Купуваме земя в землищата на община Земен
Средната стойност на рентните вноски за ползване на земеделски земи за 2023 година за землищата и общините на територията на област Перник

Средната стойност на рентните вноски за ползване на земеделски земи за 2023 година, определени съгл. § 2е от ДР на ЗСПЗЗ, за землищата и общините на територията на област Перник, както следва:

СПИСЪК
на средната стойност на рентните вноски за ползване на...

Средна стойност на рентните вноски за ползване на земеделски земи за 2021 г. област Перник

Средната стойност на рентните вноски за ползване на земеделски земи за 2021 година, определени съгл. § 2е от ДР на ЗСПЗЗ, за землищата и общините на територията на област Перник, както следва:

С П И С Ъ К
на средната...

Карта на землищата в общината

продавам нива харманли