Купуваме земя в землищата на община Златоград
Средно годишно рентно плащане, което да се използва за стопанската 2022 - 2023 г. в лева за декар област Смолян

СРЕДНО ГОДИШНО РЕНТНО ПЛАЩАНЕ
определено от комисия, назначена със Заповед № РД-04-01/04.01.2022 г. на директора на ОД “Земеделие“ – Смолян по реда на §2е от ДР на ЗСПЗЗ
за всички землища в област Смолян...

Карта на землищата в общината

продавам нива харманли