000

0,00

6,00*

СЕДЛАРИ

65961

Пасища/мери

3

1

33,00

19,500

117,00

6,00

СЕНЦЕ

70785

Ниви

 

0

0,00

0,000

0,00

24,00*

СЕНЦЕ

70785

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

СЕНЦЕ

70785

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

0,00

СЕНЦЕ

70785

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

СЕНЦЕ

70785

Пасища/мери

2

1

50,00

9,000

63,00

7,00

СИНДЕЛЦИ

66500

Ниви

10

10

100,00

293,175

4712,21

16,00

СИНДЕЛЦИ

66500

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

15,00*

СИНДЕЛЦИ

66500

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

0,00

СИНДЕЛЦИ

66500

Ливади

5

2

40,00

18,000

116,00

6,00

СИНДЕЛЦИ

66500

Пасища/мери

11

5

45,00

358,140

2292,36

6,00

СОКОЛИНО

67882

Ниви

5

4

80,00

36,756

366,38

10,00

СОКОЛИНО

67882

Трайни насажд.

2

2

100,00

16,564

157,64

10,00

СОКОЛИНО

67882

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

0,00

СОКОЛИНО

67882

Ливади

1

0

0,00

0,000

0,00

6,00*

СОКОЛИНО

67882

Пасища/мери

8

4

50,00

39,811

300,83

8,00

ТАТУЛ

72134

Ниви

0

0

0,00

0,000

0,00

16,00*

ТАТУЛ

72134

Трайни насажд.

0

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

ТАТУЛ

72134

Лозя

0

0

0,00

0,000

0,00

0,00

ТАТУЛ

72134

Ливади

0

0

0,00

0,000

0,00

7,00*

ТАТУЛ

72134

Пасища/мери

0

0

0,00

0,000

0,00

6,00*

ЧАЙКА

80087

Ниви

3

3

100,00

86,584

962,64

11,00

ЧАЙКА

80087

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

15,00*

ЧАЙКА

80087

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

0,00

ЧАЙКА

80087

Ливади

2

1

50,00

5,000

35,00

7,00

ЧАЙКА

80087

Пасища/мери

6

6

100,00

346,579

2122,53

6,00

ЧОБАНКА

81517

Ниви

3

3

100,00

59,650

852,28

14,00

ЧОБАНКА

81517

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

18,00*

ЧОБАНКА

81517

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

0,00

ЧОБАНКА

81517

Ливади

2

1

50,00

29,400

396,20

13,00

ЧОБАНКА

81517

Пасища/мери

3

1

33,00

13,300

186,20

14,00

ЧОМАКОВО

81548

Ниви

 

0

0,00

0,000

0,00

39,00*

ЧОМАКОВО

81548

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

18,00*

ЧОМАКОВО

81548

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

0,00

ЧОМАКОВО

81548

Ливади

7

4

57,00

28,479

173,32

6,00

ЧОМАКОВО

81548

Пасища/мери

6

4

67,00

54,208

329,25

6,00

ЧУКОВО

81734

Ниви

6

6

100,00

76,403

1583,67

21,00

ЧУКОВО

81734

Трайни насажд.

2

2

100,00

15,152

151,52

10,00

ЧУКОВО

81734

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

0,00

ЧУКОВО

81734

Ливади

4

2

50,00

15,312

91,87

6,00

ЧУКОВО

81734

Пасища/мери

7

5

71,00

167,140

1002,84

6,00

Забележка: За землищата със звездичка (*) се приема средно годишно рентно плащане за съседно землище с близки топографски (географски) характеристики.

СПИСЪК на землищата на територията на ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ с определено средно годишно рентно плащане за ползване на земеделски земи, през стопанската 2022/2023 г., в лева на декар

Землище

ЕКАТТЕ

Начин на трайно ползване

Общ брой договори

Участват договори

Участват %

Участващи с площ дка.

Участващи с обща сума лв.

Ср. рентно пл. лв./дка

БАКАЛИТЕ

02261

Ниви

2

2

100,00

21,158

442,95

21,00

БАКАЛИТЕ

02261

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

БАКАЛИТЕ

02261

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

БАКАЛИТЕ

02261

Ливади

1

1

100,00

7,381

51,67

7,00

БАКАЛИТЕ

02261

Пасища/мери

6

6

100,00

520,687

3621,66

7,00

БЕЗВОДНО

03188

Ниви

10

5

50,00

152,842

2381,52

16,00

БЕЗВОДНО

03188

Трайни насажд.

