РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Областна дирекция “Земеделие”-гр. Сливен

ОДОБРЯВАМ:
ТОДОР БРАТАНОВ
ДИРЕКТОР
ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” СЛИВЕН

СливенКотелНова ЗагораТвърдица

ПРОТОКОЛ

Днес, 30.01.2024 г. на основание Заповед № РД - 07- 10 от 05.01.2024 г. на Директора на ОД ”Земеделие” Сливен, във връзка със Заповед № РД-46-28/22.01.2021 г. на Министъра на земеделието, храните и горите и т. 2 от одобрена Методика за определяне на средно годишно рентно плащане и в изпълнение на § 2е от Допълнителните разпоредби от ЗСПЗЗ се проведе заседание на комисия в състав:

Председател: РР – Главен секретар на ОД”Земеделие” Сливен;

и членове:

 1. РК – Правоспособен юрист;

 2. ТТ - Началник на ОСЗ – Сливен

 3. МК – Началник на ОСЗ – Нова Загора

 4. ПБ – Началник на ОСЗ – Котел

Със задача: Да определи размера на средно годишно рентно плащане по начин на трайно ползване в лв./дка., за общините: Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица по населени места, разграничени по НТП на имотите с оглед регистрираните многогодишни договори за наем/аренда вписани в Службата по вписванията и регистрирани в базата данни на ОСЗ Сливен, ОСЗ Нова Загора и ОСЗ Котел.

КОМИСИЯТА

определи средното годишно рентно плащане в изпълнение на одобрена и утвърдена на основание чл. 77б от ППЗСПЗЗ от Министъра на земеделието и храните - Десислава Танева Методика за определяне на средното годишно рентно плащане в изпълнение на Заповед № РД-46-28/22.01.2021 г.

І. Регламент

ЗСПЗЗ, Допълнителни разпоредби

§ 2е. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) Размерът на средното годишно рентно плащане за съответното землище от общината за предходната година се определя в левове за декар от комисия, назначена със заповед на директора на областната дирекция "Земеделие", въз основа на данни, предоставени от съответната общинската служба по земеделие, за средната стойност на рентните вноски, изчислена на база повече от половината договори, вписани в службата по вписванията и регистрирани в общинската служба по земеделие.

(2) В комисията се включват представители на областната дирекция "Земеделие" и началниците на съответните общински служби по земеделие.

(3) Определеният размер на средното годишно рентно плащане се публикува на интернет страницата на съответната областна дирекция "Земеделие".

ІІ. Методика

Средното годишно рентно плащане се изчислява на база повече от половината от вписани в Службата по вписвания и регистрирани договори за ползване на земеделските земи.

Комисията по § 2е от Допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ изчислява стойностите на средното годишно рентно плащане за всяко землище, по начин на трайно ползване на имотите по вписаните в Службата по вписвания договори.

Стойността на средното годишно рентно плащане представлява средно претеглена цена, получена като частно между делимо (числител), представляваща сумата от дължимото рентно плащане по договорите, и делител (знаменател), представляваща общата площ на имотите по същите договори.

или:

където:

СПЦ – средно претеглена цена = средно годишно рентно плащане

ДРП i – дължимо рентно плащане на декар (лева)

Пл i – площна имотите по договори със съответното ДРП (декари)

Комисията определи размера на средното годишно рентно плащане за землищата в област Сливен, въз основа на данните, предоставени от съответните ОСЗ за всички вписани в Службата по вписвания и регистрирани в регистъра на ползването договори, по землища, в т. ч.:

 • включените в договорите имоти, разграничени по начин на трайно ползване;

 • площ на имотите по начин на трайно ползване;

 • стойност на рентното плащане по договорите, по начин на трайно ползване на включените в договорите имоти;

Комисията определи стойностите на средното годишно рентно плащане съобразно предоставените й данни за имотите по начин на трайно ползване. Така за землище, в което са регистрирани вписани договори за ниви, пасища и мери, ливади и трайни насаждения са определени четири стойности на средно годишно рентно плащане, за всеки начин на трайно ползване – за ниви, за пасища и мери, за ливади и за трайни насаждения.

Стойността на средното годишно рентно плащане се определя като цяло число, в лева на декар.

В случай, че за дадено землище не са налични вписани договори, то за него се определя средното годишно рентно плащане, изчислено за съседно землище, с близки топографски (географски) характеристики.

За посочената рента в натура се използва осреднена изкупна цена за фуражна пшеница за периода 01.2023 – 12.2023 г. в размер на 399 лв./тон. (без ДДС) ,публикувана и изпратена за информация с писмо изх. №9166-6 от22.01.202 4 г. от дирекция „ПОК“ към Министерството на земеделието и храните заведено в деловодната система на ОД „Земеделие“ Сливен с вх. № РД-12-01-39/22.01.2024 г.

