РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ”-ЯМБОЛ

П Р О Т О К О Л  №1

Ямбол, 25.01.2023

 

Днес, 25.01.2023 г. в ОД „Земеделие” гр. Ямбол, в изпълнение наЗаповед РД 07-1/05.01 .2023 г. на Директора на ОД “Земеделие” Ямбол във връзка с методика за определяне на средното годишно рентно плащане, одобрена със заповед №РД 46-28/22.01.2021 г., във връзка с §2е от ЗСПЗЗ и чл.77б от ППЗСПЗЗ се събра комисия в състав :

Председател: Антоанета Димитрова Вачева - главен експерт ОД ”Земеделие” - Ямбол и

Членове:

 1. Елена Веселинова Колева - главен юрисконсулт в ОД “Земеделие”

 2. Станислава Петрова Георгиева - главен експерт в ОД “Земеделие”

 3. Соня Консулова - главен експерт ОД ”Земеделие” Ямбол

 4. Георги Янев Киров - Началник ОСЗ гр. Болярово

 5. Виолета Стоянова Желева – Началник ОСЗ гр. Елхово

 6. Живко Тодоров Тодоров - Началник на ОСЗ “Тунджа-Ямбол” и ОСЗ Тунджа-Ямбол, офис Стралджа

Със задача:

Да определи размера на средното годишно рентно плащане, дължимо за стопанската 2023/2024 година на територията на област Ямбол в левове на декар. За целта изчисленията се извършват съгласно Методика за определяне на средното годишно рентно плащане, утвърдена със заповед № 46-28/22.01.2021 г.от Министъра на МЗХ и информацията за вписани в службата по вписванията и регистрирани в ОСЗ договори.

Методика

Стойността на средното годишно рентно плащане за съответното землище се определя съгласно разпоредбите на §2 е от Допълнителните разпоредби на закона за собствеността и ползването на земеделските земи и на чл.77 б от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи в левове на декар от комисия, назначена със заповед на директора на областна дирекция “Земеделие”. За определяне на средното годишно рентно плащане, съответната общинска служба по земеделие предоставя на комисията данни за всички договори за ползване на земеделски земи, вписани в службата по вписванията и регистрирани в общинската служба по земеделие за предходната календарна година.

Стойността на средното годишно рентно плащане се изчислява по начин на трайно ползване на земеделските имоти, изчислена на база повече от половината договори, вписани в службата по вписвания и регистрирани в общинската служба по земеделие.

Стойността на средното годишно рентно плащане представлява средно претеглена цена за повече от половината вписани в службата по вписвания и регистрирани в общинската служба по земеделие договори, получена като частно между делимо (числител), представляващо сумата от дължимото рентно плащане за съответната площ на имотите и делител (знаменател), представляващо общата площ на имотите по същите договори.

или:

където:

СПЦ – средно претеглена цена = средно годишно рентно плащане

ДРПiдължимо рентно плащане на декар (лева)

Плiплощ на имотите по договори със съответното ДРП (декари)

Комисията определи размера на средното годишно рентно плащане за землищата в област Ямбол, въз основа на данните, предоставени от съответните ОСЗ, за всички вписани в Службата по вписвания и регистрирани в регистъра на ползването договори, по землища, в т. ч.:

 • Брой договори за земеделски имоти, разграничени по начин на трайно ползване;

 • площ на имотите по начин на трайно ползване;

 • стойност на рентното плащане от договорите, по начин на трайно ползване на включените в договорите имоти;

Комисията определи стойностите на средното годишно рентно плащане, съобразно предоставените й данни за имотите по начин на трайно ползване. Така за землище, в което са регистрирани вписани договори за ниви, пасища и мери, ливади и трайни насаждения следва да се определят четири стойности на средно годишно рентно плащане, за всеки начин на трайно ползване – за ниви, за пасища и мери, за ливади и за трайни насаждения;

Стойността на средното годишно рентно плащане се определя като цяло число, в лева на декар.

В случай, че за дадено землище не са налични вписани договори, то за него се определя средното годишно рентно плащане, изчислено за съседно землище, с близки топографски (географски) характеристики.

 1. Когато в договорите е посочена рента в натура, комисията остойности продуктите по средни годишни изкупни цени предоставени от дирекция “Поземлени отношения и комасация“ към Министерството на земеделието. За 2022 година средната годишна изкупна цена на фуражна пшеница е на стойност 0,60 лева за килограм.