1

1

100,00

9,135

100,49

11,00

БЕЗВОДНО

03188

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

БЕЗВОДНО

03188

Ливади

2

2

100,00

21,255

212,55

10,00

БЕЗВОДНО

03188

Пасища/мери

3

3

100,00

156,516

978,00

6,00

БЕЛИ ВИР

03410

Ниви

5

5

100,00

127,594

2436,56

19,00

БЕЛИ ВИР

03410

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

БЕЛИ ВИР

03410

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

БЕЛИ ВИР

03410

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

БЕЛИ ВИР

03410

Пасища/мери

17

16

94,00

1597,701

10583,47

7,00

БЕСНУРКА

03986

Ниви

 

0

0,00

0,000

0,00

21,00*

БЕСНУРКА

03986

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

БЕСНУРКА

03986

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

БЕСНУРКА

03986

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

7,00*

БЕСНУРКА

03986

Пасища/мери

1

1

100,00

5,366

32,20

6,00

БОЖУРЦИ

05089

Ниви

1

1

100,00

1,232

43,12

35,00

БОЖУРЦИ

05089

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

БОЖУРЦИ

05089

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

БОЖУРЦИ

05089

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

БОЖУРЦИ

05089

Пасища/мери

4

4

100,00

256,094

1536,56

6,00

БОРОВСКО

05640

Ниви

2

2

100,00

20,170

609,09

30,00

БОРОВСКО

05640

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

БОРОВСКО

05640

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

БОРОВСКО

05640

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

7,00*

БОРОВСКО

05640

Пасища/мери

2

2

100,00

27,469

164,81

6,00

БОСИЛИЦА

05712

Ниви

 

0

0,00

0,000

0,00

21,00*

БОСИЛИЦА

05712

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

БОСИЛИЦА

05712

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

БОСИЛИЦА

05712

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

7,00*

БОСИЛИЦА

05712

Пасища/мери

2

2

100,00

189,579

1137,47

6,00

БОСТАНЦИ

05791

Ниви

 

0

0,00

0,000

0,00

15,00*

БОСТАНЦИ

05791

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

БОСТАНЦИ

05791

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

БОСТАНЦИ

05791

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

БОСТАНЦИ

05791

Пасища/мери

 

0

0,00

0,000

0,00

6,00*

БЪРЗА РЕКА

07472

Ниви

4

3

75,00

13,323

503,74

38,00

БЪРЗА РЕКА

07472

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

БЪРЗА РЕКА

07472

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

БЪРЗА РЕКА

07472

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

БЪРЗА РЕКА

07472

Пасища/мери

 

0

0,00

0,000

0,00

6,00*

ВЕРСКО

10700

Ниви

4

4

100,00

71,767

2530,52

35,00

ВЕРСКО

10700

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

ВЕРСКО

10700

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

ВЕРСКО

10700

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

ВЕРСКО

10700

Пасища/мери

4

4

100,00

172,883

1038,09

6,00

ВОДАЧ

11613

Ниви

 

0

0,00

0,000

0,00

21,00*

ВОДАЧ

11613

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

ВОДАЧ

11613

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

ВОДАЧ

11613

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

ВОДАЧ

11613

Пасища/мери

6

6

100,00

618,001

4127,20

7,00

ВОЖДОВО

11805

Ниви

 

0

0,00

0,000

0,00

15,00*

ВОЖДОВО

11805

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

ВОЖДОВО

11805

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

ВОЖДОВО

11805

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

ВОЖДОВО

11805

Пасища/мери

 

0

0,00

0,000

0,00

6,00*

ВОЙНОВО

11987

Ниви

 

