Сливен, Котел, Нова Загора, Твърдица

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието
Областна дирекция “Земеделие”-гр. Сливен

ОДОБРЯВАМ:

ТОДОР БРАТАНОВ

ДИРЕКТОР

ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” СЛИВЕН

ПРОТОКОЛ

Днес, 28.01.2022 г. на основание Заповед № РД - 07- 2 от 05.01.2022 г. на Директора на ОД ”Земеделие” Сливен, във връзка със Заповед № РД-46-28/22.01.2021 г. на Министъра на земеделието, храните и горите и т. 2 от одобрена Методика за определяне на средно годишно рентно плащане и в изпълнение на § 2е от Допълнителните разпоредби от ЗСПЗЗ се проведе заседание на комисия в състав:

 Председател: РР – Главен секретар на ОД”Земеделие” Сливен;

и членове:

 1. ЮАС - Главен експерт в ОД”Земеделие” Сливен;

 2. ПК – Юрисконсулт на ОД”Земеделие” Сливен;

 3. ТВТ - Началник на ОСЗ – Сливен

 4. МТК – Началник на ОСЗ – Нова Загора

 5. ПДБ – Началник на ОСЗ – Котел

Със задача: Да определи размера на средно годишно рентно плащане по начин на трайно ползване за предходната година (2021/2022 г.) в лв./дка., за общините: Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица по населени места, раз граничени по НТП на имотите с оглед регистрираните многогодишни договори за наем/аренда вписани в Службата по вписванията и регистрирани в базата данни на ОСЗ Сливен, ОСЗ Нова Загора и ОСЗ Котел.

КОМИСИЯТА

определи средното годишно рентно плащане в изпълнение на одобрена и утвърдена на основание чл. 77б от ППЗСПЗЗ от Министъра на земеделието и храните - Десислава Танева Методика за определяне на средното годишно рентно плащане в изпълнение на Заповед № РД-46-28/22.01.2021 г.

І. Регламент

ЗСПЗЗ, Допълнителни разпоредби

§ 2е. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) Размерът на средното годишно рентно плащане за съответното землище от общината за предходната година се определя в левове за декар от комисия, назначена със заповед на директора на областната дирекция "Земеделие", въз основа на данни, предоставени от съответната общинската служба по земеделие, за средната стойност на рентните вноски, изчислена на база повече от половината договори, вписани в службата по вписванията и регистрирани в общинската служба по земеделие.

(2) В комисията се включват представители на областната дирекция "Земеделие" и началниците на съответните общински служби по земеделие.

(3) Определеният размер на средното годишно рентно плащане се публикува на интернет страницата на съответната областна дирекция "Земеделие".

ІІ. Методика

Средното годишно рентно плащане се изчислява на база повече от половината от вписани в Службата по вписвания и регистрирани договори за ползване на земеделските земи.

Комисията по § 2е от Допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ изчислява стойностите на средното годишно рентно плащане за всяко землище, по начин на трайно ползване на имотите по вписаните в Службата по вписвания договори.

Стойността на средното годишно рентно плащане представлява средно претеглена цена, получена като частно между делимо (числител), представляваща сумата от дължимото рентно плащане по договорите, и делител (знаменател), представляваща общата площ на имотите по същите договори.

или:

където:

СПЦ – средно претеглена цена = средно годишно рентно плащане

ДРПi – дължимо рентно плащане на декар (лева)

Плi – площ на имотите по договори със съответното ДРП (декари)

Комисията определи размера на средното годишно рентно плащане за землищата в област Сливен, въз основа на данните, предоставени от съответните ОСЗ за всички вписани в Службата по вписвания и регистрирани в регистъра на ползването договори, по землища, в т. ч.:

 • включените в договорите имоти, разграничени по начин на трайно ползване;

 • площ на имотите по начин на трайно ползване;

 • стойност на рентното плащане по договорите, по начин на трайно ползване на включените в договорите имоти;

Комисията определи стойностите на средното годишно рентно плащане съобразно предоставените й данни за имотите по начин на трайно ползване. Така за землище, в което са регистрирани вписани договори за ниви, пасища и мери, ливади и трайни насаждения са определени четири стойности на средно годишно рентно плащане, за всеки начин на трайно ползване – за ниви, за пасища и мери, за ливади и за трайни насаждения.