КОМИСИЯТА ОПРЕДЕЛИ РАЗМЕР:

на средно годишно рентно плащане по начин на трайно ползване в левове на декар, съгласно §2е от ЗИД на ЗСПЗЗ на база повече от половината договори, вписани в службата по вписванията и регистрирани в общинската служба по земеделие , за землищата на територията на област Сливен както следва:

 1. Община Сливен

№ по ред

Землище

Размер на средно годишно рентно плащане по начин на трайно ползване за предходната година (стопанска 202 3/2024 г.), лв./дка

Ниви

Ливади

Пасища, мери

Трайни насаждения

1

Биково

28

15*

14

21

2

Бинкос

25

16*

6

34

3

Блатец

62

13

11

28

4

Божевци

13*

10

11

34*

5

Бозаджии

45

40*

35*

6*

6

Бяла

13

16

17

34*

7

Въглен

13*

11

16

34*

8

Гавраилово

22

25

13

30

9

Гергевец

59

10*

9

207

10

Глуфишево

35

10*

13

25

11

Глушник

45

14

14

21

12

Голямо Чочовени

22*

16*

13*

30*

13

Горно Александрово

56

38

14

40

14

Градско

15

13

12

34*

15

Драгоданово

41

15

14

39

16

Желю войвода

24

13*

13

8

17

Зайчари

15

15

14

34*

18

Злати войвода

26

10*

15

34

19

Изгрев

14*

13

14

34*

20

Ичера

10

16

17

34*

21

Калояново

20

13*

15

21

22

Камен

20

13*

13

28

23

Кермен

33

15*

14

22

24

Ковачите

37

15*

15

40

25

Крушаре

53

15*

12

9

26

Малко Чочовени

24

16*

16

38

27

Мечкарево

12

15*

18

39

28

Младово

57

15

14

20

29

Николаево

30

10

13

16

30

Новачево

13*

16*

17*

34*

31

Панаретовци

27

15*

32

28

32

Раково

13*

18

16

34*

33

Самуилово

52

15*

48

32

34

Селиминово

33

16*

13*

60

35

Скобелево

39

40

35

6

36

Сливен

23

16*

15

25

37

Сотиря

51

16*

14

25*

3 8

Средорек

13*

11

10

34*

39

Стара река

14

10

12

34*

40

Старо село

38

15*

11

37

41

Струпец

32

16*

19

37

42

Тополчане

34

162

12

60

43

Трапоклово

42

12

13

79

44

Чинтулово

40

16*

8

26

45

Чокоба

46

15*

13

26

Забележка:

1. За землищата със * се приема средно годишно рентно плащане за съседно землище с близки топографски (географски) характеристики.

 

 1. Община Котел

№ по ред

Землище

Размер на средно годишно рентно плащане по начин на трайно ползване за предходната година (стопанска 202 3/2024 г.), лв./дка

Ниви

Ливади

Пасища, мери

Тр. Насаждения

Лозя

1

Боринци

22

12

1 6

20

20

2

Братан

17

15

16

17

17

3

Градец

29

14

16

20

20

4

Дъбова

18

15

16

20

20

5

Жеравна

2 3

15

1 6

20

2 2

6

Катунище

1 5

1 5

1 6

1 5

1 5

7

Кипилово

2 5

1 2

16

20

20

8

Котел

2 9

16

15

22

22

9

Малко село

1 7

14

1 6

19

19

10

Медвен

20

1 6

16

1 3

1 6

11

Мокрен

2 0

15

15

22

15

12

Нейково

1 8

1 6

15

21

18

13

Орлово

29

1 5

1 5

10

10

14

Остра могила

17

16

16

19

19

15

Пъдарево

2 0

16

16

5 6

12

16

Седларево

19

1 5

1 5

20

20

17

Соколарци

1 7

15

15

1 7

1 7

18

Стрелци

23

16

16

23

23

19

Тича

17

16

16

1 7

21

20

Топузово

27

15

15

22

22

21

Филаретово

2 6

16

11

5

5

22

Ябланово

19

15

15

16

21

Забележка: За землищата със * се приема средно годишно рентно плащане за съседно землище с близки топографски (географски) характеристики.

 1. Община Нова Загора

№ по ред

Землище

Размер на средно годишно рентно плащане по начин на трайно ползване за предходната година (стопанска 202 3/2024 г.), лв./дка

Ниви

Ливади

Пасища, мери

Трайни насаждения

1

Нова Загора

46,00 лв.

10,00 лв.