0

0,00

0,000

0,00

9,00*

ВОЙНОВО

11987

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

ВОЙНОВО

11987

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

ВОЙНОВО

11987

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

ВОЙНОВО

11987

Пасища/мери

2

2

100,00

13,782

82,69

6,00

ВЪЗЕЛ

12423

Ниви

1

1

100,00

1,382

13,82

10,00

ВЪЗЕЛ

12423

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

ВЪЗЕЛ

12423

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

ВЪЗЕЛ

12423

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

ВЪЗЕЛ

12423

Пасища/мери

2

2

100,00

42,617

282,52

7,00

ГАБРОВО

14221

Ниви

25

23

92,00

583,749

10446,75

18,00

ГАБРОВО

14221

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

ГАБРОВО

14221

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

ГАБРОВО

14221

Ливади

3

3

100,00

65,742

759,85

12,00

ГАБРОВО

14221

Пасища/мери

15

14

93,00

2169,683

13081,55

6,00

ДАСКАЛОВО

20167

Ниви

5

5

100,00

34,804

248,73

7,00

ДАСКАЛОВО

20167

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

ДАСКАЛОВО

20167

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

ДАСКАЛОВО

20167

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

ДАСКАЛОВО

20167

Пасища/мери

6

6

100,00

223,463

1334,76

6,00

ДРАГАНОВО

23114

Ниви

1

1

100,00

9,816

147,24

15,00

ДРАГАНОВО

23114

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

ДРАГАНОВО

23114

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

ДРАГАНОВО

23114

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

ДРАГАНОВО

23114

Пасища/мери

1

1

100,00

134,483

806,90

6,00

ДЯДОВСКО

24774

Ниви

6

6

100,00

32,903

502,26

15,00

ДЯДОВСКО

24774

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

ДЯДОВСКО

24774

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

ДЯДОВСКО

24774

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

ДЯДОВСКО

24774

Пасища/мери

8

7

88,00

604,133

3744,89

6,00

ЖЕЛЕЗНИК

29132

Ниви

4

4

100,00

46,817

666,80

14,00

ЖЕЛЕЗНИК

29132

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

ЖЕЛЕЗНИК

29132

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

ЖЕЛЕЗНИК

29132

Ливади

1

1

100,00

1,456

14,56

10,00

ЖЕЛЕЗНИК

29132

Пасища/мери

3

3

100,00

372,503

2492,32

7,00

ЖЕНДА

29252

Ниви

6

6

100,00

73,855

772,05

10,00

ЖЕНДА

29252

Трайни насажд.

1

1

100,00

3,475

41,70

12,00

ЖЕНДА

29252

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

ЖЕНДА

29252

Ливади

2

2

100,00

76,782

871,79

11,00

ЖЕНДА

29252

Пасища/мери

7

6

86,00

284,259

1754,74

6,00

ЖИТНИЦА

29461

Ниви

1

1

100,00

6,121

127,93

21,00

ЖИТНИЦА

29461

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

ЖИТНИЦА

29461

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

ЖИТНИЦА

29461

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

ЖИТНИЦА

29461

Пасища/мери

3

3

100,00

442,500

2894,60

7,00

ЙОНЧОВО

34117

Ниви

 

0

0,00

0,000

0,00

15,00*

ЙОНЧОВО

34117

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

ЙОНЧОВО

34117

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

ЙОНЧОВО

34117

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

11,00*

ЙОНЧОВО

34117

Пасища/мери

6

6

100,00

347,272

2559,25

7,00

КАБЛЕШКОВО

35047

Ниви

1

1

100,00

31,515

472,73

15,00

КАБЛЕШКОВО

35047

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

КАБЛЕШКОВО

35047

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

КАБЛЕШКОВО

35047

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

КАБЛЕШКОВО

35047

Пасища/мери

1

1

100,00

49,067

343,47

7,00

КАНЯК

36066

Ниви

3

3

100,00

47,387

570,64

12,00

КАНЯК

36066

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

КАНЯК

36066

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

КАНЯК

36066

Ливади

1

1

100,00

18,568

185,68

10,00

КАНЯК

36066

Пасища/мери

9

9

100,00

687,365

4124,19

6,00

КОМУНИГА

38176

Ниви

11

7

64,00

354,524

5292,00

15,00

КОМУНИГА

38176

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

КОМУНИГА

38176

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

КОМУНИГА

38176

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

11,00*

КОМУНИГА

38176

Пасища/мери

13

12

92,00

2822,562

16935,37

6,00

КУЦОВО

40796

Ниви

 