След запознаване с предоставената информация комисията,

ОПРЕДЕЛИ :

Средната стойност на рентните вноски за ползване на земеделски земи, определени съгласно § 2 е от ПЗр ЗИД ЗСПЗЗ и чл.77 б от ППЗСПЗЗ, на база предходна календарна година,в лева на декар,дължими за стопанската 2023/2024 година, за територията на Област Ямбол по общини и по землища както следва:

І. Община Болярово с общ брой 20 землища

№ по ред

 

Землище

 

Средна рентна вноска за ниви
лв/дка

 

Средна рентна вноска за пасища,мери
лв/дка

 

Средна рентна вноска за ливади
лв/дка

 

Средна рентна вноска за трайни насаждения
лв/дка

 

1

 

Болярово

 

35.00

 

12.00

 

-

 

30.00

 

2

 

Воден

 

23.00

 

10.00

 

-

 

22.00

 

3

 

Вълчи извор

 

22.00

 

13.00

 

-

 

30.00*

 

4

 

Голямо Крушево

 

24.00

 

10.00

 

-

 

10.00

 

5

 

Горска поляна

 

25.00

 

10.00

 

-

 

10.00*

 

6

 

Денница

 

27.00

 

8.00

 

-

 

31.00*

 

7

 

Дъбово

 

34.00

 

10.00

 

-

 

31.00*

 

8

 

Златиница

 

28.00

 

10.00

 

-

 

31.00

 

9

 

Иглика

 

18.00

 

10.00

 

-

 

10.00*

 

10

 

Камен връх

 

34.00

 

10.00

 

-

 

31.00*

 

11

 

Крайново

 

17.00

 

11.00

 

-

 

22.00*

 

12

 

Малко Шарково

 

27.00

 

11.00

 

-

 

5.00

 

13

 

Мамарчево

 

28.00

 

10.00

 

-

 

30.00*

 

14

 

Оман

 

26.00

 

10.00*

 

-

 

31.00*

 

15

 

Попово

 

36.00

 

10.00

 

-

 

31.00*

 

16

 

Ружица

 

23.00

 

12.00

 

-

 

30.00*

 

17

 

Ситово

 

31.00

 

13.00

 

-

 

10.00*

 

18

 

Стефан Караджово

 

30.00

 

12.00

 

-

 

31.00*

 

19

 

Странджа

 

22.00

 

10.00

 

-

 

9.00

 

20

 

Шарково

 

25.00

 

10.00

 

-

 

10.00

 

Забележка: За землищата със * се приема средно годишно рентно плащане за съседно землище с близки топографски(географски) характеристики.

ІІ. Община Елхово с общ брой 22 землища

№ по ред

 

Землище

 

Средна рентна вноска за ниви
лв/дка

 

Средна рентна вноска за пасища,мери
лв/дка

 

Средна рентна вноска за ливади
лв/дка

 

Средна рентна вноска за трайни насаждения
лв/дка

 

1

 

Елхово

 

34.00

 

10.00

 

-

 

5.00

 

2

 

Борисово

 

40.00

 

28.00*

 

-

 

55.00*

 

3

 

Бояново

 

40.00

 

28.00

 

-

 

55.00

 

4

 

Вълча поляна

 

24.00

 

11.00

 

-

 

19.00

 

5

 

Голям Дервент

 

15.00

 

10.00

 

-

 

7.00

 

6

 

Гранитово

 

36.00

 

14.00

 

-

 

33.00

 

7

 

Добрич

 

33.00

 

14.00

 

-

 

13.00*

 

8

 

Жребино

 

39.00

 

11.00

 

-

 

55.00*

 

9

 

Изгрев

 

40.00

 

10.00

 

-

 

12.00

 

10

 

Кирилово

 

35.00

 

10.00*

 

-

 

28.00

 

11

 

Лалково

 

29.00

 

10.00

 

-

 

22.00

 

12

 

Лесово

 

20.00

 

9.00

 

-

 

25.00

 

13

 

Малко Кирилово

 

34.00

 

18.00

 

-

 

19.00*

 

14

 

Маломирово

 

35.00

 

6.00

 

-

 

13.00

 

15

 

Малък манастир

 

28.00

 

13.00

 

-

 

17.00

 

16

 

Мелница

 

34.00

 

29.00

 

-

 

41.00

 

17

 

Пчела

 

36.00

 

7.00

 

-

 

25.00

 

18

 

Раздел

 

28.00

 

11.00

 

-

 

24.00

 

19

 

Славейково

 

34.00

 

7.00

 

-

 

13.00*

 

20

 

Стройно

 

40.00

 

11.00*

 

-

 

42.00

 

21

 

Трънково

 

35.00

 

7.00*

 

-

 

36.00

 

22

 

Чернозем

 

37.00

 

13.00

 

-

 

13.00*

 

Забележка: За землищата със * се приема средно годишно рентно плащане за съседно землище с близки топографски(географски) характеристики.