Стойността на средното годишно рентно плащане се определя като цяло число, в лева на декар.

В случай, че за дадено землище не са налични вписани договори, то за него се определя средното годишно рентно плащане, изчислено за съседно землище, с близки топографски (географски) характеристики.

За посочената рента в натура се използва осреднена изкупна цена за фуражна пшеница публикувана и изпратена за информация с писмо изх. № 93-165/20.01.2022 г. от дирекция „Растениевъдство“ към Министерството на земеделието за периода 01.2021 – 12.202 1 в размер на 412 лв./тон. (без ДДС)

КОМИСИЯТА ОПРЕДЕЛИ РАЗМЕР:

на средно годишно рентно плащане по начин на трайно ползване за предходната година ( 2021/2022 г. ) в левове на декар, съгласно §2е от ЗИД на ЗСПЗЗ на база повече от половината договори, вписани в службата по вписванията и регистрирани в общинската служба по земеделие , за землищата на територията на област Сливен както следва:

Сливен, Котел, Нова Загора, Твърдица

 1. Община Сливен

по ред

Землище

Размер на средно годишно рентно плащане по начин на трайно ползване (за предходната година), който ще се прилага за стопанската 2021/2022 г. лв./дка

Ниви

Ливади

Пасища, мери

Трайни насаждения

1

Биково

27

27*

9

100*

2

Бинкос

25*

25*

5

30

3

Блатец

33

11

10

22

4

Божевци

15*

9

8

19*

5

Бозаджии

37

27*

11*

100

6

Бяла

15

13

11

19*

7

Въглен

15*

13*

14

19*

8

Гавраилово

26

25

9

39

9

Гергевец

56

27*

17

88

10

Глуфишево

42

27*

11

19

11

Глушник

24

10

10

11*

12

Голямо Чочовени

10

13*

11*

10

13

Г. Александрово

29

38

11

40

14

Градско

15

10

10

19*

15

Драгоданово

20

12

17

22*

16

Желю войвода

25

11

9

19

17

Зайчаре

56

122

13

19*

18

Злати войвода

26

25*

11

24

19

Изгрев

15*

10

9

19*

20

Ичера

15*

15

15

19*

21

Калояново

10

10*

11

11

22

Камен

27

11*

11

62

23

Кермен

30

27*

10

100

24

Ковачите

36

12*

11

42

25

Крушаре

46

27*

10

25

26

Малко Чочовени

36

27*

11

36

27

Мечкарево

7

27*

15

55

28

Младово

44

12

9

100*

29

Николаево

24

27

10

12

30

Новачево

15*

13*

11*

19*

31

Панаретовци

35

27*

10*

29

32

Раково

15*

14

13

19*

33

Самуилово

54

27*

15

34

34

Селиминово

25

25*

9*

53

35

Скобелево

36

27*

11

100*

36

Сливен

35

27*

12

20

37

Сотиря

26

27*

10

20*

38

Средорек

15*

10

8

19*

39

Стара река

11

10

11

19*

40

Старо село

37

27*

11*

38

41

Струпец

13

25*

9*

30

42

Тополчане

36

7

12

79

43

Трапоклово

44

38*

12

79

44

Чинтулово

39

27*

8

21

45

Чокоба

39

27*

8

25

Забележка :

 1. За землищата със * се приема средно годишно рентно плащане за съседно землище с близки топографски (географски) характеристики.

 2. Поради явно неизгодни условия в Договор ПО-24-12/12.01.2021 г., регистриран в Общинска служба по земеделие Сливен, Комисията единодушно реши да не го вземе под внимание. Поради, което за землището на с. Ичера се приема средно годишно рентно плащане за съседно землище с близки топографски (географски) характеристики, а именно землището на с. Раково.