10,00 лв.

46,00 лв.

2

Асеновец

49,00 лв.

10,00 лв.

10,00 лв.

49,00 лв.

3

Баня

36,00 лв.

10,00 лв.

10,00 лв.

36,00 лв.

4

Богданово

49,00 лв.

10,00 лв.

10,00 лв.

49,00 лв.

5

Брястово

49,00 лв.

10,00 лв.

10,00 лв.

49,00 лв.

6

Бял кладенец

45,00 лв.

10,00 лв.

10,00 лв.

45,00 лв.

7

Дядово

59,00 лв.

10,00 лв.

10,00 лв.

59,00 лв.

8

Езеро

49,00 лв.

10,00 лв.

10,00 лв.

49,00 лв.

9

Еленово

46,00 лв.

10,00 лв.

10,00 лв.

46,00 лв.

10

Загорци

50,00 лв.

10,00 лв.

10,00 лв.

50,00 лв.

11

Каменово

60,00 лв.

10,00 лв.

10,00 лв.

60,00 лв.

12

Караново

40,00 лв.

10,00 лв.

10,00 лв.

40,00 лв.

13

Коньово

56,00 лв.

10,00 лв.

10,00 лв.

56,00 лв.

14

Кортен

42,00 лв.

10,00 лв.

10,00 лв.

42,00 лв.

15

Крива Круша

30,00 лв.

10,00 лв.

10,00 лв.

30,00 лв.

16

Любенец

52,00 лв.

10,00 лв.

10,00 лв.

52,00 лв.

17

Любенова махала

52,00 лв.

10,00 лв.

10,00 лв.

52,00 лв.

18

Млекарево

50,00 лв.

10,00 лв.

10,00 лв.

50,00 лв.

19

Научене

26,00 лв.

10,00 лв.

10,00 лв.

26,00 лв.

20

Новоселец

51,00 лв.

10,00 лв.

10,00 лв.

51,00 лв.

21

Омарчево

48,00 лв.

10,00 лв.

10,00 лв.

48,00 лв.

22

Пет могили

55,00 лв.

10,00 лв.

10,00 лв.

55,00 лв.

23

Питово

46,00 лв.

10,00 лв.

10,00 лв.

46,00 лв.

24

Полско Пъдарево

55,00 лв.

10,00 лв.

10,00 лв.

55,00 лв.

25

Прохорово

46,00 лв.

10,00 лв.

10,00 лв.

46,00 лв.

26

Радево

47,00 лв.

10,00 лв.

10,00 лв.

47,00 лв.

27

Радецки

60,00 лв.

10,00 лв.

10,00 лв.

60,00 лв.

28

Сокол

55,00 лв.

10,00 лв.

10,00 лв.

55,00 лв.

29

Стоил войвода

48,00 лв.

10,00 лв.

10,00 лв.

48,00 лв.

30

Събрано

54,00 лв.

10,00 лв.

10,00 лв.

54,00 лв.

31

Съдиево

49,00 лв.

10,00 лв.

10,00 лв.

49,00 лв.

32

Съдйско поле

45,00 лв.

10,00 лв.

10,00 лв.

45,00 лв.

33

Ценино

49 .00 лв.

10.00 лв.

10.00 лв.

49 .00 лв.

Забележка: За землищата със * се приема средно годишно рентно плащане за съседно землище с близки топографски (географски) характеристики.

 1. Oбщина Твърдица

№ по ред

Землище

Размер на средно годишно рентно плащане по начин на трайно ползване за предходната година (стопанска 202 3/2024 г.), лв./дка

Ниви

Ливади

Пасища, мери

Трайни насаждения

1

Близнец

22

28

10

17

2

Боров дол

18

12*

7

18*

3

Бяла паланка

12

15

12

18*

4

Шивачево

17

12*

11

29

5

Жълт бряг

14

12*

10

18

6

Оризари

16

14

10

18

7

Сборище

15

12

13

18

8

Твърдица

18

14

11

19

9

Червенаково

22

28*

10

22

10

Сърцево

35

28*

10*

22*

Забележка: За землищата със * се приема средно годишно рентно плащане за съседно землище с близки топографски (географски) характеристики.

Настоящият протокол може да бъде обжалван в 14-дневен срок.

Настоящият протокол се състави в пет еднообразни екземпляра.

КОМИСИЯ:

Председател: ………………………

/РР/

Членове:

1……………………… 3. ……………………………

/РК/ /МК/

2. ……………………… 4. ……………………………

/ТТ/ /ПБ/

За общините: 

 • Сливен
 • Нова Загора
 • Твърдица
 • Котел

Област: 

 • Сливен

продавам нива харманли