ІІІ. Община Стралджа с общ брой 22 землища

№ по ред

 

Землище

 

Средна рентна вноска за ниви
лв/дка

 

Средна рентна вноска за пасища,мери
лв/дка

 

Средна рентна вноска за ливади
лв/дка

 

Средна рентна вноска за трайни насаждения
лв/дка

 

1

 

Стралджа

 

35.00

 

9.00

 

-

 

50.00*

 

2

 

Александрово

 

35.00

 

9.00

 

-

 

36.00*

 

3

 

Атолово

 

30.00

 

9.00

 

-

 

50.00*

 

4

 

Богорово

 

43.00

 

8.00*

 

-

 

36.00*

 

5

 

Воденичане

 

40.00

 

11.00

 

-

 

50.00*

 

6

 

Войника

 

39.00

 

9.00

 

-

 

36.00*

 

7

 

Джинот

 

40.00

 

7.00

 

-

 

50.00*

 

8

 

Зимница

 

45.00

 

10.00

 

-

 

50.00

 

9

 

Иречеково

 

39.00

 

10.00

 

-

 

68.00

 

10

 

Каменец

 

36.00

 

8.00

 

-

 

36.00*

 

11

 

Леярово

 

31.00

 

8.00

 

-

 

36.00*

 

12

 

Лозенец

 

32.00

 

11.00

 

-

 

35.00

 

13

 

Люлин

 

40.00

 

10.00

 

-

 

36.00*

 

14

 

Маленово

 

38.00

 

10.00

 

-

 

36.00*

 

15

 

Недялско

 

36.00

 

8.00

 

-

 

36.00*

 

16

 

Палаузово

 

39.00

 

9.00

 

-

 

68.00*

 

17

 

Поляна

 

39.00

 

8.00

 

-

 

36.00*

 

18

 

Правдино

 

35.00

 

9.00

 

-

 

36.00*

 

19

 

Първенец

 

36.00

 

8.00

 

-

 

36.00

 

20

 

Саранско

 

39.00

 

9.00

 

-

 

36.00*

 

21

 

Тамарино

 

34.00

 

9.00

 

-

 

36.00*

 

22

 

Чарда

 

43.00

 

9.00

 

-

 

50.00*

 

Забележка: За землищата със * се приема средно годишно рентно плащане за съседно землище с близки топографски(географски) характеристики.

ІV. Община Тунджа с общ брой 44 землища

№ по ред

 

Землище

 

Средна рентна вноска за ниви
лв/дка

 

Средна рентна вноска за пасища, мери
лв/дка

 

Средна рентна вноска за ливади
лв/дка

 

Средна рентна вноска за трайни насаждения
лв/дка

 

1

 

Асеново

 

63.00

 

12.00

 

10.00*

 

64.00*

 

2

 

Безмер

 

48.00

 

7.00

 

7.00

 

40.00

 

3

 

Болярско

 

53 .00

 

9.00

 

8.00*

 

40.00*

 

4

 

Ботево

 

60.00

 

8.00

 

8.00

 

40.00*

 

5

 

Бояджик

 

62.00

 

11.00

 

8.00*

 

40.00*

 

6

 

Веселиново

 

67.00

 

13.00

 

12.00*

 

180.00

 

7

 

Видинци

 

60.00

 

9.00

 

7.00*

 

50.00

 

8

 

Генерал Инзово

 

48.00

 

11.00

 

7.00*

 

50.00*

 

9

 

Генерал Тошево

 

47.00

 

11.00

 

11.00*

 

32.00

 

10

 

Голям манастир

 

46.00

 

9.00

 

11.00

 

32.00*

 

11

 

Гълъбинци

 

55.00

 

9.00

 

8.00*

 

40.00*

 

12

 

Дражево

 

62.00

 

12.00

 

12.00

 

30.00

 