0

0,00

0,000

0,00

22,00*

КУЦОВО

40796

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

КУЦОВО

40796

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

КУЦОВО

40796

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

КУЦОВО

40796

Пасища/мери

2

2

100,00

14,231

85,39

6,00

ЛЯСКОВО

44820

Ниви

4

4

100,00

44,104

1291,56

29,00

ЛЯСКОВО

44820

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

ЛЯСКОВО

44820

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

ЛЯСКОВО

44820

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

ЛЯСКОВО

44820

Пасища/мери

5

5

100,00

285,516

2217,24

8,00

МИНЗУХАР

48307

Ниви

4

4

100,00

17,203

410,80

24,00

МИНЗУХАР

48307

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

МИНЗУХАР

48307

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

МИНЗУХАР

48307

Ливади

1

1

100,00

4,492

26,95

6,00

МИНЗУХАР

48307

Пасища/мери

6

6

100,00

437,293

2688,15

6,00

МУРГА

49326

Ниви

1

1

100,00

14,539

145,39

10,00

МУРГА

49326

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

МУРГА

49326

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

МУРГА

49326

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

7,00*

МУРГА

49326

Пасища/мери

1

1

100,00

93,238

559,43

6,00

НЕБЕСКА

51192

Ниви

2

2

100,00

50,933

292,90

6,00

НЕБЕСКА

51192

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

НЕБЕСКА

51192

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

НЕБЕСКА

51192

Ливади

1

1

100,00

94,820

948,20

10,00

НЕБЕСКА

51192

Пасища/мери

4

3

75,00

412,906

2477,44

6,00

НОВОСЕЛИЩЕ

52153

Ниви

1

1

100,00

3,819

84,02

22,00

НОВОСЕЛИЩЕ

52153

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

НОВОСЕЛИЩЕ

52153

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

НОВОСЕЛИЩЕ

52153

Ливади

1

1

100,00

12,157

145,88

12,00

НОВОСЕЛИЩЕ

52153

Пасища/мери

5

5

100,00

243,872

1463,23

6,00

НОЧЕВО

52372

Ниви

5

5

100,00

43,356

1106,49

26,00

НОЧЕВО

52372

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

15,00*

НОЧЕВО

52372

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

НОЧЕВО

52372

Ливади

2

2

100,00

27,107

348,10

13,00

НОЧЕВО

52372

Пасища/мери

5

5

100,00

306,871

1873,19

6,00

ПАНИЧКОВО

55395

Ниви

5

5

100,00

80,715

865,05

11,00

ПАНИЧКОВО

55395

Трайни насажд.

1

1

100,00

22,093

331,40

15,00

ПАНИЧКОВО

55395

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

ПАНИЧКОВО

55395

Ливади

2

2

100,00

123,702

1113,32

9,00

ПАНИЧКОВО

55395

Пасища/мери

5

5

100,00

139,737

887,88

6,00

ПАТИЦА

55568

Ниви

7

7

100,00

305,139

4366,81

14,00

ПАТИЦА

55568

Трайни насажд.

1

1

100,00

2,656

378,75

143,00

ПАТИЦА

55568

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

ПАТИЦА

55568

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

ПАТИЦА

55568

Пасища/мери

1

1

100,00

491,989

2951,93

6,00

ПЕТЕЛОВО

55960

Ниви

49

48

98,00

611,380

14603,13

24,00

ПЕТЕЛОВО

55960

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

ПЕТЕЛОВО

55960

Лозя

1

1

100,00

4,006

40,06

10,00

ПЕТЕЛОВО

55960

Ливади

5

5

100,00

2,920

62,32

21,00

ПЕТЕЛОВО

55960

Пасища/мери

4

4

100,00

202,351

1570,75

8,00

ПРЯПОРЕЦ

58731

Ниви

2

2

100,00

32,433

436,90

13,00

ПРЯПОРЕЦ

58731

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

ПРЯПОРЕЦ

58731

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

ПРЯПОРЕЦ

58731

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

ПРЯПОРЕЦ

58731

Пасища/мери

 

0

0,00

0,000

0,00

6,00*

ПЧЕЛАРОВО

58829

Ниви

22

22

100,00

252,625

4384,20

17,00

ПЧЕЛАРОВО

58829

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

ПЧЕЛАРОВО

58829

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

ПЧЕЛАРОВО

58829

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

ПЧЕЛАРОВО

58829

Пасища/мери

9

9

100,00

948,347

6479,75

7,00

РУСАЛИНА

63392

Ниви

1

1

100,00

3,201

70,42

22,00

РУСАЛИНА

63392

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

РУСАЛИНА

63392

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

РУСАЛИНА

63392

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

РУСАЛИНА

63392

Пасища/мери

3

3

100,00

766,309

4597,85

6,00

СВОБОДИНОВО

65841

Ниви

2

2

100,00

29,502

600,04

20,00

СВОБОДИНОВО

65841

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

СВОБОДИНОВО

65841

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

СВОБОДИНОВО

65841

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

СВОБОДИНОВО

65841

Пасища/мери

6

5

83,00

363,962

2183,77

6,00

СОКОЛИТЕ

67893

Ниви

1

1

100,00

23,975

479,50

20,00

СОКОЛИТЕ

67893

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

СОКОЛИТЕ

67893

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

СОКОЛИТЕ

67893

Ливади

1

1

100,00

21,542

323,13

15,00

СОКОЛИТЕ

67893

Пасища/мери

4

3

75,00

104,141

624,85

6,00

СРЕДНЕВО

68415

Ниви

1

1

100,00

0,706

10,59

15,00

СРЕДНЕВО

68415

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

СРЕДНЕВО

68415

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

СРЕДНЕВО

68415

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

СРЕДНЕВО

68415

Пасища/мери

 