Сливен, Котел, Нова ЗагораТвърдица

 1. Община Котел

по ред

Землище

Размер на средно годишно рентно плащане по начин на трайно ползване за стопнаската 2021/2022 лв./дка

 

Ниви

Ливади

Пасища, мери

Трайни Насаждения

Лозя

 

1

Боринци

14

14

15

20

20

2

Братан

17

15

14

17

17

3

Градец

18

15

14

20

20

4

Дъбова

16

15

16

16

16

5

Жеравна

30

15

15

20

25

6

Катунище

9

13

14

9

9

7

Кипилово

24

11

16

20

20

8

Котел

24

15

15

24

24

9

Малко село

18

14

15

19

19

10

Медвен

13

14

15

10

10

11

Мокрен

24

15

15

16

15

12

Нейково

17

14

15

19

18

13

Орлово

24

14

14

10

10

14

Остра могила

17

15

15

19

19

15

Пъдарево

20

16

16

45

10

16

Седларево

24

14

14

24

24

17

Соколарци

17

14

14

17

17

18

Стрелци

17

16

15

17

17

19

Тича

17

15

15

26

16

20

Топузово

36

15

15

22

22

21

Филаретово

19

14

11

5

5

22

Ябланово

18

16

15

14

21

Забележка : За землищата със * се приема средно годишно рентно плащане за съседно землище с близки топографски (географски) характеристики.

 

СливенКотел, Нова Загора, Твърдица

 1. Община Нова Загора

по ред

Землище

Размер на средно годишно рентно плащане по начин на трайно ползване за предходната година (стопанска 2021/2022 г.), лв./дка

Ниви

Ливади

Пасища, мери

Трайни насаждения

1

Нова Загора

45

10

10

45

2

Асеновец

46

10

10

46

3

Баня

33

10

10

33

4

Богданово

46

10

10

46

5

Брястово

46

10

10

46

6

Бял кладенец

43

10

10

43

7

Дядово

49

10

10

49

8

Езеро

48

10

10

48

9

Еленово

47

10

10

47

10

Загорци

47

10

10

47

11

Каменово

48

10

10

48

12

Караново

46

10

10

46

13

Коньово

42

10

10

42

14

Кортен

42

10

10

42

15

Крива Круша *

25

10

10

25

16

Любенец

49

10

10

49

17

Любенова махала

43

10

10

43

18

Млекарево

45

10

10

45

19

Научене

25

10

10

25

20

Новоселец

50

10

10

50

21

Омарчево

43

10

10

43

22

Пет могили

50

10

10

50

23

Питово

47

10

10

47

24

Полско Пъдарево

50

10

10

50

25

Прохорово

47

10

10

47

26

Радево

45

10

10

45

27

Радецки

50

10

10

50

28

Сокол

42

10

10

42

29

Стоил войвода

44

10

10

44

30

Събрано

50

10

10

50

31

Съдиево

49

10

10

49

32

Съдйско поле

42

10

10

42

33

Ценино

44

10

10

44

Забележка : За землищата със * се приема средно годишно рентно плащане за съседно землище с близки топографски (географски) характеристики.

 

СливенКотелНова Загора, Твърдица

 1. Oбщина Твърдица

по ред

Землище

Размер на средно годишно рентно плащане по начин на трайно ползване (за предходната година), който ще се прилага за стопанската 2021/2022 г. лв./дка

Ниви

Ливади

Пасища, мери

Трайни насаждения

1

Близнец

20

28

10

18

2

Боров дол

19

12*

7

18*

3

Бяла паланка

12

12

7

18*

4

Шивачево

17

12*

10

26

5

Жълт бряг

14

12*

17

18

6

Оризари

17

12

8

24

7

Сборище

17

12

12

19

8

Твърдица

20

12

8

20

9

Червенаково

27

31

10

24

10

Сърцево

35

22*

7*

20*

Забележка : За землищата със * се приема средно годишно рентно плащане за съседно землище с близки топографски (географски) характеристики.

Настоящият протокол може да бъде обжалван в 14-дневен срок.

Настоящият протокол се състави в пет еднообразни екземпляра.

КОМИСИЯ:

Председател: ………………………

/Руси Радев/

Членове:

1……………………… 3. ……………………………

/Юлия Станкова/ /Тодор Тодоров/

2. ……………………… 4. ……………………………

/Пепа Колева/ /Милен Користилов /

5…………………………..

/Полина Бояджиева /

За общините: 

 • Нова Загора
 • Сливен
 • Твърдица
 • Котел

Област: 

 • Сливен

продавам нива харманли