13

 

Драма

 

48.00

 

12.00*

 

12.00*

 

49.00*

 

14

 

Дряново

 

48.00

 

12.00

 

12.00*

 

49.00*

 

15

 

Завой

 

49.00

 

13.00

 

12.00*

 

64.00*

 

16

Златари

 

58.00

 

8.00

 

8.00*

 

40.00*

 

17

 

Кабиле

 

56.00

 

12.00*

 

12.00*

 

64.00

 

18

 

Калчево

 

63.00

 

8.00

 

12.00*

 

48.00*

 

19

 

Каравелово

 

58.00

 

11.00

 

10.00*

 

64.00*

 

20

 

Козарево

 

59.00

 

10.00

 

12.00*

 

55.00*

 

21

 

Коневец

 

58.00

 

11.00*

 

12.00*

 

49 .00

 

22

 

Кукорево

 

50.00

 

12.00

 

12.00*

 

64.00*

 

23

 

Крумово

 

52.00

 

9.00*

 

7.00*

 

32.00*

 

24

 

Маломир

 

48.00

 

11.00

 

12.00

 

64.00

 

25

 

Меден кладенец

 

63.00

 

7.00

 

7.00

 

21.00

 

26

 

Межда

 

58.00

 

7.00

 

7.00*

 

21.00*

 

27

 

Миладиновци

 

55.00

 

11.00

 

11.00

 

32.00*

 

28

 

Могила

 

63.00

 

11.00

 

12.00*

 

55.00

 

29

 

Овчи кладенец

 

51.00

 

10.00

 

8.00*

 

32.00*

 

30

 

Окоп

 

50.00

 

12.00

 

12.00*

 

64.00*

 

31

 

Победа

 

54.00

 

9.00

 

12.00*

 

30.00

 

32

 

Роза

 

47.00

 

9.00

 

8.00*

 

30.00

 

33

 

Робово

 

40.00

 

9.00

 

10.00

 

64.00*

 

34

 

Савино

 

61.00

 

7.00*

 

7.00*

 

30.00

 

35

 

Симеоново

 

55.00

 

12.00

 

10.00*

 

64.00*

 

36

 

Скалица

 

60.00

 

8.00

 

8.00

 

32.00*

 

37

 

Сламино

 

59.00

 

10.00

 

10.00

 

64.00*

 

38

 

Стара река

 

62.00

 

10.00*

 

12.00*

 

55.00*

 

39

 

Тенево

 

53.00

 

9.00

 

12.00*

 

64.00*

 

40

 

Търнава

 

61.00

 

13.00

 

12.00*

 

48.00

 

41

 

Хаджидимитрово

 

61.00

 

11.00

 

12.00*

 

30.00*

 

42

 

Ханово

 

59.00

 

13.00

 

12.00*

 

64.00*

 

43

 

Чарган

 

59.00

 

7.00

 

12.00*

 

48.00*

 

44

 

Челник

 

58.00

 

6.00

 

6.00

 

48.00*

 

Забележка: За землищата със * се приема средно годишно рентно плащане за съседно землище с близки топографски(географски) характеристики.

V. Община Ямбол с общ брой 1 землище

№ по ред

 

Землище

 

Средна рентна вноска за ниви
лв/дка

 

Средна рентна вноска за пасища, мери
лв/дка

 

Средна рентна вноска за ливади
лв/дка

 

Средна рентна вноска за трайни
лв/дка

 

1

 

Ямбол

 

58.00

 

9.00

 

12.00*

 

64.00

 

Забележка: За землищата със * се приема средно годишно рентно плащане за съседно землище с близки топографски(географски) характеристики.

Определени са средните стойности на рентните вноски за 109 бр. землища на територията на областта.

Копие от протокола ще бъде обявен на информационните табла на всички ОСЗ, на ОД „Земеделие” и ще се публикува на интернет страницата на ОД „Земеделие” Ямбол.

КОМИСИЯ:

Председател : /п/

/Антоанета Вачева /

Членове :

 1. /п/

/Елена Колева/

2. /п/

/ Станислава Георгиева /

3. /п/

/Соня Консулова /

4. /п/

/Георги Киров /

5. /п/

/ Виолета Желева/

6. /п/

/Живко Тодоров/

За общините: 

 • Ямбол
 • Болярово
 • Елхово
 • Тунджа
 • Стралджа

Област: 

 • Ямбол

продавам нива харманли