0

0,00

0,000

0,00

6,00*

СРЕДСКА

68566

Ниви

3

3

100,00

32,448

344,55

11,00

СРЕДСКА

68566

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

СРЕДСКА

68566

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

СРЕДСКА

68566

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

11,00*

СРЕДСКА

68566

Пасища/мери

6

6

100,00

242,777

1456,66

6,00

СТРАЖНИЦА

69657

Ниви

 

0

0,00

0,000

0,00

20,00*

СТРАЖНИЦА

69657

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

СТРАЖНИЦА

69657

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

СТРАЖНИЦА

69657

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

СТРАЖНИЦА

69657

Пасища/мери

5

4

80,00

491,735

3404,86

7,00

ЧЕРНА НИВА

80830

Ниви

6

6

100,00

68,033

1489,70

22,00

ЧЕРНА НИВА

80830

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

ЧЕРНА НИВА

80830

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

ЧЕРНА НИВА

80830

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

15,00*

ЧЕРНА НИВА

80830

Пасища/мери

6

6

100,00

264,322

1585,93

6,00

ЧЕРНООЧЕНЕ

81236

Ниви

4

4

100,00

65,750

892,70

14,00

ЧЕРНООЧЕНЕ

81236

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

ЧЕРНООЧЕНЕ

81236

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

ЧЕРНООЧЕНЕ

81236

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

ЧЕРНООЧЕНЕ

81236

Пасища/мери

 

0

0,00

0,000

0,00

7,00*

ЯБЪЛЧЕНИ

87103

Ниви

4

4

100,00

74,108

915,13

12,00

ЯБЪЛЧЕНИ

87103

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

ЯБЪЛЧЕНИ

87103

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

ЯБЪЛЧЕНИ

87103

Ливади

 

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

ЯБЪЛЧЕНИ

87103

Пасища/мери

1

1

100,00

35,682

249,77

7,00

ЯВОРОВО

87165

Ниви

4

4

100,00

31,870

669,74

21,00

ЯВОРОВО

87165

Трайни насажд.

 

0

0,00

0,000

0,00

12,00*

ЯВОРОВО

87165

Лозя

 

0

0,00

0,000

0,00

10,00*

ЯВОРОВО

87165

Ливади

1

1

100,00

15,090

226,35

15,00

ЯВОРОВО

87165

Пасища/мери

12

12

100,00

1106,142

6701,19

6,00

Забележка: За землищата със звездичка (*) се приема средно годишно рентно плащане за съседно землище с близки топографски (географски) характеристики.

Определеният размер на средното годишно рентно плащане по землища да се обяви на информационните табла на ОД „Земеделие” и на всички Общински служби по земеделие, и се публикува на интернет страницата на дирекцията.

Настоящият доклад се състави в два еднообразни екземпляра и влиза в сила след подписването и одобрението му.

К О М И С И Я :

Председател: ………П……………….
Дамян Кьосев
главен директор на ГД „АР‘

и Членове:1…………П………………
Иван Илиев
главен експерт в ГД „АР“

2. Началника на съответната Общинска служба по земеделие:

2.1…………П…………….
Неждет Моллов
началник на ОСЗ Ардино

2.2………П……………….
Гюнай Сали
началник на ОСЗ Джебел

2.3…………П……………..
Хасан Хасан
главен експерт в ОСЗ Кирково

2.4…………П…………….
Асен Тюрдиев
началник на ОСЗ Крумовград

2.5……………П………….
Петя Петрова
началник на ОСЗ Кърджали

2.6…………П…………….
Мехмед Хасан
началник на ОСЗ Момчилград

2.7…………П…………….
Леман Али
началник на ОСЗ Черноочене

За общините: 

 • Ардино
 • Джебел
 • Кирково
 • Крумовград
 • Кърджали
 • Момчилград
 • Черноочене

Област: 

 • Кърджали

продавам нива харманли